1587/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av 18 § förordningen om statsbudgeten

På föredragning av finansministern

ändras 18 § förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/92) som följer:

18 §

En förutsättning för en sådan omfördelning av personalresurser som avses i 7 a § lagen om statsbudgeten eller en sådan ändring av ett ministeriums verksamhetsområde som avses i 7 b § i nämnda lag är att den inte föranleder behov av överskridningar av anslag eller tilläggsbehov av annat slag.

Av de anslag som är avsedda för ett ämbetsverks och en inrättnings verksamhet skall, för omfördelning av personalresurserna eller för ändring av ministeriernas verksamhetsområden, medlen för löneutgifter och andra utgifter samt de övriga medel som behövs för ändring av ministeriets indelning i verksamhetsområden, under det moment för ämbetsverket eller inrättningen från vilket utgifterna har betalts, genom en ändring av den detaljerade indelningen av finansårets budget överföras till det ämbetsverk eller den inrättning som får personalresurserna och de andra medel som behövs. Motsvarande ändring av användningsrätten skall göras i fråga om de maximivillkor beträffande användningen av personalen som hänför sig till de överförda anslagen och som eventuellt fastställs för förvaltningsområdet, ämbetsverket eller inrättningen. I samband med att indelningen i verksamhetsområden ändras skall även behövliga ändringar av användningsrätten göras i fråga om övriga anslag inom förvaltningsområdet.

Ändringen av den detaljerade indelningen enligt 2 mom. fastställs av ministeriet inom det förvaltningsområde vars anslag används för personalomställningen eller för ändringen av verksamhetsområdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.