1622/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om social- och hälsovårdsutbildning i landskapet Åland

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 32 § självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/91) och med samtycke av Ålands landskapsstyrelse:

1 §

I landskapet Åland ges social- och hälsovårdsutbildning i enlighet med denna förordning.

Med social- och hälsovårdsutbildning avses i denna förordning sådan utbildning som ges vid hälsovårdsläroanstalter.

2 §

Beslut om att inleda och bedriva social- och hälsovårdsutbildning i landskapet fattas av Ålands landskapsstyrelse.

3 §

På inträdeskrav och grunderna för läroplaner för social- och hälsovårdsutbildningen i landskapet samt vid bedömningen av studieprestationer skall tillämpas de stadganden och bestämmelser som i riket gäller för hälsovårdsläroanstalter.

4 §

Utbildningsstyrelsen har rätt att övervaka att social- och hälsovårdsutbildningen i landskapet Åland är ordnad i överensstämmelse med 3 § och att de studerande får de kunskaper och färdigheter som krävs av eleverna vid motsvarande läroanstalter i riket.

5 §

Social- och hälsovårdsutbildningen i landskapet Åland medför samma behörighet som motsvarande utbildning i riket.

6 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall utan dröjsmål underrättas om hälsovårdsexamina som har avlagts vid en läroinrättning i landskapet.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 27 april 1990 om hälsovårdsutbildning i landskapet Åland (396/90) och 1 § 6 punkten förordningen den 30 december 1992 om fortsatt giltighet av vissa överenskommelseförordningar som har utfärdats med stöd av 1951 års självstyrelselag för Åland (1594/92).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.