1591/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ombildande av Bilregistercentralen till ett aktiebolag samt om vissa uppgifter för detta bolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statsrådet berättigas att överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som är i den till trafikministeriets förvaltningsområde hörande Bilregistercentralens besittning samt verkets affärsverksamhet på det aktiebolag som bildas för att fortsätta Bilregistercentralens verksamhet och på dess pensionsstiftelse. När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

Bolagets verksamhetsområde omfattar fordonsbesiktningstjänster och annan affärsverksamhet som är lämplig i samband med dessa tjänster.

2 §

Statsrådet bestämmer vilken egendom som skall överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet beslutar också om övriga villkor och arrangemang som har samband med överlåtelsen av egendomen och med bildandet av bolaget. Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som skall sättas in i bolaget mot aktier och vilken del som skall överlåtas på lånevillkor. Staten kan bevilja bolaget lån utan säkerhet högst till ett belopp av 45 miljoner mark.

3 §

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala stämpelskatt för överlåtelsehandlingar som gäller egendom som nämns i denna lag. Detsamma gäller för de överlåtelsehandlingar och skuldebrev som överlåts på pensionsstiftelsen.

Aktiebolaget eller dess dotterbolag är inte heller skyldiga att betala stämpelskatt när egendom som avses i denna lag första gången överlåts från aktiebolaget på ett dotterbolag, om överlåtelsen sker inom ett år efter att denna lag har trätt i kraft.

Vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen samt mervärdesbeskattningen anses aktiebolaget och dess dotterbolag som sådant fortsätta Bilregistercentralens rörelse.

4 §

Aktiebolaget svarar för de skuld-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra liknande förbindelser som Bilregistercentralen har ingått under sin verksamhetstid och som gäller på bolaget överlåten egendom och affärsverksamhet.

Statens sekundära ansvar för de lån som Bilregistercentralen har upptagit kvarstår.

5 §

Den personal i arbetsavtalsförhållande som är i Bilregistercentralens tjänst när denna lag träder i kraft övergår enligt sitt samtycke i aktiebolagets tjänst i en motsvarande uppgift eller i en tjänst eller uppgift som lämpar sig för tjänstgöring vid den fordonsförvaltningscentral som skall inrättas. Personer som anställts hos Bilregistercentralen för viss tid övergår för den tid de har anställts, om inte tiden har gått ut när denna lag träder i kraft.

Angående villkoren för anställningsförhållandet, som gäller den uppgift i arbetsavtalsförhållande som vederbörande med stöd av 1 mom. har övertagit i aktiebolaget, iakttas vad som överenskoms i kollektivavtalet som bolaget har ingått eller vad som stadgas i lag eller vad som stadgas eller bestäms med stöd av lag.

6 §

Bolaget skall till utgången av 1996 enligt vad som därom stadgas eller bestäms särskilt

1) sköta uppgifter som hänför sig till fö-rarexamina, körkort och förarundervisning, samt

2) sköta uppgifter som hänför sig till certifikat som berättigar till transport av farliga ämnen, till körtillståndsprov och till utbilrting för körtillstånd.

Den avgift som bolaget uppbär för de tjänster som avses i 1 mom. fastställs av trafikministeriet med tillämpning av vad lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) stadgar om avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer.

7 §

Den som i bolagets tjänst vid skötseln av uppgifter som ansluter sig till mottagningen av förarexamen med stöd av 6 § 1 mom. 1 punkten har fått information som ansluter sig till en privatpersons hälsotillstånd får inte olovligen yppa denna information. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna lag upphävs lagen den 6 november 1992 om Bilregistercentralen (988/92) och förordningen den 11 december 1992 om Bilregistercentralen (1298/92) jämte ändringar.

När denna lag har trätt i kraft svarar fordonsförvaltningscentralen för avtal, förbindelser och skyldigheter som hänför sig till databasen i datasystemet för vägtrafiken och dess tillämpningar, till registreringen av fordon och körkort samt till den egentliga fordonsskatten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Statsrådet kan vidta åtgärder enligt 1 och 2 §§ innan lagen träder i kraft.

På revisionen av och bokslutet för Bilregistercentralens sista verksamhetsår tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87) och vad som stadgas eller bestäms med stöd av den. Aktiebolaget sköter till denna del de uppgifter som ankommer på ett affärsverk.

RP 59/95
TrUB 5/95
RSv 134/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.