1692/1995

Givet i Åbo den 10 november 1994

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/93) 6 kap. 43-46 §§ och 12 kap. 3 §,

ändras 6 kap. 18 § 1 mom., 20 §, 22 § 1 mom., 25 § 1 mom., 31 §, 32 § 1 mom. och 42 §, samt

fogas till 6 kap. nya 32 a-32 c §§ som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

18 §

En kyrkoherde- eller kaplanstjänst kan sökas av en präst som har avlagt pastoralexamen. För en kyrkoherdetjänst krävs dessutom examen i ledning av församlingsarbete.


20 §

Pastoralexamen och högre pastoralexamen avläggs vid domkapitlet. Biskopsmötet utfärdar närmare bestämmelser om pastoralexamina och om examen i ledning av församlingsarbete.

22 §

Då ansökningstiden för en kyrkoherdetjänst gått ut skall domkapitlet utan dröjsmål pröva sökandenas behörighet till tjänsten och, om inte annat föranleds av 25 §, uppgöra valförslag för prästval.


25 §

Har endast en behörig sökande sökt tjänsten som kyrkoherde, skall domkapitlet bereda kyrkorådet eller församlingsrådet tillfälle att avge utlåtande om valförslagets uppgörande. Därefter skall domkapitlet uppgöra valförslag eller av vägande skäl besluta att förfarandet för besättande av tjänsten förfaller.


31 §

Sedan prästvalet vunnit laga kraft skall domkapitlet utfärda fullmakt till tjänsten som kyrkoherde åt den som vid valet fått de flesta rösterna, åt en extra valkandidat dock endast, om han erhållit det antal röster som anges i 8 kap. 1 § 3 mom. kyrkolagen.

32 §

En präst, som enligt valets utgång skulle erhålla fullmakt till tjänsten som kyrkoherde, är berättigad att söka en annan prästtjänst, om fullmakten inte har utfärdats inom tre månader efter valets förrättande. Skulle han erhålla fullmakt till flera tjänster, skall han utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han tar emot.


32 a §

Då ansökningstiden för en kaplanstjänst gått ut skall domkapitlet utan dröjsmål fatta beslut om sökandenas behörighet till tjänsten och till församlingen avge ett utlåtande om sökandena. I utlåtandet skall sökandena bedömas enligt den förmåga och skicklighet som de visat samt med beaktande av församlingens behov.

32 b §

Domkapitlet skall tillställa församlingen ansökningarna för de sökande som är behöriga till tjänsten som kaplan samt det i 32 a § nämnda utlåtandet. Därefter utser kyrkofullmäktige eller församlingsrådet någon av de sökande till tjänsten.

Har endast en behörig sökande sökt tjänsten eller finns det på grund av att ansökan återtagits eller av annan orsak endast en behörig sökande kan kyrkofullmäktige eller församlingsrådet be domkapitlet att på nytt ledigförklara tjänsten.

Om ingen ny behörig sökande till tjänsten anmäler sig under den nya ansökningstiden kan domkapitlet utnämna den enda sökanden till tjänsten eller av vägande skäl besluta att förfarandet för besättande av tjänsten förfaller.

Sedan förfarandet för besättande av tjänsten förfallit skall tjänsten förklaras ledig att sökas senast inom ett år efter ansökningstidens utgång.

32 c §

Ansökningshandlingarna för tjänsten som kaplan och ett utdrag ur kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets protokoll skall utan dröjsmål tillställas domkapitlet. Till protokollsutdraget skall fogas ett intyg över när beslutet jämte besvärsanvisning har delgivits sökandena.

Om den som valts till tjänsten skulle erhålla fullmakt till flera tjänster skall han utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han tar emot. Återtar han sin ansökan skall tjänsten på nytt ledigförklaras.

Sedan kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets beslut vunnit laga kraft skall domkapitlet utfärda fullmakt till tjänsten åt den som valts.

Om rösterna vid valet fallit lika utnämner domkapitlet till tjänsten någon av de sökande som erhållit de flesta rösterna med beaktande av grunderna i 32 a §.

42 §

För besättande av en ordinarie lektorstjänst eller en kantorstjänst gäller i tillämpliga delar vad som i 21 och 32 a-32 c §§ i detta kapitel föreskrivs om besättande av en kaplanstjänst.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996 och det tillämpas vid besättande av de kyrkoherde- och kaplanstjänster samt de ordinarie lektors- och kantorstjänster som har ledigförklarats efter att beslutet har trätt i kraft. Examen i ledning av församlingsarbete skall första gången krävas vid besättande av de kyrkoherdetjänster som ledigförklaras då fem år förflutit från det att beslutet trätt i kraft.

Åbo den 10 november 1994

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.