1658/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Handels- och industriministeriets beslut om förpackat vatten

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) beslutat:

1 §
Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut gäller förpackat vatten som är avsett att säljas till konsumenten eller storhushåll.

I fråga om naturligt mineralvatten skall iakttas vad som med stöd av livsmedelslagen särskilt bestäms om detta.

2 §
Kvaliteten på förpackat vatten

Vatten som säljs förpackat skall uppfylla de kvalitetskrav som stadgas eller bestäms för hushållsvatten.

Utöver vad som bestäms ovan i 1 mom. skall förpackat vattens mikrobiologiska kvalitet uppfylla minst följande krav:

Heterotrofiskt koloniantal, definierat inom 12 timmar efter förpackandet 20-22°C mindre än 100 st/ml 37°C mindre än 20 st/ml
Koliformiska bakterier Värmeresistenta koliformiska bakterier Fekaliska streptokocker Pseudomonas aeruginosa inga förekomster i 100 ml

Den mikrobiologiska kvaliteten bestäms med metoder som följer gällande SFS-standarder eller med någon annan motsvarande metod.

Förpackat vatten skall ha ett pH-värde på minst 5,5 och högst 8,5.

3 §
Förpackning av vatten

Förpackaren av vatten skall senast två månader före förpackandet påbörjas anmäla om detta till den behöriga livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där vattnet förpackas. Till anmälan skall fogas utlåtande av en officiell anstalt för livsmedelsundersökningar eller något annat tillförlitligt laboratorium om huruvida vattnet uppfyller de kvalitetskrav som bestäms eller avses i 2 §.

4 §
Förpackningspåskrifter

På försäljningshöljet för förpackat vatten skall anges varifrån vattnet har tagits.

Om vattnet har blivit behandlat så att dess fysikaliska, kemiska eller mikrobiologiska egenskaper har förändrats, skall behandlingen anges.

Benämningen ''syrevatten'' får användas, om vattnet innehåller minst 100 mg syre per liter.

5 §
Mineralvatten

Med mineralvatten avses vatten i vilket har tillsatts för människoföda lämpliga alkaliska och jordalkaliska salter minst 500 mg per liter.

Om koldioxid inte har tillsatts i mineralvatten, skall försäljningshöljet förses med påskriften ''utan kolsyra''.

Det som stadgats i 3 och 4 §§ om förpackat vatten gäller inte mineralvatten.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 20 december 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Mirja Hynönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.