1609/1995

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om bindande av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedda ersättningar vid förändringen i löne- och prisnivån

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 43 a § lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 19 december 1980 och den 29 december 1983 (973/80 och 1124/83) samt lagen den 18 deceader 1995 om tillämpning av 9 § lagen om pension för arbetstagare (1482/95) beslutat:

1 §

För bindande av de i lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedda ersättningarna vid förändringen i löne- och prisnivån på det sätt som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare används de i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare fastställda indextalen på det sätt som föreskrivs nedan.

Fram till utgången av det kalenderår under vilket den skadade eller insjuknade fyller 65 år används ett index där vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,5 och vägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5.

Efter det kalenderår under vilket den skadade eller insjuknade har fyllt 65 år används ett index där vägningskoefficienten för föadndringen i lönenivån är 0,2 och vägningadoefficienten för förändringen i prisnivån 0,8.

På försörjningspension som avses i 14 §, på tilläggsförsörjningspension som avses i 16 § och på engångsersättning som avses i 16 a § lagen om skada, ådragen i militärtjänst tillämpas det index som avses i 2 mom. fram till utgången av det kalenderår under vilket förmånslåtaren fyllde eller skulle ha fyllt 65 år. Räknat från ingången av nästa kalenderår justeras försörjningspension och tilläggsförsörjningspension med det index som avses i 3 mom.

På begravningshjälp som avses i 17 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst tillämpas, oberoende av förmånslåtarens ålder, det index som avses i 2 mom.

I fall där en änka som uppbär försörjningspension ingår nytt äktenskap och till henne med stöd av 15 § 3 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst betalas försörjningspension på en gång för tre år, tillämpas på ersättningen det index enligt vilket försörjningspensionen fastställdes under det år då nytt äktenskap ingicks.

2 §

Om justeringsintervallet når utöver det kalenderår under vilket den skadade eller insjuknade fyllde 65 år eller förmånslåtaren skulle ha fyllt 65 år, justeras grundbeloppet för ersättningen genom att det multipliceras med den kvot där dividenden är det i 1 § 2 mom. angivna indextal som avser året då 65 års åldern uppnås och divisorn poängtalet för samma index på vars nivå grundbeloppet för ersättningen är. Resultatet multipliceras därefter med den kvot där dividenden är det i 1 § 3 mom. angivna indextalet för det kalenderår enligt vilket beloppet justeras och divisorn poängtalet för samma index för året då 65 års åldern uppnås.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.