1614/1995

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsersättningsnämndens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Till de offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten hör behandlingen av ansökningar om fastställande av ett skäligt partipris som kan godtas som ersättningsgrund för läkemedel enligt 5 a § sjukförsäkringslagen (364/63) och av ansökningar om höjning av ett fastställt pris samt andra prestationer, för vilka hos sökanden uppbärs följande fasta avgifter:

1) ny aktiv substans, nytt kombinationspreparat, ny läkemedelsform vid ny indikation, biotekniskt framställt läkemedel 10 000,-
2) ny styrka, ny läkemedelsform, synonympreparat, läkemedelspreparat i parallellimport, förnyad ansökan gällande tidsbundet beslut, allergenpreparat, radiofarmaceutiskt preparat, vaccin 5 000,-
3) kliniskt näringspreparat, salvbas 3 000,-
4) ny förpackningsstorlek för ett preparat som godkänts att omfattas av ersättningssystemet, per ansökan 1 200,-
5) ansökan om höjning av ett fastställt pris, för det första preparatet i ansökan 1 200,-
6) för varje följande preparat i en sådan ansökan som avses i 5 punkten 300,-
7) i 21 § 4 mom. läkemedelslagen avsett läkemedelspreparat som ges ut med specialtillstånd, då det är fråga om
a) en ny ansökan från tillverkaren eller importören 300,-
b) ovan nämnd sökandes förnyade ansökan om tidsbundet tillstånd 100,-
c) en ansökan som gäller en enskild patient 70,-
8) anmälan om ändring som gäller innehavare av försäljningstillstånd 500,-
2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Sådana utlåtanden och tjänster som inte direkt ansluter sig till behandling av en ansiran om fastställande av ett pris eller till hirande prissätter läkemedelsersättningsnämiren enligt företagsekonomiska grunder.

3 §
Befrielse från avgift

Om försäljningen av ett preparat är ringa eller om den kan bedömas bli ringa skall av särskilda skäl som har samband med sjukvård ingen avgift uppbäras.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.