1573/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) 5 § 1 mom., 6 § 2 mom., 12 § 2 och 3 mom. samt 13 §,

av dessa lagrum 12 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1542/92), som följer:

5 §

Gottgörelse för bolagsskatt räknas en dividendtagare till godo med tillämpning av vad lagen om beskattningsförfarande (1558/95) stadgar om användning av förskott som innehållits hos en skattskyldig enligt lagen om förskottsuppbörd.


6 §

På förtäckt dividend enligt 29 § lagen om beskattningsförfarande tillämpas vad som stadgas om den dividend som ett bolag har beslutat dela ut.

12 §

Det ansvar som avses i 1 mom. realiseras genom att beskattningen ändras till dividendtagarens nackdel, i tillämpliga delar med iakttagande av vad 56 § lagen om beskattningsförfarande stadgar om skatterättelse till den skattskyldiges nackdel. Rättelse skall ske inom två år från utgången av det år under vilket beloppet av bolagets obetalda skatter har konstaterats slutligt.

Är dividendtagaren ett samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen, kan restitution av förskott på gottgörelse för bolagsskatt, användning av restitutionen för avkortning av obetalda belopp samt kvittning framskjutas tills det bolag som delat ut dividenden har betalt de bolaget påförda skatterna för det skatteår som utgör grund för dividendutdelningen eller skatterättelse enligt 2 mom. har skett, om det är uppenbart att beslutet om dividendutdelningen har fattats under förhållanden som avses i 1 mom.

13 §

Har bolagets dividendutdelningsbeslut fattats så sent att den dividend som skall delas ut enligt beslutet inte har beaktats vid bolagets beskattning för skatteåret, kan beskattningen av bolaget rättas enligt 56 § lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.