1637/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Handels- och industriministeriets beslut om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elnätsverksamhetens nyckeltal

Handels- och industriministeriet har med stöd av 13 § 2 mom. elmarknadslagen den 17 mars 1995 (386/95) beslutat:

1 §

En distributionsnätsinnehavare skall till elmarknadscentralen anmäla de nyckeltal som nämns i bilaga 1 sammanräknade i frå- ga om distributionsnätsverksamheten och den övriga elnätsverksamheten, ifall dessa nätfunktioner inte skall särredovisas.

Ifall distributionsnätsverksamheten skall särredovisas från övrig elnätsverksamhet, skall nätinnehavaren till elmarknadscentralen anmäla nyckeltalen enligt bilaga 2 för andra elnät än distributionsnätet.

2 §

De nyckeltal som har beräknats utgående från bolagets senast fastställda bokslut skall anmälas till elmarknadscentralen inom augusti. Ifall räkenskapsperioden inte utgör en period på 12 månader, skall resultaträkningen omvandlas så att den motsvarar en period på 12 månader.

Andra än i 1 mom. nämnda nyckeltal skall anmälas till elmarknadscentralen inom mars.

3 §

Nyckeltalen skall meddelas för de fem senast genomförda räkenskapsperioderna, dock inte för andra än de år då nätverksamheten har särredovisats i enlighet med handels- och industriministeriets beslut av den 16 juni 1995 om särredovisning av elaffärsverksamheter (885/95).

4 §

En elnätsinnehavare skall hålla de nyckeltal som avses i 1-3 §§ allmänt tillgängliga.

5 §

En nätinnehavare kan ge någon annan inrättning eller sammanslutning i uppdrag att producera uppgifterna och tillställa dem elmarknadscentralen. Nätinnehavaren svarar dock alltid själv för att elmarknadscentralen till sitt förfogande får nyckeltalen enligt detta beslut.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Nyckeltalen skall publiceras och tillställas elmarknadscentralen första gången år 1997.

Helsingfors den 20 december 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Arto Lepistö

Bilaga 1 Bilaga 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.