1588/1995

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- eller forskningssyfte

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 5 § 1 mom. alkohollagen (1143/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms de villkor, på vilka social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, nedan produkttillsynscentralen, kan utfärda tillstånd för tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- eller forskningssyfte.

2 §
Förutsättningar för beviljande av tillverkningstillstånd

Tillstånd för tillverkning av destillerad eller på annat sätt koncentrerad alkoholdryck och sprit kan av produkttillsynscentralen beviljas:

1) sådan läroinrättning eller högskola som leder till yrkes- eller högskoleexamen, där det ges utbildning eller bedrivs forskning som har anknytning till sådan tillverkning;

2) sådan forskningsanstalt där det bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete som har anknytning till sådan tillverkning;

3) sådant företag där det idkas tillverkning av apparatur eller utvecklas tillverkningsmetoder som behövs för sådan tillverkning.

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker som tillverkas enbart genom jäsning kan av produkttillsynscentralen beviljas förutom sådana läroinrättningar och forskningsanstalter samt företag som avses i 1 mom. även sådant samfund till vars undervisnings- eller skolningsplan sådan tillverkning har anknytning.

3 §
Användningen av sprit och alkoholdryck som tillverkats

Sprit och alkoholdryck som tillverkats i undervisnings- eller forskningssyfte får användas endast för analysering av produkten och för kvalitetskontroll under förhållanden som produkttillsynscentralen godkänt.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 20 december 1995.

Helsingfors den 15 december 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Yngre regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.