1738/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av 97 b § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 97 b § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 maj 1989 (463/89), som följer:

97 b §

Har i de fall som avses i 52 d § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet till det samfund som har bildats för att fortsätta verksamheten överlåtits en fastighet, en arrendetomt jämte byggnader eller värdepapper, som hör till verksamheten, har samfundet rätt att av länsskatteverket på ansökan återfå den stämpelskatt som det har betalt för överlåtelsehandlingen beträffande äganderätten till fastigheten, för överlåtelsehandlingen beträffande arrendetomt i stad jämte byggnader eller för överlåtelsen av värdepapperen. Av stämpelskatten återbärs dock högst det belopp som skulle ha betalts för överlåtelsen om skatten hade betalts inom den tid som anges i 16 eller 55 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

Lagen tillämpas på de verksamhetsöverlåtelser som äger rum den 1 januari 1996 eller därefter.

RP 177/95
StaUB 49/95
RSv 172/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.