1568/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/92) 13 § 4 mom. och

ändras 10 § 1 mom., 16 § 1-3 mom. samt 18 § 1 mom.,

av dessa lagrum 16 § 1-3 mom. sådana de lyder i lag av den 2 augusti 1994 (709/94) och 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1994 (617/94), som följer:

10 §
Debitering av skatt

Om lotteriskatten inte har betalts inom utsatt tid eller om den har betalts efter utsatt tid, skall länsskatteverket påföra den skattskyldige den skatt som inte har betalts och skattetillägg på den, enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95).


16 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som länsskatteverket har fattat med stöd av denna lag får sökas hos länsrätten av den skattskyldige och på statens vägnar av skatteombudet med iakttagande av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för skatteombudet räknas dock från dagen för beslutet.

I länsrättens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskattningsförfarande.

Besvär på statens vägnar anförs hos högsta förvaltningsdomstolen av skatteombudet.


18 §
Befrielse från skatt och anstånd med betalning av skatt

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på villkor som den bestämmer på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från lotteriskatt, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift, förseningsränta samt från ränta som skall betalas med anledning av anstånd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.