1577/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 18 och 19 §§ folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 18 och 19 §§, sådana de lyder i lag av den 18 december 1958 (486/58), som följer:

18 §

Kommunen har rätt att bevilja befrielse och länsskatteverket uppskov med betalning av folkpensionspremie, i tillämpliga delar med iakttagande av vad lagen om beskattningsförfarande (1558/95) stadgar om lättnad och uppskov när det gäller kommunalskatt.

19 §

Folkpensionsanstalten har rätt att utöva tillsyn över fastställelse, debitering, uppbörd och redovisning av folkpensionspremier samt att i dessa avseenden granska beskattningshandlingarna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.