1569/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) 17 § 2 och 4 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 17 § 2 mom. i lag av den 14 juni 1985 (461/85) och 17 § 4 mom. i lag av den 28 juni 1968 (392/68), och

ändras 8 §, 10 § 3 mom., 12 § 2 mom., 14 § 1 mom. och 17 § 1 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § och 10 § 3 mom. i lag av den 14 juni 1985 (461/85), 12 § 2 mom. i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), 14 § 1 mom. i lag av den 28 juni 1994 (611/94) samt 17 § 1 mom. i lag av den 16 december 1994 (1227/94) och 17 § 3 mom. i lag av den 2 augusti 1994 (695/94), som följer:

8 §

Beträffande förhandsbesked om arbetsgivares socialskyddsavgift och besvär som anförts däröver gäller på motsvarande sätt 17 och 51 §§ lagen om förskottsuppbörd.

10 §

Om socialskyddsavgift har lämnats obetald eller om den har betalts efter utsatt betalningsdag, påförs skattetillägg enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95).


12 §

Om klarhet angående en arbetsgivare som har försummat sin betalningsskyldighet inte kan vinnas med ledning av anteckningarna i ett innehållningsbevis, är löntagaren skyldig att på uppmaning av länsskatteverket lämna behövliga uppgifter om arbetsgivaren.

14 §

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan avlyfta arbetsgivare påförda, i 10 § angivna skattetillägg och förhöjningar, dröjsmålsränta och restavgift, förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta samt ränta som skall betalas med anledning av uppskov. Skattestyrelsen kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas eller har redovisats till folkpensionsanstalten.


17 §

Är den som saken gäller eller skatteombudet missnöjd med länsskatteverkets beslut med stöd av denna lag, får han genom besvär söka ändring däri hos länsrätten i det län till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör. Besvären skall tillställas länsskatteverket eller länsrätten. Besvärstiden för den som saken gäller är sex år räknat från början av året efter det år då beslutet gavs. Skatteombudets besvärstid är 60 dagar räknat från det att beslutet fattades.


I länsrättens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskattningsförfarande (1558/95). Besvär på statens vägnar anförs av skatteombudet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.