1744/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om ändring av 50 och 53 §§ folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsminister

ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 50 § 2 mom., och 53 § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 10 juni 1985 (494/88), som följer:

50 §

För avgörande av en ansökan om invaliditetspension skall pensionsanstalten tillställas ett läkarutlåtande över sökandens hälsotillstånd, som innehåller en vård- eller rehabiliteringsplan. Vård- eller rehabiliteringsplanen kan också tillställas som en separat utredning. Läkarutlåtandet skall tillställas om sökanden arbetsoförmåga inte kan betraktas

som uppenbar. Pensionsanstalten kan likväl på egen bekostnad anskaffa ett läkarutlåtande, om sökanden vårdas på sjukhus eller anstalt eller om det finns något annat särskilt skäl. Pensionsanstalten meddelar närmare anvisningar om vad som skall framgå av läkarutlåtandena och hur de skall tillställas pensionsanstalten.


53 §

Varje invaliditetspensionstagare är skyldig att till pensionsanstaltens lokalbyrå anmäla

1) väsentlig förbättring av hälsotillståndet och arbetsförmågan,

2) yrkesundervisning som han fått,

3) att han börjat utföra arbete som inte kan betraktas som tillfälligt, samt

4) att rehabiliteringen avbrytits.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.