1735/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av 5 a och 10 §§ lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 a § 3 mom. och 10 § lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88),

dessa lagrum sådana de lyder, 5 a § 3 mom. i lag av den 12 november 1993 (932/93) och 10 § i lag av den 22 december 1989 (1192/89), samt

fogas till 5 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 12 november 1993, ett nytt 4 mom. som följer:

5 a §

Efter en fission av samfund överförs det överlåtande samfundets oanvända gottgörelser till de övertagande samfunden i samma proportion som det överlåtande samfundets i 27 § (1481/94) förmögenhetsskattelagen avsedda nettotillgångar överförs till de övertagande samfunden.

Efter en fusion eller fission av samfund har det övertagande samfundet rätt att dra av det överlåtande samfundets oanvända gottgörelser, om det övertagande samfundet eller dess delägare eller medlemmar eller samfundet och dess delägare eller medlemmar tillsammans har ägt över hälften av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som gottgörelsen gäller. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att dra av det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens oanvända gottgörelser, vilka har uppkommit under det skatteår då fusionen har ägt rum eller under de två föregående skatteåren.

10 §

Efter en fission av samfund överförs det överlåtande samfundets oanvända skatteöverskott till de övertagande samfunden i samma proportion som det överlåtande samfundets i 27 § förmögenhetsskattelagen avsedda nettotillgångar överförs till de mottagande samfunden.

Efter en fusion eller fission av samfund har det övertagande samfundet rätt att använda det överlåtande samfundets oanvända skatteöverskott, om det övertagande samfundet eller dess delägare eller medlemmar eller samfundet och dess delägare eller medlemmar tillsammans har ägt över hälften av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som överskottet gäller. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att använda det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens skatteöverskott, vilka har uppkommit underdet skatteår då fusionen har ägt rum eller under de två föregående skatteåren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1996.

RP 177/95
StaUB 49/95
RSv 172/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.