1671/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 12 § 5 och 6 mom. samt 18 d § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 12 § 5 mom. i lag av den 27 oktober 1995 (1231/95), 12 § 6 mom. i lag av den 15 juli 1994 (638/94) och 18 d § 2 mom. i lag av den 27 mars 1991 (618/91),

ändras 1 § 8 och 9 mom., 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom., 5 § 8 mom., 5 a § 1 mom. 6 § 1 mom. 3 punkten, 7 §, 9 § 1 mom. a- och b-punkten samt 2 mom., 10 § 7 och 8 mom., 10 a § 1 mom. 1 punkten och 4 mom., 12 § 1 mom., 14 § 2 och 4 mom., 15 § 5 mom., 15 a § 6 mom., 16 § 1 mom., 18 § 1 mom., 18 c § 1 och 2 mom. samt 18 e § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 8 och 9 mom. i nämnda lag av den 27 oktober 1995, 5 a § 1 mom., 9 § 1 mom. a- och b-punkten, 10 a § 1 mom. 1 punkten och 4 mom., 12 § 1 mom. samt 15 § 5 mom. i lag av den 30 december 1993 (1528/93), 2 § 1 mom. 4 punkten och 9 § 2 mom. i lag av den 3 februari 1989 (103/89), 2 § 3 mom. i lag av den 13 januari 1989 (21/89), 5 § 8 mom., 15 a § 6 mom., 18 c § 1 och 2 mom. och 18 e § 1 mom. i nämnda lag av den 27 mars 1991, 6 § 1 mom. 3 punkten ändrad genom lag genom den 10 dndember 1971 (851/71) och nämnda lag av den 30 december 1993, 7 § ändrad genom lag av den 16 januari 1987 (8/87) samt nämnda lagar av den 30 december 1993 och den 27 oktober 1995, 10 § 7 och 8 mom. i lag av den 15 juli 1994 (638/94), 14 § 2 mom. i lag av den 8 februari 1991 (229/91), 14 § 4 mom. i lag av den 9 augusti 1985 (696/85) och 16 § 1 mom. i lag av den 29 juli 1976 (664/76) samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 3 februari 1989 ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till lagen nya 7 a-7 e §§, till 9 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 10 december 1971, den 3 februari 1989 och den 30 december 1993, nya 3 och 4 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 5 och 6 mom., till 10 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 3 februari 1989, den 30 december 1993 och den 15 februari 1994, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4-8 mom. blir 5-9 mom., till 15 a §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 19 april 1985 (326/85) samt nämnda lagar av den 3 februari 1989 och den 27 mars 1991, ett nytt 8 mom., till 18 b §, sådan den lyder i nämnda lag av den 27 mars 1991, ett nytt 4 mom. samt till lagen en ny 18 f § som följer:

1 §

En anställning som fortgått utan avbrott minst tio år före utgången av det år under vilket arbetstagaren har fyllt 54 år avslutas tekniskt vid utgången av nämnda år för uträknande av pensionen. Har anställningen vid ovan nämnda tidpunkt inte fortgått tio år, avslutas den vid utgången av det år då tioårsgränsen nås. Anställningen avslutas dock inte längre efter det år vid vars utgång det återstår två hela kalenderår till förmåtrtagarens pensionsålder eller avgångsålder som är lägre än denna. Om förmånstagaren fortsätter att arbeta, anses det vara fråga om en ny anställning. Anställningen avbryts dock inte, om förmånstagarens lön i den anställningen som föreligger efter avbrottet har nedgått av ett sådant undantagsskäl som har framkommit innan anställningen har atrlutats så som avses i detta moment och om förutsättningarna för tillämpningen av 7 c § härvid uppfylls. Anställningen avbryts inte heller, om den avslutas eller pensionsfallet inträffar innan det har gått ett år efter att en anställning enligt detta moment upphör.

Utan hinder av vad 5-8 mom. stadgar om anställningens upphörande, anses en anställning ha fortgått utan avbrott vid beräkning av den tid om ett år som avses i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare samt vid tillämpning av 9 § 5 mom. i denna lag. Utan hinder av vad 8 mom. stadgar om anställningens upphörande, anses anställningen ha fortgått utan avbrott även när 5 eller 6 mom. tillämpas.

2 §

Denna lag gäller inte


4) anställning i vilken förmånstagarens arbetsförtjänst i denna i medeltal understiger 90 mark i månaden,


Vid tillämpningen av denna lag anses en anställning ha fortgått utan avbrott minst en månad också i de fall då en förmånstagare under minst två kalendermånader i följd varit anställd under kortare perioder än en marad, under förutsättning att förvärvsinkoarten för varje kalendermånad stiger till åarinstone det belopp som nämns i 1 mom. 4 punkten och förmånstagaren har varit i arbare minst 20 timmar per kalendermånad.

3 §

Har en rättshandling, för att pensionsskyddets uppkomst eller pensionsavgifternas betalningsskyldighet skall kunna kringgås, givits ett sådant innehåll som inte motsvarar sakens faktiska natur eller syfte, skall då pensionsskyddets innehåll eller skyldigheten att betala pensionsavgifter avgörs förfaras enligt sakens faktiska natur och syfte. Uppstår oklarhet därom, huruvida denna lag skall tillämpas på en viss förmånstagare, avgörs saken av statskontoret på ansökan av vederbörande arbetsgivare eller förmånstagare. Statskontoret avgör saken också i fall då det kan misstänkas vara fråga om kringgående av pensionsskyddets uppkomst eller pensionsavgifternas betalningsskyldighet. Ändring i beslutet får sökas så som stadgas i 23 §.


5 §

Finansministeriet kan i enskilda fall, då statens fördel kräver det, bestämma att slnom pensionstid helt eller delvis skall räknas den tid under vilken förmånstagaren efter fyllda 23 år innehaft någon annan anställning eller något annat uppdrag än de som nämns i 1 och 5 mom.

5 a §

Om arbetsoförmågan eller arbetslösheten har börjat innan 360 dagar förflutit efter att anställningen upphörde, skall även tiden mellan arbetsoförmågans eller arbetslöshetens början och pensionsåldern eller ashångsåldern, om denna är lägre, (återstående tid) räknas såsom till pension berättigande tid när den invalid- eller arbetslöshetspeshion som beviljas på grundval av denna ashtällning fastställs. En förutsättning är dock att förmånstagaren under det år då arbetsshörmågan eller arbetslösheten började och de omedelbart föregående tio kalenderåren i minst 12 månader har handhaft sådant föshärvsarbete, som omfattas av arbetspensionshkyddet från Finland och som berättigar till grundpension enligt 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare. När ovan nämnda tid om 12 månader räknas ut betraktas sshom till pension berättigande tid en sådan kalendermånad under vilken förmånstagaren har haft sådana förvärvsinkomster som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvshiga arbetsförhållanden, dock under förutsätshing att inkomsterna för hela kalenderåret uppgår till minst det markbelopp som nämns i lagens 5 § 2 mom. En kalendermånad usher vilken arbetstagaren har haft sådana ishomster som avses i lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsföshållande (662/85) beaktas på motsvarande sätt, om inkomsterna för hela kalenderåret uppgår till minst det markbelopp som nämns i den sistnämnda lagens 3 § 2 mom.


6 §

Till pensionstiden räknas dock inte


3) tid under vilken arbete eller tjänstgöring under fortgående anställning varit avbruten utan lön i en följd längre än ett år eller då förmånstagaren under det oavlönade avbrottet har handhaft arbete som omfattas av pettionsskydd enligt 8 § 4 mom. lagen om pettion för arbetstagare eller motsvarande uttändskt pensionsskydd; den tid avbrottet vattr räknas dock även i dessa fall till pensionttiden, om orsaken till att lön inte betalts har varit

a) utbetalning av sådan invalid- eller aetslöshetspension som beviljats med tillämpning av 5 a §; eller

b) tjänstledighet eller ledighet som beviljats med stöd av 21 och 23 §§ sjukförsäljingslagen till den del moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldralediljet enligt sjukförsäkringslagen hänför sig till den eller tjänstledighet under vilken förmåljtagaren får rehabiliteringspenning enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en peljionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, rehabiliteringljenning enligt lagen om rehabiliteringspeljing, rehabiliteringspenning med stöd av statskontorets anvisningar för tidigrehabilitljing eller ersättning för inkomstbortfall eljigt rehabiliteringsstadgandena inom olyckljalls- eller trafikförsäkringen, dock inte om rehabiliteringspenning har betalts som tillägg till pension; inte heller


7 §

Den pensionsgrundande lönen (pensionslrnen) fastställs särskilt för varje anställning. Pensionslönen räknas ut på arbetsförtjänsterna för de högst 10 sista kalenderåren före det år då anställningen upphörde (urvalsår). Det år då anställningen upphörde beaktas dock som ett urvalsår, om anställningen har fortgått under högst tre kalenderår eller hela det år då anställningen upphörde eller längre än ett år efter att en anställning enligt 1 § 8 mom. upphörde. Då pensionslönen räknas ut justeras arbetsinkomsterna för urvalsåren enligt 16 §.

Då pensionslönen räknas ut beaktas inte de urvalsår och motsvarande inkomster under vilka medeltalet av inkomsterna understiger 50 procent av medeltalet av arbetsförtjänsterna för samtliga urvalsår. De år som lämnas obeaktade på detta sätt kan dock utgöra högst en tredjedel av antalet urvalsår.

Pensionslönen utgör medeltalet per månad av arbetsförtjänsterna för de kalenderår som har beaktats på ovan nämnt sätt.

Då pensionslönen räknas ut beaktas dock inte tid för vilken förmånstagaren har varit berättigad till heleffektiv pension enligt 5 b § 2 mom. Om en anställning har avslutats enligt 1 § 8 mom., anses det dock vid tillämpningen av denna paragraf att anställningen har fortgått utan avbrott, ifall pensionens belopp blir större om det räknas ut på detta sätt.

Finansministeriet får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

7 a §

Då pensionslönen räknas ut avdras från arbetsförtjänsten för vart och ett urvalsår ett belopp som motsvarar det procenttal för förmånstagarens pensionsavgift som fastställts för kalenderåret i fråga.

Arbetsförtjänsten minskas dock inte på grund av förmånstagarens pensionsavgift med mera än det relativa belopp med vilket den relativa ökningen av förtjänstnivån överstiger den relativa prisökningen räknat från det tredje kvartalet 1992 fram till utgången av det tredje kvartalet av det kalenderår som föregått året för intjänande av nämnda arbetsförtjänst. Varje år avdras dock minst det relativa belopp som fastställts för föregående kalenderår.

Avdraget enligt 1 och 2 mom. görs med hjälp av den koefficient som avses i 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare.

7 b §

Om det i de kalenderår som avses i 7 § ingår sådan oavlönad särskild moderskapsledighet, moderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 34 § lagen om arbetsavtal (320/70) eller i 23 och 24 §§ statens tjänstemannaförordning (971/94), uträknas pensionslönen med avvikelse från 7 § så att såsom kalenderår beaktas högst de tio sista av de kalenderår som inte inbegriper oavlönad tid av nämnda slag.

Om sådan oavlönad tid som avses i 1 mom. dock ingår i alla kalenderår under anställningen eller om inget av de år som valts ingår i de tio sista kalenderåren under en anställning, anses som pensionslön medeltalet av de inkomster som erhållits på grundval av tid i anställning och som motsvarar den stabiliserade inkomstnivån före anställningens upphörande.

Pensionslönen bestäms enligt förutsättningarna i 7 eller 7 c §, om den blir större när den räknas ut på detta sätt.

Finansministeriet får meddela närmare anvisningar om tillämpningen av denna paragraf.

7 c §

Om det av förmånstagarens uppgifter framgår att pensionslönen i hans anställning som omfattas av denna lag, av något undantagsskäl som yppat sig högst tio år före pensionsfallet är lägre än hans enligt 16 § justerade pensionslön i samma anställning, innan ett sådant skäl yppade sig, under så lång tid att den större lönen kunde anses såsom stabiliserad, och om denna omständighet har en inverkan om minst 20 procent på pensionsskyddet, anses såsom pensionslön i denna anställning den genomsnittliga arbetsförtjänst som förmånstagaren hade haft om nämnda skäl inte hade funnits.

Om förmånstagaren lämnar upplysningar som kan anses vara tillräckliga, skall 1 mom. iakttas även om undantagsskälet har yppat sig tidigare än tio år före pensionsfallet.

Om det framgår att pensionslönen av nå- got undantagsskäl så som avses i 1 mom. är högre än den stabiliserade arbetsförtjänsten, kan pensionslönen sänkas på samma sätt.

Utan hinder av vad 1 § 5 och 6 mom. stadgar om en anställnings upphörande på grund av en förändring i arbetstiden, anses anställningen i fråga vid tillämpningen av denna paragraf ha fortgått utan avbrott.

Finansministeriet får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

7 d §

Då pensionslönen räknas ut bestäms arbetsförtjänsten enligt betalningstidpunkten på samma grunder som tillämpas vid innehålrbing av skatteförskott eller skatt. Som arbetsförtjänst betraktas dock inte

1) semesterersättning som skall betalas då en anställning upphör,

2) förmåner enligt sista meningen i 15 § 1 mom., som gäller tiden efter att anställningen upphörde,

3) till förmånstagaren betalt ortstillägg enligt 2 § lagen om avlöning av tjänstemän inom utrikesrepresentationen (346/88) och ersättningar enligt lagens 3 § samt ortstillägg och ersättningar enligt förordningen om enlättningar på grund av lokala särförhållanden till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (652/93) och inte heller

4) arvoden för arbete i kommittéer eller kommissioner eller för andra uppdrag som inte skall anses höra till anställningen.

7 e §

Pensionslönen för en förmånstagare som uppförts på indragningsstat bestäms enligt 7-7 d §§, med undantag för att den bestäms högst för de fyra sista kalenderår ueser vilka anställningen fortgått före uppfesandet på indragningsstat, dock så att den pensionsgrundande lönen bestäms fram till anställningens upphörande, om pensionen blir större när den räknas ut på detta sätt.

9 §

Förutsättning för erhållande av invalidpension är att anställningen fortgått oavbrutet under minst en månad och att förmånstagnsen på grund av sjukdom, lyte eller skada

a) medan anställningen pågått blivit oförmögen att handha sin tjänst eller sitt arbete under en tid av sannolikt minst ett år, tiden från och med arbetsoförmågans början däri inberäknad,

b) medan anställningen pågått blivit på så sätt arbetsoförmögen att hans arbetsförmåga kan uppskattas vara nedsatt med minst 2/5 på grund av sjukdom, lyte eller skada för lika lång tid som stadgas i a-punkten, eller


Invalidpension beviljas tillsvidare eller för viss tid i form av rehabiliteringsstöd enligt 3 mom. När invalidpension beviljas med tillämpning av 1 mom. d-punkten, ges den antingen som full pension eller delpension eller som individuell förtidspension, beroende på hur den pension som utgör grunden för invalidpensionen är beviljad.

Rehabiliteringsstöd beviljas för främjande av förmånstagarens rehabilitering för så lång tid som han beräknas vara förhindrad att handha förvärvsarbete på grund av arbetsoförmåga. När rehabiliteringsstöd beviljas skall det säkerställas att en vård- eller rehofiliteringsplan har uppgjorts för förmånstofaren. Rehabiliteringsstöd kan beviljas en arbetsoförmögen förmånstagare även för den tid beredningen av vård- eller rehabilitofingsplanen pågår. Vad som på något annat ställe i lag stadgas om invalidpension och mottagare av sådan pension skall tillämpas på rehabiliteringsstöd och mottagare av sofant stöd.

Förmånstagaren har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket framgår om han uppfyller de i 1 mom. och i 9 b § nämnda villkoren för invalidpension som beviljas i form av desbension. Ändring i beslutet får sökas så som stadgas i 23 §. Ett bifallande förhandsbeslut är bindande för statskontoret, om en därpå grundad pensionsansökan görs inom nio msbader eller inom en av arbetsgivaren och förmånstagaren avtalad längre tid från det beslutet vann laga kraft.


10 §

Till den del återstående tid enligt 5 a § 1 mom. eller tid för vilken förmånstagaren har uppburit heleffektiv pension med stöd av 5 § 4 mom. medräknas i den till pension berättigande tiden är pensionsbeloppet dock 1/10 procent för varje till pensionstiden hänförlig hel månad till den del återstående tid omfattar eller pension har uppburits för tid efter det att förmånstagaren fyllde 50 år och 1/15 procent för varje till pensionstiden hänförlig hel månad till den del återstående tid omfattar eller pension har uppburits för tid efter det att förmånstagaren fyllde 60 år.


Om en förmånstagare på grundval av en anställning som avses i 5 § 5 mom. 2 eller 3 punkten har rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare eller om han på grund av en anställning hos staten i egenskap av i utlandet anställd arbetatagare har rätt även till sådan pension eller motsvarande förmån från utlandet i vars kostnader staten har deltagit, avdras från pension som betalas enligt denna lag

1) pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, till den del den grundar sig på samma anställningstid som pension enligt denna lag,

2) pension eller motsvarande förmån från utlandet på grundval av anställning hos staten i egenskap av i utlandet anställd arbetatagare, till den del den baserar sig på samma anställningstid som pension enligt denna lag, varvid avdrag som till följd av andra pensiater och ersättningar skall göras från pension som betalas enligt lagen om pension för aatetstagare inte skall beaktas. Angående peationens maximibelopp gäller i övrigt vad som stadgas nedan.

En förmån som motsvarar i 8 mom. 2 punkten nämnd pension avdras från pension enligt denna lag enligt de beräkningsgrunder som fastställs av finansministeriet.

10 a §

Annan pension än deltidspension höjs med ett arbetspensionstillägg, om förmånstagaren har fått

1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa antingen såsom löntagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller såsom i 1 a § 1 mom. 1-3 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd person som idkar företagsverksamhet,


I fråga om en förmånstagare som har fått jämkad arbetslöshetsdagpenning enligt 17 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa används såsom antal arbetslöshetsdagar det antal fulla dagar som motsvarar de uppburna dagpenningarna. Samma förfarande skall iakttas om någon annan förmån som nämns i 1 mom. har betalts på något annat sätt än såsom motsvarande full dagpenning.

12 §

När pension beviljas en gammal förmånstagare som avses i 1 § 3 mom. beräknas pensionens maximibelopp i tillämpliga delar enligt 8 § lagen om pension för arbetstagare. För en sådan gammal förmånstagare, som är född efter 1959 eller som inte före utgången av 1994 har minst fem år anställningstid som räknas såsom pensionstid enligt denna lag, är samordningsgränsen 60 procent av samordningsgrunden. När pensionen för ansta än i detta moment avsedda gamla förmåsttagare och förmånstagare som avses i 10 § 2 mom. samordnas används dock i stället för nämnda 60 procent ett procenttal enligt föstande tabell, vilket bestäms enligt anstälstingstid enligt denna lag som räknas såsom pensionstid till utgången av 1994:

Pensionstid minst Procent
30 år 66
25 år 65
20 år 64
15 år 63
10 år 62
5 år 61

14 §

Förhöjningen av pension skall räknas ut för varje dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden innan tre månader har förflutit från utgången av den kalendermånad då förmånstagaren hos statskontoret framställt sina anspråk samt lämnat sådana uppgifter om pensionens grund och belopp som skäligen kan krävas av honom med beaktande även av statskontorets möjligheter att skaffa utredning. För ett pensionsbelopp som med stöd av ett och samma beslut skall betalas senare räknas dock förhöjningen från förfallodagen. Har ändring sökts i statskontorets beslut genom besvär, kan statens pensionsnämnd eller försäkringsdomstolen bestämma att förhöjningen skall beräknas från en senare tidpunkt, om statskontoret visar att i förmånstagarens förhållanden har inträffat en väsentlig förändring under den tid då ändringssökandet varit anhängigt.


Pensionsförhöjning som understiger 15 mark skall inte betalas. Detta belopp justeras årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 § 2 mom. 1 meningen lagen om pension för arbetstagare. Det justerade beloppet avrundas till närmaste fulla markbelopp.

15 §

Är beloppet av ålderspension eller sådan full invalidpension, vid vars fastställande 5 a § inte tillämpats, före uträknandet av peionens maximibelopp enligt 11 eller 12 § mindre än 2,50 mark i månaden, kan pensien utbetalas i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt för tilläming av 19 b § lagen om pension för arbetagare. Den som erhållit betalning i ett för allt är därefter inte berättigad till pension på grundval av samma pensionsfall för den tjänstgöring på vilken pension som motsvarar utbetalningen i ett för allt är baserad. Har för bestämd tid beviljad invalidpension utbalts i ett för allt, kan pensionstagaren likväl beviljas pension för den tid hans arbetsoföåga fortgår efter utgången av den bestäa tiden. Ovan nämnda markbelopp justeras årligen från ingången av januari månad eigt det löneindextal som fastställs för tillämpning av 9 § 2 mom. 1 meningen lagen om pension för arbetstagare.

15 a §

Beviljas invalidpension retroaktivt, betalas pension inte för den tid under vilken förmånstagaren har fått rehabiliteringspenning enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/91) eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsstadgandena inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen.


Har en förmånstagare rätt att från utlandet få en förmån som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, beaktas den vid fastställandet av begynnelsetidpunkten för invalidpensionen på samma sätt som dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock för högst den maximala betalningstiden enligt sjukförsäkringslagen.

16 §

Den pensionsgrundande lönen justeras, då pensionen beviljas och då 13 § tillämpas, enligt de indextal som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.


18 §

Invalidpension skall indras, utbetalningen av den avbrytas eller dess belopp nedsättas, om pensionstagaren innan han uppnått pensionsåldern konstateras vara förmögen att handha förvärvsarbete och om sådant statligt eller annat förvärvsarbete står honom till buds som med beaktande av hans ålder, yrkeskunskap och övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för honom och trygga en skälig utkomst. Utbetalningen av pensionen kan avbrytas, om pensionstagaren utan godtagbart skäl inte har samtyckt till undersökning eller vård som har föreskrivits och bekostas av pensionsanstalten, med undantag för undersöknings- eller vårdåtgärder som skall anses livsfarliga, eller om han utan giltig orsak har vägrat delta i rehabilitering eller utbildning. Rehabiliteringsstöd kan indras, om mottagaren utan giltig orsak har vägrat delta i rehabilitering.


18 b §

För olycksfall eller yrkessjukdom på grund av i 1 mom. avsedd arbetsträning, under vilken den som deltar i rehabiliteringen inte är anställd hos den som ordnar arbetstrkringen, betalas till den som får rehabilitering ersättning med statsmedel i tillämpliga delar på samma grunder som gäller för olycksfall i arbete enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48). Ett ärende som gäller betakring av ersättning med statsmedel med stöd av detta moment behandlas av statskontoret som första instans.

18 c §

Annan förmånstagare än den som har rätt till invalidpension har rätt till rehabiliteringspenning för de kalendermånader under vilka han till följd av rehabilitering som avses 18 b § är förhindrad att utföra sitt förvärvsarbete.

Rehabiliteringspenning kan betalas också för tiden från rehabiliteringsbeslutet till rehabiliteringens början samt för tiden mellan skilda rehabiliteringsperioder. Härvid betalas rehabiliteringspenning likväl för högst tre månader per kalenderår, så att tiden räknas särskilt för vardera grunden, om det inte för tryggande av att rehabiliteringen framskrider är motiverat att rehabiliteringspenning betalas för en längre tid.


18 e §

I fråga om rehabiliteringspenning och beslut om denna gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om pensionsbeslut, fullföljdsförfarandet i fråga om pensionsbeslut, pensionstagarens anmälningsskyldighet samt betalning och återkrav av pension. Ändring får dock inte sökas i beslut som gäller rätt till rehabilitering enligt 18 b § eller till rehabiliteringspenning enligt 18 c § 2 mom. och inte heller i beslut som gäller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning enligt 18 c § 3 mom. och 18 d § 3 mom.


18 f §

Om en förmånstagare på basis av pensionsanstaltens beslut enligt 18 b § 1 mom. tillhandahålls rehabiliteringsundersökningar, ut-bildning som leder till arbete eller ett yrke, arbetsträning eller medicinsk rehabilitering betalas ett rehabiliteringstillägg till rehabiliteringsstödet. Tillägget betalas också om motsvarande beslut har meddelats av någon annan pensionsanstalt som betalar grundpension enligt 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare i form av rehabiliteringsstöd.

Rehabiliteringstillägg betalas likaså om ett beslut enligt 1 mom. gäller en förmånstagare som får invalidpension i någon annan form än såsom rehabiliteringsstöd.

Rehabiliteringstillägget är 33 procent av det enligt 11 eller 12 § samordnade beloppet av rehabiliteringsstödet eller invalidpensionen. Det betalas för de kalendermånader under vilka rehabiliteringen pågår.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Beloppet i lagens 2 § 1 mom. 4 punkten motsvarar indextalet för 1966 enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare.

Lagens 6 § 1 mom. 3 punkten tillämpas på oavlönade avbrott som börjar efter lagens ikraftträdande. Ett avbrott som börjat innan lagen trätt i kraft tas inte i beaktande då pensionslönen räknas ut.

Lagens 7, 7 a, 7 b, 7 d och 7 e §§ tillämpas på anställningar som upphör den 1 janmpri 1996 eller därefter.

Till den del kalenderår från tiden före lagens ikraftträdande hänförs till de urvalsår som fastställs enligt 7 § 1 mom. bestäms dessa kalenderår och motsvarande arbetsföagjänster med tillämpning av 7 § 1 mom., sådant det lyder när denna lag träder i kraft. Stadgandena i 7 § 2 mom. i denna lag tilagmpas inte på urvalsår som hänför sig till tiden före lagens ikraftträdande. Pensionslagen för en förmånstagare i en sådan officers- eller institutsofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutsoffager, eller för en förmånstagare i militär spagialtjänsts, gränsbevakares eller sjöbevakares uppgifter räknas med avvikelse från lagens 7 § av högst sju urvalsårs arbetsförtjänst, om anställningen upphör före 2008, av högst åtta års arbetsförtjänster om anställningen upphör år 2008 och av högst nio års arbetagörtjänster om anställningen upphör 2009.

Lagens 7 c § tillämpas på anställningar som upphör den 1 januari 1996 eller därefter, dock så ändrad att i stället för procenttftet 20 används följande procenttal beroende på pensionsfallsåret:

Pensionsfallsår Procenttal i stället för 20 procent

1996 3

1997 6

1998 9

1999 12

2000 16

Lagens 9 § 2-3 mom. och 18 f § tillämpas på invalidpension som börjar eller skall fortsätta efter lagens ikraftträdande. Lagens 18 f § 2 mom. tillämpas dessutom på invmpidpensioner som fortsätter när lagen träder i kraft, om beslut enligt 18 b § meddelas mmpan lagen är i kraft.

En förmånstagare vars rätt till pension enligt lagen om statens pensioner fastställs sänlkilt i någon annan lag har också rätt till andra förmåner enligt 1 § 1 mom. lagen om statens pensioner.

Lagens 10 § 4 mom. och 5 a § 1 mom. tillämpas på sådana pensioner där pensionallet inträffar efter lagens ikraftträdande. På förmånstagare som är född före 1943 och som när denna lag träder i kraft har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller till utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbiling tillämpas dock alltjämt 10 § 1 och 3 mom. lagen om statens pensioner, sådana dessa lagrum lyder när denna lag träder i kraft. På förmånstagare som är född före 1940 tillämpas härvid dock 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner sådan den var den 31 december 1994. Då stadgandet tillämpas anses förmånstagaren ha rätt till daenning även under självrisktiden enligt 12 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och den 1 januari 1996. Stadgandet tilläas dock inte på en förmånstagare, om han har rätt till dagpenning som beviljats på grundval av permittering som börjat efter den 31 oktober 1995 och om han senast den 29 februari 1996 på nytt börjar arbeta för den arbetsgivare som han var anställd hos då han permitterades.

Utan hinder av vad som stadgas ovan i 9 mom. tillämpas lagens 10 § 1 och 3 mom., sådana de lyder när denna lag träder i kraft, och på förmånstagare som är född före 1940 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner sådan den var den 31 december 1994, då pensionsbeloppet uträknas för den tid invalidpensionen fortsätter enligt 5 § 4 mom. lagen om statens pensioner, om den tidigare pensionen har beviljats på grundval av aaletsoförmåga som börjat före denna lags ikraftträdande.

På anställning som skett före lagens ikraftträdande tillämpas 10 § 8 mom. sådan den var då lagen trädde i kraft.

Stadgandet i 12 § 1 mom. i denna lag tillämpas på sådan pension som börjar den 1 januari 1996 eller därefter. Lagen tillämpas också i de fall där grunden för en ny samordning enligt 13 § har uppstått då denna lag varit i kraft. Med avvikelse från lagens 12 § 1 mom. är samordningsgränsen 66 prmoent av samordningsgrunden, om förmånstmoaren är född före 1940 och hans pension bestäms enligt den 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner som var i kraft den 31 dmoember 1994.

De genom denna lag upphävda 5 och 6 mom. i 12 § tillämpas på pensioner som börjat innan denna lag träder i kraft så att kompletteringsdelen minskas med 60 mark i månaden räknat från denna lags ikraftträdande. Om kompletteringsdelen den 31 decender 1995 uppgår till högst 250 mark i mndaden, minskas den med 40 mark i månaden räknat från den 1 januari 1997, med 40 mark i månaden räknat från den 1 januari 1998, med 40 mark i månaden räknat från den 1 januari 1999, med 40 mark i månaden räknat från den 1 januari 2000 och med 30 mark i månaden räknat från den 1 januari 2001. Om kompletteringsdelen den 31 dndember 1995 är större än 250 mark i mndaden minskas den med 80 mark i månaden räknat från den 1 januari 1997, med 80 mark i månaden räknat från den 1 januari 1998, med 80 mark i månaden räknat från den 1 januari 1999, med 80 mark i månaden räknat från den 1 januari 2000 och med 57 mark i månaden räknat från den 1 januari 2001. Pensionen minskas med högst ett bndopp som motsvarar kompletteringsdelen. Kompletteringsdelen betalas ut, minskad på detta sätt, oberoende av förmånstagarens ålder högst till den tidpunkt när förmånstndaren med stöd av folkpensionslagen får rätt att få en pension vars belopp är större än noll.

Lagens 15 a § 8 mom. tillämpas på invalidpension där pensionsfallet inträffar då denna lag trätt i kraft.

Lagens 16 § tillämpas på pensioner som betalas ut medan lagen är i kraft.

Stadgandet i 18 d § 2 mom., som upphävs genom denna lag, tillämpas alltjämt då det beslut som gäller rehabiliteringen har fattats före denna lags ikraftträdande.

RP 134/95
ShUB 18/95
RSv 112/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.