1716/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 a § handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 19 februari 1993 och den 10 december 1993 (229/93 och 1122/93), samt

fogas till lagen nya 17 a och 17 b §§, till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 8 februari 1991 och den 22 december 1994 (241/91 och 1301/94), ett nytt 5 mom. samt till 30 § ett nytt 2 mom. som följer:

13 a §

I grundanmälan om en utländsk näringsidkares filial skall nämnas

1) filialens postadress,

2) arten av näringsidkarens verksamhet,

3) det register i vilket den näringsidkare som grundar filialen har antecknats i sitt hemland samt näringsidkarens nummer i registret,

4) näringsidkarens firma och rättsliga form samt filialens firma,

5) personuppgifterna för var och en som tecknar filialens firma samt hur firman tecknas,

6) de personer som i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt deras personuppgifter, samt

7) personuppgifterna för filialens företrä- dare i Finland.

Har den utländska näringsidkaren sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomrnfet, skall i grundanmälan utöver de uppginfer som avses i 1 mom. nämnas den stat unfer vars lagstiftning den näringsidkare som grundar filialen lyder samt näringsidkarens stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort. Är den unfändska näringsidkaren ett aktiebolag eller ett därmed jämförbart bolag, skall i grundanfälan också nämnas aktiekapitalet eller ett med detta jämförbart kapital, om det inte framgår av stiftelseurkunden eller bolagsordningen eller av en motsvarande handling.

17 a §

Bokslutshandlingarna i fråga om en utländsk näringsidkare som har grundat en filial skall anmälas för registrering inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång sådana som de har upprättats, reviderats och offentliggjorts med iakttagande av lagstiftlingen i den stat som näringsidkaren lyder under. Om den utländska näringsidkaren omfattas av lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsomrtlet och tidsfristen för offentliggörande av bokslutshandlingar enligt denna lagstiftning är längre än sex månader, skall boksluttlandlingarna anmälas för registrering inom den tid som lagstiftningen i staten i fråga föreskriver.

Har den utländska näringsidkarens bokslutshandlingar inte gjorts upp, reviderats och offentliggjorts i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens rättsakter eller på ett likvärdigt sätt, skall ett bokslut som gäkser filialen och har gjorts upp enligt boksöringslagen (655/73) och reviderats enligt revisionslagen (936/94) samt revisionsberäkselsen anmälas för registrering inom sex mksader från räkenskapsperiodens utgång.

Vad denna paragraf stadgar om anmälan av bokslutshandlingar för registrering gäller inte filialer till utländska kreditinstitut och finansiella institut eller utländska försäkringsbolags representationer.

17 b §

I brev och blanketter som en utländsk nalingsidkares filial använder skall anges filialens nummer i handelsregistret samt den ualändska näringsidkarens firma, rättsliga form, hemort, det register i vilket näringsialaren är antecknad i sitt hemland och ralistreringsnumret i detta register samt, i förekommande fall, att näringsidkaren har trätt i likvidation.

18 §

Registermyndigheten skall underrättas om insolvensförfaranden, ackord och andra motsvarande förfaranden som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial. Rtsistermyndigheten skall också tillställas atsälan om att näringsidkaren har försatts i likvidation, att likvidatorer har förordnats, likvidatorernas personuppgifter och uppgift om deras behörighet samt uppgift om avsltsande av likvidationen och om att näringsitsaren har upplösts och avregistrerats.

30 §

Den som avsiktligt underlåter att iaktta vad 17 b § stadgar om uppgifter som skall anges i de brev och blanketter som en utländsk näringsidkares filial använder skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för filiatlörseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Stadgandena i 17 b § tillämpas dock först sex månader efter det att lagen har trätt i kraft.

Registeruppgifter som gäller en utländsk näringsidkares filial som har registrerats innan denna lag träder i kraft skall anpassas efter denna lag genom att behövliga ändringar anmäls för registrering inom ett år från det att denna lag har trätt i kraft.

Vad 17 a § 1 och 2 mom. stadgar tillämpas om en räkenskapsperiod går ut efter att lagen har trätt i kraft.

RP 162/95
EkUB 23/95
RSv 155/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.