1657/1995

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1995

Handels- och industriministeriets beslut om sötningsmedel för användning i livsmedel

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) och 6 och 11 §§ förordningen den 12 juni 1992 om tillsatsämnen för livsmedel (521/92) beslutat:

1 §
Syftet med beslutet

Genom detta beslut verkställs Europaparlamentets och rådets direktiv av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (94/35/EG).

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på sötningsmedel, som hör till tillsatsämnena för livsmedel, som används för att ge söt smak i livsmedel eller som beståndsdel i en sådan tillverkning som ger söt smak och som är avsedd för bordsbruk.

Detta beslut begränsar inte användningen av de tillsatsämnen som räknas upp i bilagan för annat ändamål än för att ge söt smak, om detta stadgas eller bestäms någon annanstans i lagstiftningen. Beslutet hindrar inte heller att andra stadganden eller bestämmelser om livsmedels sammansättning och om påskrifter för dessa följs.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) sötningsmedel ett ämne som ger söt smak i ett livsmedel men som inte är mono- eller disackarid,

2) bordssötningsmedel en tillverkning som ger söt smak och som är avsedd för bordsbruk och som utöver sötningsmedel också kan innehålla andra beståndsdelar,

3) livsmedel som inte innehåller tillsatt socker ett livsmedel i vilket inte har tillsatts mono- eller disackarid och inte heller andra beståndsdelar som ger söt smak, och med

4) energifattigt livsmedel ett livsmedel vars energiinnehåll har sänkts med minst 30 procent från energiinnehållet i det ursprungliga livsmedlet eller motsvarande tillverkning.

4 §
Försäljning och användning av sötningsmedel

Till konsumenterna får säljas och vid tillverkningen av ett livsmedel får användas endast de sötningsmedel som räknas upp i bilagan.

Sötningsmedel kan användas vid tillverkningen av ett livsmedel endast på de villkor som bestäms i bilagan. De maximimängder som fastställts i bilagan gäller ett livsmedel som har tillverkats enligt bruksanvisningen och som är färdigt att förtäras.

I barnmat som avses i barnmatsförordningen (722/81) och i tillverkningar som avses i förordningen om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (337/94) är det förbjudet att använda sötningsmedel, om inte något annat stadgas eller bestäms någon annanstans.

5 §
Förpackningspåskrifter för bordssötningsmedel

I samband med försäljningsnamnet för ett bordssötningsmedel skall finnas omnämnandet bordssötningsmedel med ....bas, av vilket framgår de sötningsmedel som tillverkningen innehåller.

I förpackningspåskrifterna till ett bordssötningsmedel som innehåller polyoler och/eller aspartam skall finnas varningar enligt följande:

- för bordssötningsmedel som innehåller polyol: för stor konsumtion kan ha laxerande effekt,

- för bordssötningsmedel som innehåller aspartam: innehåller fenylalaninkälla.

6 §
Anmälan om användningen av sötningsmedel

Utöver vad som stadgas i förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar (794/91) följs bestämmelser som skall utfärdas särskilt om de påskrifter som skall krävas på livsmedelsförpackningar, genom vilka användningen av sötningsmedel i livsmedel anmäls eller genom vilka varning ges om vissa sötningsmedel som ett livsmedel innehåller.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom detta beslut upphävs de bestämmelser om sötningsmedel som ingår i handels- och industriministeriets beslut av den 8 juli 1992 om tillsatsämnen för livsmedel (636/92) jämte ändringar.

8 §
Övergångsstadgande

Efter den 30 juni 1996 är det förbjudet att sälja eller använda ett livsmedel som inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut. Dock får sådana livsmedel som har överlåtits till handeln eller vilkas påskrifter har gjorts före den 30 juni 1996 säljas slut också om de inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut, om de stämmer överens med de bestämmelser som gällde när detta beslut trädde i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG, EGT nr L 237, 10.9.1994, s. 3.

Helsingfors den 12 december 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Handelsrådet
Anna-Liisa Koskinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.