1723/1995

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1995

Finansministeriets beslut om proviantering av vissa transportmedel samt om tullar på vissa varor som enskilda personer inför

Finansministeriet har med stöd av 4 § 2 mom., 9 § 2 mom. och 12 § 3 mom. tullagen av den 29 december 1994 (1466/95) och 16 § 6 punkten lagen den 29 december 1994 om på- förande av accis (1469/95) sådan den lyder i lag av den 30 juni 1995 (900/95) beslutat:

Proviantering av transportmedel
1 §

Med iakttagande av de begränsningar och villkor som bestäms i detta beslut uppbärs inte tull och accis för varor som är avsedda för sedvanlig proviantering och inte för bränsle eller smörjmedel som i 2 § nämnt transportmedel för med sig till Finlands tullområde eller som på tullområdet levereras till transportmedlet för dess eget bruk.

2 §

Transportmedel som avses i 1 § är:

1) utländskt fartyg som är i en myndighets bruk och befinner sig på besök på Finlands tullområde,

2) inhemskt fartyg som är i en myndighets bruk och avseglar till ett område utanför Finlands tullområde på officiell representationsresa enligt en fastställd besöksplan,

3) tåg som reguljärt trafikerar mellan Finland och Ryssland; tull- och accisfria är dock endast tobak, choklad och andra sötsnler samt kosmetik- och parfymprodukter som säljs till de resande, under förutsättning att varorna inte överlåts till köpare på Finlands tullområde, samt livsmedel och tobak som serveras resande. Tull- och accisfria är även alkoholdrycker som utskäks till resanlen under resan.

Föreskrifter gällande enskilda personer
3 §

Om en enskild person som hemkomstgnoor för in i lagen om vissa temporära tullar (1255/95) avsedda varor från annat land inom Europeiska gemenskapen till Finlands tullområde uppbärs inte den tullskillnad som avses i lagens 1 § 2 mom.

4 §

Den som tillhör personalen på ett transportmedel i annan yrkesmässig trafik än luftfartygstrafik mellan Finland och tredje land och vars hemort ligger utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt vars vistelse på Finlands tullområde varar högst tre dygn får inte tullfritt införa alkoholdrycker eller tobaksprodukter.

Ikraftträdande
5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 21 december 1995

Minister
Arja Alho

Överinspektör
Harri Seeskari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.