1642/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 6 § riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 6 § riksdagsordningen, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 12 maj 1972 och den 21 april 1995 (357/72 och 580/95), som följer:

6 §

Röstberättigad är, utan avseende på boningsort, varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller aderton år.

Angående det register som skall föras över de röstberättigade stadgas genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Förrättas riksdagsmannaval, rådgivande folkomröstning eller presidentval innan sex månader har förflutit efter att denna lag har trätt i kraft, skall dock tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 175/95
GrUB 4/95
RSv 161/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.