1598/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 84 och 108 §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) samt 21 § lagen den 18 december 1995 om koncession för besiktning och registrering av fordon (1593/95), av dessa lagrum 84 § i förstnämnda lag sådan denna paragraf lyder ändrad genom lagen av den 15 september 1989, den 6 november 1992 och den 18 december 1995 (818/89, 989/92 och 1594/95) samt 108 § sådan den lyder i nämnda lag av den 6 november 1992:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller registrering av fordon som avses i förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92).

2. Om bilskatt som skall betalas för fordon och om skattefri användning av fordon i trafiken stadgas i bilskattelagen (1482/94).

3. Om registrering av fordon och förande av register i landskapet Åland stadgas särskilt.

4. Denna förordning tillämpas på det sätt som försvarsministeriet bestämmer på registrering av militärfordon som nämns i militärfordonsförordningen (560/92).

5. Försvarsministeriet bestämmer vilka militärfordon som skall registreras i fordonsregistret och vilka som skall registreras i det militärfordonsregister som förs av försvarsmakten. Försvarsministeriet meddelar närmare föreskrifter om militärfordonsregistret och om skötseln av registreringsärenden inom försvarsmakten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) register fordonsregistret enligt lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/89),

b) den som utför besiktning i 7 § 2 punkten lagen om koncession för besiktning och registrering av fordon (1593/95) avsedd innehavare av koncession för besiktning och registrering av fordon,

c) innehavaren av koncession för besiktning innehavare av koncession för besiktning och registrering som avses i 7 § av i b-punkten nämnd lag,

d) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till fordonsförvaltningscentralen före den första registreringen,

e) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

f) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

g) ändringsregistrering en av fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

h) registreringsanmälan en anmälan om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

i) registerutdrag en av fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning utfärdad handling av vilken framgår att fordonet har registrerats,

j) direktregistrering en av en bilaffär, ett försäkringsbolag, den som utför besiktning eller ett finansbolag med hjälp av ett eget datasystem utförd registreringsanmälan rörande ett fordon till fordonsregistret,

k) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare utfärdad handling som visar att ett fordon av kategori M1 motsvarar en fordonstyp som godkänts enligt Europeiska gemenskapernas (EG) råds direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG) , sådant det lyder ändrat genom direktiv 93/81/EEG, och att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp som godkänts enligt rådets direktiv 92/61/EEG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon,

l) förhandsanmälningsintyg en av fordonsförvaltningscentralen given handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

m) registreringstecken en av fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

n) registreringsskylt en skylt som anger fordonets registreringstecken och som skall fästas på fordonet,

o) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till fordonsförvaltningscentralen, den som utför besiktning eller i 2 § postlagen (907/93) avsett postverk med vilket fordonsförvaltningscentralen har ingått avtal om mottagande av registreringsanmälningar,

p) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen, och

q) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar.

2 kap.

Uppgifter i fordonsregistret

3 §
Basuppgifter

1. Över fordonet skall i registret införas åtminstone följande basuppgifter:

a) ägarens och innehavarens namn, adress och hemkommun, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum, det polisdistrikt till vilket bostaden hör samt språk,

b) uppgift om ägaren och innehavaren är en fysisk eller juridisk person samt av vilken art innehavarens besittningsrätt är,

c) märke och typ,

d) kategori, grupp och beskaffenhet och fordonstypens typkod, om fordonet är av typbesiktad eller typgodkänd typ,

e) datum för ägarbyte,

f) ibruktagningsdagen eller, om den inte är känd, ibruktagningsåret,

g) datum för den första registreringen eller datum för senaste omregistrering,

h) tillverkningsnummer och registreringstecken,

i) datum för den registrerings- eller årsbesiktning samt ändrings- och kopplingsbesiktning som senast har förrättats,

j) uppgifter om trafikförsäkring, beskattning och bilinteckning,

k) användningsändamål samt begränsningar och villkor angående användning och registrering,

l) avregistreringsdatum samt vid behov uppgift om returnering av registreringsskyltar och returneringsdatum samt orsaken till avregistreringen, och

m) eventuellt körförbud.

2. Som ett fordons hemort anses ägarens eller innehavarens hemkommun eller den kommun där det samfund som äger fordonet eller antecknats som dess innehavare är beläget.

3. Då ett fordon registreras utan att registreringsbesiktning krävs, skall i registret i stället för registreringsbesiktningens datum som datum för den första besiktningen antecknas registreringsdagen.

4. I registret kan dessutom antecknas de anordningar och mått som ligger till grund för bilskattefrihet samt andra uppgifter som fordonsförvaltningscentralen anser nödvändiga.

5. I registret antecknas de uppgifter som skall lämnas i förhandsanmälan.

4 §
Tekniska data

1. Åtminstone följande tekniska data om fordonet skall införas i registret:

a) egenmassa, totalmassa och massa på axel eller boggi,

b) vid behov av tillverkaren tillåten totalmassa som överskrider allmänt tillåtna värden på vägar och massa på axel eller boggi,

c) axelavstånd, axelkonstruktion samt karosserikonstruktion, karosserimaterial och karosserityp,

d) bredd och längd,

e) däckdimensioner och vid behov däckens bärkraftsklass,

f) behövliga uppgifter om sådan utrustning som inverkar på fordonets kategori och grupp samt beskaffenhet eller som skall inberäknas i egenmassan,

g) motorns drivkraft och volym samt anordningar som ökar effekten, i fråga om bilar och motorcyklar motorns effekt och i vilken utsträckning motorn är en lågemissionsmotor,

h) antalet sittplatser förutom förarens sittplats och antalet sittplatser bredvid föraren, antalet ståplatser, antalet övriga platser samt vid behov måtten för det utrymme som reserverats för varor,

i) vändskiva eller dragkoppling på lastbilar samt fordon av kategori N2 och N3 för dragning av släpvagnar av kategori O3 eller O4 eller vars totala massa överstiger 3,5 ton,

j) kopplingsmått om släpvagnar av kategori om O3 och O4 och om fordon av kategori N2och N3 för dragning av dessa,

k) registreringsskyltens längd, samt

l) typ av bromssystem.

2. I fråga om fordon av kategori M1 och N1 skall bilens färg antecknas i registret.

3. I fråga om mopeder, fordon av kategori L2 och snöskotrar skall i registret införas de uppgifter som avses i 1 mom. e- och g-punkten samt de särskilda uppgifter som behövs. Dessutom skall i fråga om mopeder och fordon av kategori L2 antecknas uppgifter om utväxlingsförhållandet samt förgasarens märke och modell.

3 kap.

Förhandsanmälan

5 §
Förfarandet vid förhandsanmälan

1. En tillverkare av fordon eller en i 5 § förordningen om besiktning av fordon (1702/92) avsedd fordonstillverkares representant kan till registret göra en förhandsanmälan om ett nytt fordon, som inte med stöd av 23 § 2 mom. i nämnda förordning skall genomgå registreringsbesiktning, då det är fråga om

a) fordon av kategori M1 eller L för vilket ett intyg om överensstämmelse har utfärdats, eller

b) annat fordon som är av i Finland typbesiktad typ och vars eventuella brister som konstaterats vid typbesiktningen har åtgärdats eller skall åtgärdas före registreringen.

2. Innan ett fordon som avses i 1 mom. a-punkten förhandsanmäls skall över fordonstypen till fordonsförvaltningscentralen göras en anmälan som omfattar åtminstone de tekniska data som skall antecknas i registret och andra uppgifter som påverkar bilskatten (anmälan med typuppgifter).

3. Endast en registrerad skattskyldig som avses i 39 § bilskattelagen får göra en förhandsanmälan.

4. Förhandsanmälan skall göras med hjälp av automatisk databehandling. Ett fel som inträffat vid förhandsanmälningen kan korrigeras före den första registreringen på basis av en ny anmälan som förhandsanmälaren gör med förhandsanmälningsintyget.

6 §
Registreringstecken och förhandsanmälningsintyg

Sedan ett fordon har förhandsanmälts reserveras för fordonet ett registreringstecken och tillställs den som gjort förhandsanmälan registreringsskyltar som innehåller registreringstecknet i fråga samt ett förhandsanmälningsintyg, som har en teknisk del med tekniska data om fordonet och en anmälningsdel för den första registreringen av fordonet.

4 kap.

Den första registreringen och omregistrering

7 §
Registreringsskyldighet

För fullgörande av den registreringsskyldighet som stadgas i 84 § vägtrafiklagen skall beträffande ett motorfordon och en släpvagn som är lämpad att kopplas till ett sådant fordon göras en registreringsanmälan om den första registreringen eller en omregistrering till fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning så som i denna förordning stadgas.

8 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) andra terrängfordon än snöskotrar,

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, eller traktorer eller motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcyklar, fordon av kategori L5, mopeder, fordon av kategori L2, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

d) släpanordningar, eller

e) slädar.

2. Fordon som har registrerats utomlands samt fordon med prov- eller förflyttningsskyltar får under de förutsättningar som stadgas i 46-56 §§ användas i Finland utan att de anmäls till registret.

3. Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att registreringsanmälan behöver göras.

9 §
Förutsättningar för den första registreringen

1. För den första registreringen av ett fordon förutsätts att

a) en utredning företes över att de skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts,

b) en tillbörlig skriftlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

c) för fordonet tagits trafikförsäkring,

d) fordonet på tillbörligt sätt förhandsanmälts eller registreringsbesiktigats eller att för fordonet givits ett intyg om överensstämmelse eller ett typregisterutdrag, samt att

e) i 2 kap. nämnda uppgifter i tillämpliga delar meddelas registret för anteckning.

2. Den utredning som avses i 1 mom. a-punkten behöver inte företes i samband med den första registreringen av ett fordon som har förhandsanmälts till registret.

3. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller ett fordon av kategori L2 anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan.

10 §
Förutsättningar för omregistrering

1. För omregistrering av ett fordon förutsätts att

a) en tillbörlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

b) för fordonet tagits trafikförsäkring,

c) fordonet besiktigats på tillbörligt sätt,

d) eventuell motorfordonsskatt erlagts för fordonet,

e) i 2 kap. nämnda uppgifter i tillämpliga delar meddelas till registret för anteckning samt, att

f) en utredning över tidigare registrering av fordonet vid behov företes.

2. Fordon som lösts in på basis av försäkring, och om vilka anmälts att de skall avregistreras på grund av att de förstörts, omregistreras inte. Ett fordon kan inte heller omregistreras, om den myndighet som beslutar om bilskatten har ställt ett registreringsförbud som villkor för bilskatteförmån och förmånen har kommit den som saken gäller till godo.

3. Om bilskattevillkor som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, omregistreras fordonet bara om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

4. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller ett fordon av kategori L2 anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan.

5 kap.

Ändringsregistrering

11 §
Anmälningsskyldighet

1. Om äganderätten till ett fordon övergår till någon annan eller innehavaren byts eller andra uppgifter som på basis av registreringsanmälan skall införas i registret ändras, skall en registreringsanmälan angående ändringen göras till fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning så som i denna förordning stadgas.

2. Registreringsanmälan behöver dock inte göras när det är fråga om

a) ändring av en fysisk persons namn, adress eller hemkommun eller en persons frånfälle,

b) en sådan ändring av ett fordons konstruktion eller utrustning som har godkänts vid en ändrings- eller kopplingsbesiktning, eller

c) en sådan ändring av konstruktion eller utrustning som inte behöver vara godkänd vid en ändringsbesiktning.

12 §
Förutsättningar för godkännande av ändringsregistrering

1. För godkännande av ändringsregistrering av ett fordon förutsätts att

a) en tillbörlig utredning över äganderätten till fordonet företes och att

b) för fordonet tagits trafikförsäkring.

2. Om bilskattevillkor som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts omregistreras fordonet bara om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

3. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller ett fordon av kategori L2 anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan och av vilken framgår vilken dag som i registret skall antecknas som begynnelsedag för nämnda äganderätt.

13 §
Fordonsförvaltningscentralens rätt till ändringar

Om anmälningsskyldigheten har försummats eller om fordonsförvaltningscentralen på annat sätt får vetskap om att en uppgift som skall antecknas i registret har förändrats eller är felaktig, har den rätt att föra in uppgifter som saknas i registret eller att rätta felaktiga uppgifter.

6 kap.

Avregistrering av fordon

14 §
Fordon som skall avregistreras

1. Till fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning skall göras en registreringsanmälan om avregistrering av ett fordon, om

a) det registrerade fordonet har förstörts,

b) fordonet har registrerats utomlands,

c) det registrerade fordonet av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland, eller

d) en snöskoter inte längre används på väg, i terräng eller på is.

2. I samband med en anmälan enligt 1 mom. skall fordonets registreringsskyltar återställas. Registreringsskyltarna för ett fordon som lösts in på basis av försäkring på grund av att fordonet har förstörts eller skadats eller för vars del statskontoret meddelat att det skall avregistreras eller som har övergått i en kommuns ägo med stöd av lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/75) behöver dock inte återställas, men de skall bevisligen förstöras.

3. Tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att avlägsna registreringsskyltarna från fordon som permanent förs ut ur Finland. När registreringsskyltarna avlägsnats skall detta meddelas fordonsförvaltningscentralen, som skall avregistrera fordonet.

15 §
Avregistreringsdatum

Ett fordon antecknas som avregistrerat från den dag då avregistreringsanmälan har inlämnats, om inte något annat datum av särskilda skäl skall antecknas som det verkliga avregistreringsdatumet för fordonet.

16 §
Avregistrering på grund av att ett fordon inte har använts

Fordonsförvaltningscentralen skall avregistrera ett fordon, om det på grund av att fordonet inte har förts till årsbesiktning eller att trafikförsäkringspremien har lämnats obetald eller på grund av någon annan omständighet framgår att fordonet inte har använts i trafik under minst ett år. Fordonsförvaltningscentralen beslutar om grunderna och tidpunkten för avregistrering.

17 §
Icke avhämtade registerutdrag eller registreringsskyltar

1. Fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning skall avregistrera ett fordon, om ett registerutdrag eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet och tillställts fordonsförvaltningscentralen eller den som innehar koncession för besiktning inte har avhämtats inom sex månader från omhändertagandet.

2. Fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning skall även avregistrera ett fordon då registreringsskyltarna givits fordonsförvaltningscentralen eller den som innehar koncession för besiktning utan anmälan om avregistrering, om skyltarna inte avhämtas inom sex månader. I registret skall göras en anteckning om att skyltarna givits till fordonsförvaltningscentralen eller en innehavare av koncession för besiktning. Är innehavaren av koncession för besiktning inte berättigad att med stöd av koncessionen avregistrera ett fordon, skall han utan dröjsmål meddela fordonsförvaltningscentralen om skyltar som givits och om skyltar som inte avhämtats inom utsatt tid.

3. Med registerutdrag och registreringsskyltar från avregistrerade fordon förfars på det sätt som fordonsförvaltningscentralen föreskriver.

7 kap.

Bestämmelser om registreringsanmälan

18 §
Registreringsanmälan

1. En anmälan enligt 4, 5 eller 6 kap. skall göras på senast givna, gällande

a) anmälningsdel till förhandsanmälningsintyget, då det är fråga om första registrering av ett förhandsanmält fordon,

b) anmälningsdel till registerutdraget, då det är fråga om ändringsregistrering eller avregistrering,

c) intyg om överensstämmelse och anmälningsblankett, då det är fråga om första registrering av ett fordon som inte tidigare har registrerats någon annanstans,

d) anmälningsdel till besiktningsintyget, då det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält fordon,

e) anmälningsdel till besiktningsintyg eller registerutdragsblankett, då det är fråga om omregistrering av ett fordon, eller

f) typregisterutdrag, då det är fråga om första registrering av ett typbesiktigat och icke förhandsanmält fordon som inte tidigare har registrerats någon annanstans och registreringen kan ske utan registreringsbesiktning.

2. Om en sådan handling som avses i 1 mom. förkommit, skall anmälan göras på en ny handling som rekvirerats av den som givit handlingen i fråga.

3. Anmälan om fordon som avses i 14 § 2 mom. kan göras på en avregistreringsblankett som fastställts av fordonsförvaltningscentralen eller med hjälp av automatisk databehandling.

4. Till registreringsanmälan skall fogas behövliga utredningar om uppfyllandet av villkoren i 9, 10 och 12 §§.

19 §
Anmälningsskyldig

1. Ägaren till ett fordon skall göra en registreringsanmälan som gäller första registrering, omregistrering och avregistrering samt övergång av äganderätten eller tillfogande eller byte av innehavare. Fordonets förra ägare kan meddela den nya ägarens namn för anteckning i registret, om den nya ägarens adress och fordonets överlåtelsedatum samtidigt anmäls. Den förra ägaren till en snöskoter, moped eller ett fordon av kategori L2 behöver dock inte i detta sammanhang meddela den nya ägarens adress. Fordonets förra innehavare kan göra anmälan om avlägsnande av anteckningen om sitt innehav.

2. Andra registreringsanmälningar än sådana som avses i 1 mom. kan även göras av fordonets innehavare.

3. Registreringsanmälan skall undertecknas av den som gör anmälan. Den som överlåter fordonet och överlåtelsetagaren skall underteckna anmälan om övergång av äganderätten.

20 §
Minderårig eller utomlands bosatt ägare

1. Om en minderårig, som inte innehar körkort som berättigar till framförande av fordonet i fråga, anmäls som ägare till fordonet, skall samtidigt även den innehavare som vid anmälningstidpunkten använder fordonet och som har körkort som berättigar till framförande av fordonet anmälas.

2. Om en minderårig anmäls som ägare till ett fordon som får framföras utan körkort och han på grund av sin ålder inte får framföra fordonet, skall samtidigt även den innehavare som använder fordonet och som på grund av sin ålder får framföra fordonet anmälas.

3. Om ägaren till ett fordon som används i Finland är bosatt utomlands, skall för fordonet anmälas den i Finland bosatta innehavare som använder fordonet.

21 §
Mottagningsplatser för registreringsanmälningar och registreringsskyltar

1. Registreringsanmälan skall inlämnas på ett kontor för ett sådant postverk som avses i 2 § o-punkten, om inte något annat föranleds av 4 eller 5 mom., till fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning. Samtidigt skall registerutdragets, förhandsanmälningsintygets eller besiktningsintygets tekniska del företes. Den anteckning om inlämnande av registreringsanmälan som den som mottagit anmälan har gjort på den tekniska delen berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registerutdraget har anlänt, dock högst 30 dagar. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden. Fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning kan för fordonet utfärda ett interimsintyg som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknas på intyget.

2. Då anmälan om avregistrering av ett fordon inlämnas skall mottagaren anteckna datum för mottagandet av registreringsskyltarna på registerutdragets tekniska del och på anmälningsdelen.

3. Fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning kan av särskilda skäl utan hinder av vad som stadgas i 1 och 2 mom. ta emot en registreringsanmälan, fast- än den tekniska delen inte företes.

4. Endast till fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning kan inlämnas en anmälan om

a) första registrering av ett fordon som inte har förhandsanmälts,

b) första registrering av ett fordon av kategori M1 för tillståndspliktig trafik,

c) omregistrering av ett fordon,

d) avregistrering av ett fordon, då fordonets registreringsskyltar har förstörts eller förkommit eller då registreringsskyltarna inte kan återställas av någon annan orsak, och

e) registrering eller ändring till vilken som bilaga eller separat utredning skall fogas någon eller några av följande handlingar:

1) överlåtelseintyg,

2) köpebrev,

3) anmälan om att registerutdrag eller registreringsskyltar förkommit eller förstörts,

4) handelsregisterutdrag,

5) ämbetsbetyg,

6) förordnande från domstol då anmälan gäller något annat än ett inteckningsbart fordon enligt lagen om inteckning i bil (810/72),

7) beslut om bilskatt eller förtullning, eller

8) övrig handling som motsvarar i 1-7 underpunkten nämnda handlingar.

5. En anmälan till vilken som bilaga skall fogas någon annan utredning än den som nämns i 4 mom. e-punkten kan inlämnas endast till fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning. Den som utför besiktning skall utan dröjsmål överlåta en sådan anmälan till fordonsförvaltningscentralen för behandling. Överlåtandet av anmälan till fordonsförvaltningscentralen skall meddelas den som har lämnat in anmälan till den som utför besiktning.

22 §
Anmälningstid

1. Registreringsanmälan skall inlämnas inom sju dagar efter det den ändring som skall antecknas i registret inträffat. Om registerutdraget då ändringen inträffar på grund av tidigare registrering innehas av fordonsförvaltningscentralen, skall registreringsanmälan dock inlämnas inom 14 dagar från det utskrivningsdatum som antecknats på registerutdraget.

2. Om inte fordonets ägare eller innehavare inom 30 dagar från det registreringsanmälan inlämnats fått ett nytt registerutdrag, är ägaren eller innehavaren skyldig att av fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning inom sju dagar begära ett nytt registerutdrag i stället för det som förkommit vid behandlingen av ärendet.

23 §
Anteckning av registreringen

Fordonsförvaltningscentralen och, såvida det inte gäller en anmälan som avses i 21 § 5 mom., den som utför besiktning skall kontrollera anmälningen och dess bilagor. De skall anteckna fordonet eller de ändringar som skett i uppgifterna om fordonet i registret på basis av de uppgifter som den anmälningsskyldige givit, då villkoren i 4, 5 eller 6 kap. uppfylls. Om fordonet inte förhandsanmälts, ger fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning fordonet ett registreringstecken och registreringsskyltar i samband med den första registreringen. För ett avregistrerat fordon ges ett registreringstecken i samband med omregistreringen.

24 §
Datum för registreringsbeslut

Som datum för ett registreringsbeslut anses den dag då registerutdraget överlåtits eller inlämnats för vidarebefordran av posten.

25 §
Fästande av skyltar

Registreringsskyltarna för ett fordon får inte fästas på fordonet förrän registreringsanmälan om första registrering eller omregistrering har inlämnats.

8 kap.

Direktregistrering

26 §
Anslutning till direktregistrering

1. Fordonsförvaltningscentralen kan på ansökan ge ett företag som avses i 9 § 4 mom. lagen om ett datasystem för vägtrafiken tillstånd till direktregistrering. Tillstånd kan ges bilaffärer, försäkringsbolag, dem som utför besiktning och finansbolag som är tillräckligt pålitliga och som till sitt förfogande har datasystem som möjliggör anmälan och som annars bedöms ha förutsättningar att på ett ändamålsenligt sätt göra registreringsanmälningar med hjälp av direktregistrering. Av en bilaffär krävs dessutom att den som trafikförsäkring har en gällande grupptrafikförsäkring som täcker affärens samtliga fordon i handelslagret.

2. Ett företag som söker direktregistreringstillstånd kan inte anses tillräckligt pålitligt, om företaget genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämpligt att direktregistrera eller har brutit mot stadganden eller bestämmelser om registrering av fordon eller beskattning av fordon.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla ett direktregistreringstillstånd, om det på grund av missbruk eller på grund av att tillståndsinnehavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd eller på grund av andra vägande skäl bedöms att det finns orsak till detta.

27 §
Förutsättningar för direktregistreringsanmälan

1. Uppdrag för direktregistrering ges på en av fordonsförvaltningscentralen fastställd blankett, av vilken en kopia skall ges till uppdragsgivaren. Den som erhållit tillstånd kan utan uppdrag direktregistrera de fordon som kommit i hans ägo.

2. Bilaffärer, försäkringsbolag och finansbolag kan göra direktregistreringsanmälan endast för ett sådant fordon, som kommit i deras ägo eller som de överlåtit samt beträffande vilket registreringsanmälan alternativt kan inlämnas på posten och registerutdragets eller förhandsanmälningsbevisets båda delar innehas av den som gör direktregistreringen. Ett finansbolag kan dock av särskilda skäl göra en direktregistreringsanmälan, fastän bolaget inte har registerutdragets tekniska del. Ett försäkringsbolag kan göra en direktregistreringsanmälan även för ett annat fordon än ett sådant som kommit i dess ägo eller som det överlåtit, om uppdraget för direktregistrering ges i samband med uppgörandet av trafikförsäkringsavtal för fordonet i fråga.

3. Den som utför besiktning kan göra en direktregistreringsanmälan endast för ett fordon för vilket registreringsanmälan alternativt kan inlämnas på posten och registerutdragets eller förhandsanmälningsbevisets båda delar företes den som utför besiktning.

4. Om fordonet omfattas av försäkringsskyldighet är en förutsättning för direktregistrering att den nya ägaren eller innehavaren har tecknat en gällande trafikförsäkring för fordonet.

28 §
Fullgörande av anmälningsskyldigheten

1. Vid direktregistrering meddelas för införande i registret motsvarande uppgifter som på blanketten för registreringsanmälan. När den som gör direktregistreringen mottagit uppdraget ansvarar han i stället för ägaren eller innehavaren för att registreringsanmälan inlämnas.

2. Direktregistreringsanmälan skall inlämnas inom den tid som anges i 22 §. En direktregistreringsanmälan anses vara inlämnad då de uppgifter som skall överföras till registret står till fordonsförvaltningscentralens förfogande.

29 §
Tillståndsvillkor

Fordonsförvaltningscentralen kan i sitt beslut om direktregistreringstillstånd uppställa villkor för tillståndet och användningen av det.

9 kap.

Registerutdrag

30 §
Utfärdande av registerutdrag

1. För ett fordon som har antecknats i registret utfärdar fordonsförvaltningscentralen och den som utför besiktning åt ägaren eller med hans samtycke åt innehavaren ett registerutdrag som innehåller uppgifter om fordonet samt om ägaren och innehavaren samt en teknisk del med tekniska data om fordonet och en anmälningsdel för ändringsanmälan eller anmälan om avregistrering av fordonet.

2. För användning i trafik kan fordonsförvaltningscentralen och den som utför besiktning av grundad anledning ge en sådan kopia av registerutdragets tekniska del som gäller en bestämd tid. Angående kopian gäller i tillämpliga delar vad som stadgats om skyldigheten att förete registerutdragets tekniska del.

31 §
Skyldighet att förvara och medföra registerutdrag

Ett registerutdrag skall förvaras omsorgsfullt. Den tekniska delen i det senast utfärdade registerutdraget skall medföras när fordonet används i trafik och vid uppmaning företes för sådan myndighet som övervakar trafiken. Då en släpvagn och ett hyrt fordon förs skall antingen registerutdragets tekniska del eller en högst sex månader tidigare intygad kopia därav medföras.

32 §
Förkommet registerutdrag

Har ett registerutdrag eller en del därav förkommit eller förstörts, skall en skriftlig anhållan om ett nytt utdrag göras hos fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning. Samtidigt skall det skriftligen redogöras för hur utdraget eller en del av det förkommit.

10 kap.

Registreringsskyltar

33 §
Överlämnande av registreringsskyltar

1. Sedan ett fordon har förhandsanmälts ges fordonets registreringsskyltar till den som har gjort förhandsanmälan. I annat fall ger fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning registreringsskyltarna i samband med den första registreringen och för ett avregistrerat fordon i samband med omregistreringen.

2. För bilar och snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. Av särskilda skäl kan fordonsförvaltningscentralen tillåta avvikelse från antalet skyltar.

34 §
Fastsättning och användning av registreringsskyltar

1. Registreringsskyltarna skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap, på båda sidorna på en snöskoter och bak på övriga fordon på de ställen som reserverats för skyltarna, i tvärgående riktning i förhållande till fordonet, i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30° så att nedre kanten är utåt och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker dem. Registreringsskylten skall vid behov förses med underlag eller inramas så att den inte skadas då fordonet används. Registreringsskylten får inte vikas, delas eller övertäckas.

2. Registreringsskyltarna skall fästas i de ursprungliga hål som finns i skylten. Ändarna på de skruvar som fäster skyltarna skall målas i samma färg som skyltens botten eller täckas med en propp i samma färg som bottnen.

3. För ett fordon får inte användas och på det inte fästas andra registreringsskyltar än de som hör till fordonet och inte heller andra sådana skyltar eller bokstavs- eller sifferkombinationer som på ett vilseledande sätt påminner om en registreringsskylt eller om ett registreringstecken eller någon annan stats nationalitetsbeteckning.

4. Registreringsskyltarna skall hållas i ett sådant skick att registreringstecknet kan läsas utan svårighet i trafiken.

5. Registreringsskyltar på en bil som används för tillståndspliktig godstrafik skall fästas vid en skild gul ram med upphöjd kant vars bredd är 20 mm och som omger skyltarna.

35 §
Förkomna eller förstörda registreringsskyltar

Om en registreringsskylt har förkommit eller förstörts, skall när en ny skylt beställs i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 32 § om ett nytt registerutdrag. Fordonsförvaltningscentralen och den som utför besiktning kan genom att på registerutdragets tekniska del göra en anteckning om att en ny registreringsskylt har beställts ge tillstånd till att med avvikelse från 34 § i högst en månads tid på fordonet använda någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden.

36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, motorcyklar, mopeder, fordon av kategori L2 och L5 samt släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters beskickningar och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningarnas diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt vad utrikesministeriet bestämt jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria bilar som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen, och

e) registreringsskyltar för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan på ansökan för ett fordon ge ett visst registreringstecken (specialtecken). Fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning ger ut skyltar med specialtecken.

3. Registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon upptar ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör.

4. En tullskylt upptar en länsbeteckning, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

5. En provnummerskylt upptar ordet KOE, en länsbeteckning och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten.

6. En förflyttningsskylt som har getts av fordonsförvaltningscentralen eller polisen, tullverket eller av den som utför besiktning upptar en länsbeteckning och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit reflekterande botten.

7. Tull-, provnummers-, och förflyttningsskyltarnas länsbeteckningar är för Helsingfors stad A och B för Nylands län i övrigt U och Z för Åbo och Björneborgslän T och E för Tavastehus län H och I för Kymmene län R för S:t Michels län M för Kuopio län K för Norra Karelens län S för Mellersta Finlands län X för Vasa län V och Y för Uleåborgs län O för Lapplands län L

8. Siffror och bokstäver i registreringsskyltar avskiljs från varandra med ett streck.

37 §
Nationalitetstecken

När ett sådant nationalitetstecken som förutsätts i den internationella vägtrafikkonventionen används på ett fordon skall det uppta bokstäverna FIN i svart på vit ovalformad botten. Ovalens vågräta diameter skall vara minst 175 mm och lodräta diameter minst 115 mm. Bokstävernas höjd skall vara 80 mm och streckbredden 10 mm. Till nationalitetstecknet får inte fogas en flagga eller något annat märke.

11 kap.

Exportregistrering

38 §
Förutsättningar för exportregistrering

1. Ett registreringspliktigt tidigare oregistrerat fordon som överlämnas i Finland och förs ut ur landet för att användas i en annan stat får registreras interimistiskt (exportregistrering) för utförsel ur landet.

2. Även ett annat än ett i 1 mom. avsett fordon får registreras interimistiskt för att transporteras från Finland till registreringslandet samt för att bli förevisat, för att delta i en tävling eller en varudemonstration utomlands eller av andra särskilda skäl.

3. Om inte fordonförvaltningscentralen i enskilda fall bestämmer annat, skall ett fordon som skall exportregistreras godkännas vid registreringsbesiktningen före exportregistreringen, dock inte om exportregistreringen görs med förhandsanmälningsintyg.

39 §
Ansökan om exportregistrering

Ansökan om exportregistrering av ett fordon skall göras hos fordonsförvaltningscentralen. Till ansökan skall i tillämpliga delar fogas utredningar om de omständigheter som i 9 och 10 §§ anges som förutsättningar för registreringen.

40 §
Exportskyltar och exportregistreringsintyg

Fordonsförvaltningscentralen utfärdar för ett exportregistrerat fordon särskilda skyltar (exportskyltar) och ett intyg över registreringen (exportregistreringsintyg). På exportregistreringsintyget antecknas inte de för- ändringar som inträffat i uppgifterna om fordonet. Om exportskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 10 kap. stadgas om registreringsskyltar.

41 §
Exportregistreringens giltighetstid

1. Exportregistreringen gäller i 60 dagar. På begäran av sökanden kan det bestämmas att giltighetstiden skall vara kortare. Exportregistreringen av ett fordon som avses ovan i 38 § 2 mom. gäller dock endast den tid som behövs för det ändamål som nämns i momentet.

2. Ett exportregistrerat fordon får före exporten användas i Finland endast för förflyttning av fordonet från överlåtelseorten till exportorten eller till färd i anknytning till att ägaren flyttar ut ur landet till ägarens hemort och därifrån vidare till exportorten.

12 kap.

Registrering för bilinteckning

42 §
Fordon som skall antecknas i specialregistret

1. I det specialregister för bilinteckning som är en del av fordonsregistret får på ansökan antecknas följande fordon som inte antecknats i det egentliga fordonsregistret:

a) lastbilar, släpvagnar som godkänts för koppling till lastbil, bussar, traktorer, och motorredskap på villkor att fordonets mått eller massa överskrider de värden som är tillåtna i vägtrafik, och

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, traktorer och motorredskap med metallhjul eller metallband samt motorredskap och traktorer som är avsedda att styras av gående.

2. I specialregistret antecknas i tillämpliga delar de uppgifter som nämns i 2 kap.

43 §
Bilagor till ansökan

Till en ansökan enligt 42 § som skall tillställas fordonsförvaltningscentralen skall fogas

a) ett besiktningsbevis över registreringsbesiktning som utförts högst sex månader tidigare och där fordonets art framgår,

b) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet, samt

c) en utredning om äganderätten.

44 §
Anteckning i specialregistret

Fordonsförvaltningscentralen skall anteckna fordonet i specialregistret, om ansökan inte är bristfällig och fordonet inte har antecknats i det egentliga fordonsregistret. För fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över registreringen.

45 §
Avregistrering av ett fordon som har antecknats i specialregistret

1. Ett fordon som har antecknats i specialregistret kan avregistreras, fastän den för fordonet fastställda bilinteckningen är i kraft, om fordonet samtidigt anmäls till det egentliga fordonsregistret. Om ett fordon som har antecknats i specialregistret har förstörts eller förts ut ur landet skall fordonsägaren sedan bilinteckningen har blivit avskriven, göra anmälan för avregistreringen av fordonet hos fordonsförvaltningscentralen.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan avföra ett fordon ur specialregistret, om en avregistreringsanmälan om fordonet inte har gjorts inom två år efter att inteckningen har avskrivits eller förfallit eller om inte bilinteckning har bekräftats för fordonet inom två år.

3. Ett fordon som har antecknats i specialregistret kan inte registreras i det egentliga fordonsregistret innan det har avförts ur specialregistret.

13 kap.

Användning av fordon med provnummer eller förflyttningsskyltar

46 §
Provnummerskyltar

1. Ett affärsföretag, en anstalt eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar transportverksamhet, eller en inrättning eller en sammanslutning som bedriver forskning som gäller fordon kan av fordonsförvaltningscentralen på ansökan få tillstånd att använda ett fordon i trafik med provnummerskyltar.

2. Den som fått ett provnummerintyg får använda fordonet med provnummerskyltar i trafiken då det är fråga om följande verksamhet som hänför sig direkt till den verksamhet som bedrivs av tillståndsinnehavaren:

a) försök som hänför sig till forskning eller produktutveckling i fråga om fordonet eller dess anordningar,

b) provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte, eller

c) annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

3. Provnummerintyget gäller till kalender- årets utgång. Provnummerintyget förnyas årligen utan särskild ansökan, om inte innehavaren av tillståndet under provnummerintygets giltighetstid har anmält att intyget inte behövs eller om det inte återkallats eller fordonsförvaltningscentralen av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget. En förutsättning för att intyget skall förnyas är att trafikförsäkringspremien är betald.

4. Angående provnummerskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i l0 kap. stadgas om registreringsskyltar.

47 §
Återkallande av provnummerintyg

Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla ett provnummerintyg om ett fordon med provnummerskyltar har använts i strid med denna förordning eller i strid med de villkor som ställts i samband med beviljandet av intyget eller om den som fått intyget inte har löst ut det.

48 §
Förflyttningsskyltar

1. Fordonsförvaltningscentralen, polisen, tullverket och den som utför besiktning kan ge tillstånd att använda ett fordon i trafik med förflyttningsskyltar för att fordonet skall kunna föras till besiktning eller ett fordon som inte registrerats i Finland transporteras, förevisas eller delta i en tävling eller varudemonstration i Finland eller av andra särskilda skäl.

2. En förutsättning för att förflyttningsskyltar skall ges är att en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet och att den stadgade motorfordonsskatten är betald.

3. Ett intyg över att förflyttningsskyltar får användas ges för den tid användningen förutsätter. Utan vägande skäl får intyget inte ges för en längre tid än sju dagar. Tävlingsbruk skall inte betraktas som ett sådant skäl.

4. Angående förflyttningsskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 10 kap. stadgas om registreringsskyltar.

49 §
Skyldighet att medföra tillstånd

Intyg över erhållna provnummer- eller förflyttningsskyltar skall medföras när fordonet används i trafik.

50 §
Återställande av provnummer- och förflyttningsskyltar

Provnummer- och förflyttningsskyltarna samt de intyg som berättigar till användning av skyltarna skall återställas till den som överlåtit dem senast den andra vardagen efter att tillståndets giltighetstid har löpt ut.

14 kap.

Användning av utländskt fordon i Finland

51 §
Fordon som har registrerats i länder som anslutit sig till Genève- och Wienkonventionerna

1. En fysisk person som är fast bosatt i en sådan annan stat än Finland som har anslutit sig till den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/59) eller till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/86), får tillfälligt i Finland använda ett för sitt eget behov infört motordrivet fordon av kategori M1, N1, O1, O2 eller L eller kategori som kan jämföras med dessa och som är registrerat i den fördragsslutande staten. Denna tid gäller högst ett år räknat från ankomstdagen eller, om tullmyndighet med stöd av 32 § bilskattelagen eller Europeiska gemenskapernas tullagstiftning har beviljat skatte- eller tullfrihet för fordonet för en viss tid, till utgången av denna tid, om inte annat följer av 56 §.

2. En sammanslutning eller enskild person vars hemort är i en stat som anges i 1 mom. får på motsvarande sätt använda fordon som införts för nämnda sammanslutnings eller enskilda persons behov och som är av kategori M2, M3, N, O3, O4 eller kategori som kan jämföras med dessa och som förs av en person som stadigvarande bor i en stat som anges i samma moment.

3. Förutsättningarna för att ett fordon som avses i 1 och 2 mom. skall få användas är att

a) fordonet är försett med registreringslandets registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning,

b) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

c) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland,

d) fordonets förare har med sig ett registerutdrag givet i registreringslandet och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

e) om en släpvagn har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, släpvagnen i stället för registreringsskylt har en nummerbeteckning given av ägaren eller en myndighet eller dragbilens registreringsskylt fästs bak på släpvagnen. I stället för registerutdrag skall dragbilens förare ha ett intyg från ägaren eller en myndighet över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare.

52 §
Fordon som är registrerade i andra stater

1. Den som är fast bosatt någon annanstans än i Finland eller i en annan än i 51 § avsedd stat eller ett företag vars hemort är i en sådan stat kan av fordonsförvaltningscentralen få tullskyltar för ett i en här avsedd stat registrerat fordon som tillfälligt används i trafik i Finland.

2. Förutsättningarna för att tullskyltar och det intyg som berättigar till deras användning skall utfärdas är att

a) sökanden fört in fordonet i Finland för sitt tillfälliga bruk,

b) sökanden företer ett intyg av polisen eller en finsk konsul i fordonsägarens hemland eller av en konsul som företräder detta land i Finland över att fordonet är registrerat i nämnda land och godkänt för permanent användning i trafik,

c) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning,

d) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

e) fordonets förare har ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

f) sökanden företer en utredning om att för fordonet har tecknats trafikförsäkring som gäller i Finland och att tullbehandling ägt rum.

3. Det intyg som avses i denna paragraf gäller under högst ett år eller om tullmyndigheten med stöd av de stadganden som avses i 51 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

4. Angående tullskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 10 kap. stadgas om registreringsskyltar. Intyget över erhållna tullskyltar skall medföras när bilen används i trafik.

53 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn till en finländsk dragbil

1. En utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn av kategori O3 eller O4 och annan släpvagn som används för turist- eller förevisningsändamål får användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland.

2. Förutsättningar för användningen är att

a) släpvagnen är försedd med registreringsstatens eller landskapet Ålands registreringsskylt och nationalitetsbeteckning och

b) dragbilens förare har släpvagnens registerutdrag eller en högst sex månader gammal bestyrkt kopia därav.

3. Om släpvagnen har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, får under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 mom. också en sådan släpvagn användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland. I stället för en registreringsskylt skall släpvagnen vara försedd med en nummerbeteckning given av dess ägare eller en myndighet eller så skall dragbilens registreringsskylt fästas bak på släpvagnen. Dragbilens förare skall i stället för registerutdrag ha ett av släpvagnens ägare eller en myndighet utfärdat intyg över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare.

54 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad bil till en finländsk släpvagn

1. En utomlands eller i landskapet Åland registrerad bil får användas för att dra en släpvagn som registrerats i Finland.

2. Förutsättningar för användningen är att

a) bilen är försedd med registreringslandets eller landskapet Ålands registreringsskylt eller nationalitetsbeteckning och

b) bilens förare har bilens och släpvagnens registerutdrag med sig; i stället för släpvagnens registerutdrag godkänns en högst sex månader tidigare daterad bestyrkt kopia av utdraget.

55 §
Oregistrerade mopeder, fordon av kategori L2, motorcyklar, fordon av kategori L5 och motorslädar

1. En oregistrerad moped, ett oregistrerat fordon av kategori L2, en oregistrerad motorcykel med en förbränningsmotor om högst 50 cm3, ett oregistrerat fordon av kategori L5 vars största konstruktiva hastighet är högst 50 km/h eller en oregistrerad motorsläde, som en utomlands fast bosatt person som fyllt 15 år för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland får användas här i landet i högst ett års tid eller, om tullmyndigheterna med stöd av de stadganden som avses i 51 § i mom. har beviljat fordonet tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

2. Förutsättningar för användning av ett fordon som avses i 1 mom. är att

a) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland och

b) fordonet är försett med sitt hemlands nationalitetsbeteckning.

56 §
Registrering av ett fordon som för eget bruk har införts i Finland

1. Ett utomlands registrerat fordon som för eget bruk har förts in i Finland skall av ägaren eller importören anmälas för registrering i Finland inom 30 dagar

a) efter importen då den som har importerat fordonet är fast bosatt i Finland eller fordonets ägare vid ankomsten till Finland har för avsikt att bosätta sig varaktigt här, eller

b) efter att fordonets ägare efter ankomsten till Finland anses ha bosatt sig varaktigt här.

2. Om fordonet används i Finland i trafik före registreringen, skall det i tillämpliga delar uppfylla villkoren enligt 51 eller 52 §§.

15 kap.

Särskilda stadganden

57 §
Anmälningar till de övriga nordiska länderna och till landskapet Åland

1. Fordonsförvaltningscentralen skall underrätta registerföraren i respektive land då ett fordon som har varit registrerat i Danmark, Norge eller Sverige registreras i Finland.

2. Fordonsförvaltningscentralen skall också underrätta registerföraren i landskapet Åland då ett i landskapet registrerat fordon registreras någon annanstans i Finland. Samtidigt skall fordonets nya registreringstecken meddelas.

58 §
Registreringsbevis

Fordonsförvaltningscentralen kan på villkor som den bestämmer berättiga en i Finland registrerad organisation inom bilbranschen eller den som utför besiktning att utfärda registreringsbevis enligt ett internationellt vägtrafikavtal. Ett sådant registreringsbevis får utfärdas endast för ett i Finland registrerat fordon som till sin konstruktion och utrustning motsvarar bestämmelserna i avtalet och som är försett med en i avtalet förutsatt nationalitetsbeteckning.

59 §
Försäkringsbolagens anmälningar

Varje trafikförsäkringsbolag skall till fordonsförvaltningscentralen anmäla de hos bolaget försäkrade registreringspliktiga fordon och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremie inte har betalats.

60 §
Sändande av registerutdrag

Fordonsförvaltningscentralen och den som utför besiktning får sända ett registerutdrag som vanlig brevförsändelse.

61 §
Överlåtelse av registerutdrag och registreringsskyltar

När ett registrerat fordon övergår till en ny ägare skall den tidigare ägaren återställa den tekniska delen och anmälningsdelen av fordonets registerutdrag samt registreringsskyltarna.

62 §
Felaktiga handlingar

1. Den som innehar koncession för besiktning, polisen, tullverket och gränsbevaktningsväsendet är skyldiga att underrätta fordonsförvaltningscentralen om sådana intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsintyg, registerutdrag och andra till registreringen eller tillhandahållandet av registreringsskyltar hörande handlingar som befunnits vara felaktiga.

2. Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att på anmodan av fordonsförvaltningscentralen återställa en felaktig handling till fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning.

63 §
Överlåtelse av handlingar

Den som utför besiktning skall när uppgiften är utförd sända de handlingar som uppkommit till följd av registreringen till fordonsförvaltningscentralen.

64 §
Påföljder för förhandsanmälningens bristfällighet

Fordonsförvaltningscentralen kan bestämma att ett i 5 § förordningen om besiktning av fordon avsett företags fordon skall genomgå registreringsbesiktning i stället för att förhandsanmälas, ifall stadgandena om förhandsanmälan inte har iakttagits.

65 §
Påföljder för försummelser

1. Har fordonet använts i strid med stadgandena i denna förordning eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den kan polisen och en tull- eller gränsbevakningsman omhänderta fordonets registreringsskyltar och därmed hindra att fordonet används. Fordonet får med polisens, tullverkets eller gränsbevakningsväsendets skriftliga tillstånd transporteras till bestämmelseorten, för reparation eller besiktning.

2. Har tillverkaren eller importören inte iakttagit stadgandena eller föreskrifterna om besiktning eller registrering av fordon, kan fordonsförvaltningscentralen förbjuda att dennes fordon antecknas i registret utan registreringsbesiktning.

66 §
Straff för förseelser

Den som bryter mot denna förordning straffas enligt stadgandena i vägtrafiklagen.

67 §
Ändringssökande

1. I fråga om rättelse av ett beslut i ett registreringsärende som den som utför besiktning har meddelat gäller vad som stadgas i 14 § lagen om koncession för besiktning och registrering av fordon.

2. I fråga om sökande av ändring i ett beslut som en förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av denna förordning gäller med de undantag som stadgas i denna paragraf vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) och vägtrafiklagen.

3. Ett beslut eller en föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning skall iakttas även om den inte vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annorlunda.

68 §
Fastställande av blanketter, betydelsefulla uppgifter och mått på skyltar

Fordonsförvaltningscentralen fastställer formulär för den blankett som skall användas vid registrering av fordon och bestämmer närmare vilka uppgifter som skall antecknas i registerutdraget. Fordonsförvaltningscentralen fastställer också måtten på registreringsskyltar och registreringstecken samt övriga egenskaper.

69 §
Anvisningar

Fordonsförvaltningscentralen kan vid behov meddela närmare anvisningar om utförandet av de registreringsuppgifter som skall utförs med stöd av denna förordning.

70 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1992 om registrering av fordon (1703/92) jämte ändringar.

3. Den uppgift om kategori och grupp som avses ovan i 3 § 1 mom. d-punkten samt den uppgift som avses i 4 § 1 mom. b-punkten antecknas i fråga om ett fordon som första gången tagits i bruk i Finland före den 1 januari 1993 endast om fordonets ägare kräver att en sådan anteckning görs.

4. Försäkringsskyltar som med stöd av den förordning som gäller när denna förordning träder i kraft fästs på motorslädar, mopeder eller fordon av kategori L2 och skyltar med ämbetsverkets beteckning som fästs på motsvarande statliga fordon samt typskyltar som fästs på mopeder och fordon av kategori L2 kan utan hinder av 34 § 3 mom. i denna förordning alltjämt användas på fordonen.

5. Antalet siffror i registreringstecknet för en släpvagn som antecknats i registret före den 1 januari 1993 får avvika från vad som stadgas i 36 § 1 mom.

6. Anteckning om registreringstid för sådana registreringsskyltar för ett exportregistrerat fordon som Bilregistercentralen gett ut före denna förordnings ikraftträdande får uppfylla kraven i det stadgande som gäller när denna förordning träder i kraft.

7. I fråga om ett fordon som exportregistrerats innan denna förordning träder i kraft bestäms giltighetstiden för registreringen och rätten att använda fordonet i Finland i stället för med stöd av denna förordning med stöd av 42 § i den förordning som upphävs genom denna förordning sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 18 juni 1993 (532/93).

8. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.