1586/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om temporär ändring av 25 och 30 §§ lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 25 § 1 mom. och 30 § 1 mom. lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84), sådana de lyder i lag av den 22 december 1994 (1318/94), som följer:

25 §
Statsandelen för dagpenningarna och för förtjänststödets förtjänstdelar

Statsandelen är 62,5 procent av de dagpenningar som löntagarkassan eller företagarkassan har utbetalt med stöd av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt.


30 §
Centralkassans andel av dagpenningarna och av förtjänststödets förtjänstdelar

Centralkassan betalar till en arbetslöshetskassa som är berättigad till full statsandel 32 procent av de arbetslöshetsdagpenningar som en arbetslöshetskassa har utbetalt med stöd av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och en löntagarkassa har utbetalt med stöd av 16 a § i samma lag. Stödavgift betalas dock inte för sådana dagpenningar för vilka arbetslöshetskassan inte har rätt till statsandel. Då statsandelen har sänkts enligt 24 §, sänks stödavgiften i samma proportion.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till utgången av 1996.

RP 183/95
ShUB 20/95
RSv 114/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.