1719/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 1 § revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § revisionslagen av den 28 oktober 1994 (936/94) ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Vad denna lag stadgar om revision av en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut tillämpas också på revisionen av en sådan utländsk näringsidkares filial vars bokslut inte görs upp, revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens rättsakter eller på ett likvärdigt sätt. Denna lag tillämpas dock inte på revisionen av filialer till utländska kreditinstitut eller till utländska finansiella institut eller på revisionen av utländska försäkringsbolags representationer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

En utländsk näringsidkare som avses i denna lag skall första gången utse minst en revisor och, om den som har utsetts till revisor inte är en sådan revisionssammansluising som avses i 5 eller 6 §, minst en revisorssuppleant för revision av filialens boisöring och bokslut i fråga om den risenskapsperiod som går ut efter att lagen har trätt i kraft.

RP 162/95
EkUB 23/95
RSv 155/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.