1650/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 mars 1994 om hemkommun (201/94) 1 § 1 och 2 mom., rubriken för 2 kap., 9 §, rubriken för 4 kap., 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 18 § 1 mom. och 19 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om hur en persons hemkommun och hans bostad där samt folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet skall bestämmas.

Den enligt denna lag bestämda hemkommunen och bostaden där samt folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet antecknas i det befolkningsdatasystem som avses i befolkningsdatalagen (507/93). I befolkningsdatasystemet kan även antecknas en tillfällig bostad som en person uppgett.


2 kap.

Bestämmande av hemkommunen och folkbokföringskommunen

6 a §
Folkbokföringskommun

Folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet är den kommun som senast var hans hemkommun i Finland.

Om en finsk medborgare inte har haft hemkommun i Finland, bestäms hans folkbokföringskommun enligt moderns, faderns eller makens hemkommun eller folkbokföringskommun i nämnd ordning. Folkbokföringskommunen är den kommun som vid den tidpunkt då han fick finskt medborgarskap var förälderns eller makens hemkommun eller folkbokföringskommun. Om varken föräldrarna eller maken då inte hade någon hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland, är folkbokföringskommunen Helsingfors.

9 §
Anteckning om hemkommun och folkbokföringskommun

När en anmälan enligt 7 § har kommit till registerbyrån, skall denna omedelbart i befolkningsdatasystemet göra en anteckning enligt anmälan om hemkommunen och bostaden där eller anteckna en folkbokföringskommun för en finsk medborgare på grund av att denne stadigvarande bosätter sig utomlands. Anteckning får dock inte göras, om anmälan uppenbart står i strid med fakta eller är bristfällig eller om den annars är sådan att anteckning inte tillförlitligt kan göras på basis av den. Om en person saknar bostad, antecknas i befolkningsdatasystemet att han saknar stadigvarande bostad i kommunen.

Har registerbyrån av någon annan än personen själv fått uppgifter om att hans hemkommun eller hans bostad där har ändrats eller om att han stadigvarande bosatt sig utomlands, får den göra motsvarande anteckning i befolkningsdatasystemet, om det är uppenbart att uppgiften kan anses tillförlitlig.

I de fall som avses i 6 a § 2 mom. görs anteckning om folkbokföringskommun när personens uppgifter första gången antecknas i befolkningsdatasystemet.

4 kap.

Rättelse av anteckning om hemkommun och folkbokföringskommun

16 §
Rättelse av sakfel

Grundar sig en anteckning enligt 9 och 10 §§ om hemkommun eller bostaden där eller om folkbokföringskommun på oriktiga eller bristfälliga uppgifter eller felaktig tillämpning av lag, kan den registerbyrå inom vars verksamhetsområde den berörda persens hemkommun eller folkboöringskommun finns på eget initiativ eller på yrkande av personen i fråga rätta felet. Innan registerbyrån på eget initiativ rättar felet, skall den ge personen i fråga tillfälle att inom en utsatt tid lämna upplysningar i saken. Försummelse av den utsatta tiden hindrar inte att felet rättas.


17 §
Rättelse av skrivfel

Finns det i en anteckning enligt 9 och 10 §§ om hemkommun eller bostaden där eller om folkbokföringskommun ett uppenbart skrivfel, skall den registerbyrå inom vars verksamhetsområde den berörda personens hemkommun eller folkbokföringskommun finns på eget initiativ eller på yrkande av personen rätta felet.


18 §
Överklagande av registerbyråns beslut

I registerbyråns beslut i ett ärende som gäller vite, påförande av försummelseavgift eller rättelse av anteckning om hemkommun eller folkbokföringskommun får den som saken gäller söka ändring genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets den registerbyrå som har träffat avgörandet finns, så som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar.


19 §
Överklagande av länsrättens beslut

Till den del beslutet gäller bostaden i hemkommunen eller folkbokföringskommun får ändring i länsrättens beslut dock inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet när denna lag träder i kraft skall anses vara den kommun som innan lagen trätt i kraft antecknats i befolkningsdatasystemet för uppgörande av vallängd för vastretsen.

RP 175/95
GrUB 4/95
RSv 161/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.