1596/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 20 § lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 § lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/94) som följer:

20 §
Sökande av rättelse

Rättelse i beslut som den som håller körtillståndsprov har fattat med stöd av denna lag eller en förordning som har utfärdats med stöd av den får yrkas hos fordonsförvaltningscentralen, om inte något annat stadgas på något annat ställe i lag eller förordning.

Rättelse i beslut gällande inspektion gjord av inspektionsbefattning som avses i 6 a § 1 mom. får yrkas hos säkerhetsteknikcentralen, om inte något annat stadgas i lag eller förordning.

Rättelseyrkandet skall framföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet skall fogas anvisning om rättelseyrkande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.