1682/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (322/87) nya 9 a och 9 b §§ som följer:

9 a §

Om skyldigheten att hemlighålla uppgifter i journalhandlingar som avses i denna lag gäller lagen om patientens ställning och rättigheter (785/92) och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).

9 b §

Om en läkare vid en granskning som gäller tjänsteduglighet, en hälsokontroll för arbetsplacering eller någon annan hälsokontroll konstaterar att en person för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar eller som tjänstgör i en militär tjänst har nedsatt hälsa i något avseende och att detta inverkar på hans tjänsteduglighetsklass, säkerheten i samband med tjänstgöringen eller förmågan att sköta tjänstgörings- eller tjänsteuppgifterna, skall läkaren utan hinder av stadgandena i de lagar som nämns i 9 a § utan dröjsmål tillställa den militära myndighet som saken gäller ett utlåtande om slutsatserna av hälsokontrollen. Här avsedd militär myndighet är kommendören för truppförbandet eller den ledande förmannen för en annan motsvarande förvaltningsenhet.

Ett utlåtande om de begränsningar vad skötseln av tjänstgöringsuppgifterna beträffar som vid hälsokontrollen har konstaterats i fråga om en person för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar skall tillställas också chefen för grundenheten. I fråga om dem som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen kan de uppgifter som aves ovan sändas också till en sådan kommission som avses i 66 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51).

Läkaren skall på den undersöktes begäran meddela om utlåtande som han givit om den undersökte.

De ovan nämnda militära myndigheterna får inte utan skriftligt tillstånd av personen i fråga för utomstående röja sådana uppgifter om hans hälsotillstånd som är sekretessbelagda och som myndigheten på grundval av sin ställning eller uppgift fått kännedom om.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 43/95
FöUB 1/95
RSv 150/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.