Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1726/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av lagen om användning av samiska hos myndigheter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 mars 1991 om användning av samiska hos myndigheter (516/91) 27 §, sådan den lyder i lag av den 17 juli 1995 (975/95), samt ändras 1 §, 3 § 1 mom. 3 punkten och 21 § som följer:

1 §

Utöver vad som stadgas om användningen av finska och svenska kan också samiska användas vid domstolar och hos andra statliga myndigheter och inrättningar samt hos myndigheter i kommuner och andra självstyrelsesamfund samt samkommuner och i sametinget, så som stadgas i denna lag.

3 §

De myndigheter eller inrättningar på vilka denna lag tillämpas är


3) sametinget och same delegationen,


21 §

För översättning till och från samiska samt för andra uppgifter som nämns i denna lag finns en byrå för samiska språket, som lyder under sametinget och som är belägen inom samemas hembygdsområde. Om byrån stadgas närmare genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 190/95
GrUB 5/95
RSv 160/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.