1564/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 70 a § 3 mom. och 81 § 3 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 70 a § 3 mom. i lag av den 21 december 1984 (885/84) och 81 § 3 mom. i lag av den 11 augusti 1978 (620/78) och

ändras 23 § 2 mom., 30 § 5 mom., 57 b § 4 mom., 70 a § 2 mom., 74 § 4 mom., 87 och 89 §§, 91 § 1 och 3 mom., 93 §, 97 a § 2 mom., 98 a § 2 och 3 mom., 98 b § 1 mom., 99 § 1 mom. samt 100 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 23 § 2 mom. i lag av den 3 januari 1946 (1/46), 30 § 5 mom., 57 b § 4 mom. och 89 § i lag av den 21 december 1990 (1167/90), 70 a § 2 mom. i nämnda lag av den 21 december 1984, 74 § 4 mom. i lag av den 23 december 1988 (1196/88), 87 § ändrad genom nämnda lag av den 11 augusti 1978 och av den 16 oktober 1992 (922/92), 91 § 1 och 3 mom. i lag av den 28 juni 1994 (519/94), 93 §, 98 a § 2 och 3 mom. samt 100 a § i lag av den 3 december 1993 (1080/93), 97 a § 2 mom. i lag av den 16 april 1982 (291/82), 98 b § 1 mom. i lag av den 2 augusti 1994 (706/94) och 99 § 1 mom. i lag av den 28 juni 1994 (616/94), som följer:

23 §

Den som söker lagfart skall förete ett av länsskatteverket utfärdat intyg över värdet av den fastighet som skall lagfaras vid senast verkställda förmögenhetsbeskattning eller, om fastigheten inte har värderats vid den beskattningen, länsskatteverkets utlåtande om dess värde.

30 §

Den befrielse från stämpelskatt som avses i 1 mom. 8 punkten beviljas endast till den del fastigheten och bostadshuset på den används som egen stadigvarande bostad. Till ett bostadshus hänförs även andra lokaliteter som ansluter sig till boendet. Med byggnad jämställs en byggnadsplats till den del dess areal är högst 10 000 kvadratmeter eller inom ett planlagt område av högst den storlek som gäller för en tomt eller byggnadsplats enligt planen. Förvärvaren skall när han söker lagfart lämna in behövlig utredning och ett av sin hemkommuns länsskatteverk givet utlåtande om förutsättningarna för skattefrihet. Om förvärvarna är flera, är endast den andel av överlåtelsepriset som motsvarar äganderätten för en förvärvare som uppfyller villkoren enligt 1 mom. 8 punkten befriad från stämpelskatt.

57 b §

Om förutsättningarna för skattefrihet skall på en blankett som fastställts av skattestyrelsen och inom den tid som anges i 87 § 1 mom. lämnas uppgifter till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde förvärvarens hemkommun är belägen.

70 a §

Om stämpelskatten har lämnats obetald eller om den har betalts efter föreskriven tid, skall på den debiteras skattetillägg enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95).


74 §

Har för en växel eller skuldsedel som avses i 1 mom. inte betalts stämpelskatt inom föreskriven tid, debiterar länsskatteverket den som är ansvarsskyldig enligt 1 mom. för stämpelskatten jämte skattetillägg.

87 §

Var och en som har varit avtalande part då försäljning eller byte av värdepapper sker utanför fondbörsverksamhet eller sådan avtalsmarknadsverksamhet som idkas av en sammanslutning av värdepappersförmedlare, är skyldig att inom två månader efter det försäljningen eller bytet ägt rum för länsskatteverket förete den nota som nämns i 85 § 1 eller 2 mom. Den nämnda tiden om två månader räknas likväl från övergången av äganderätten, då de aktier som berättigar till innehav av en bostadslägenhet överlåts till en ny ägare.

Har försäljning eller byte som avses i 1 mom. skett genom förmedling av tredje man, är förmedlaren skyldig att på uppmaning av länsskatteverket uppvisa den nota som han har uppgjort över försäljningen eller bytet.

Har någon nota inte företetts inom den tid som stadgas i 1 mom. och visar den betalningsskyldige inte ens på uppmaning att han betalt stadgad stämpelskatt och skattetillägg, debiterar länsskatteverket stämpelskatten jämte stadgat skattetillägg.

89 §

Har för en överlåtelse i de fall som avses i 30 § 1 mom. 8 punkten och 57 b § inte betalts stämpelskatt på grund av att förvärvaren har lämnat felaktiga uppgifter, debiterar länsskatteverket den obetalda stämpelskatten jämte skattetillägg. Obetald stämpelskatt skall, om förvärvaren uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat felaktiga uppgifter, höjas med högst 50 procent.

91 §

Den centralskattenämnd som avses i 85 § lagen om beskattningsförfarande (1558/95) kan på ansökan meddela förhandsbesked beträffande den av denna lag följande skyldigheten att betala stämpelskatt, om det anses vara av synnerlig vikt för sökanden eller om det med tanke på lagens tillämpning i andra likartade fall eller med hänsyn till enhetligheten i beskattningspraxis är viktigt att få saken avgjord.


Förhandsbesked meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter det år då det meddelats. Förhandsbesked som vunnit laga kraft skall på yrkande av den skattskyldige eller ansvarsskyldige med bindande verkan tillämpas under den tid för vilken det meddelats. Om ändringssökande gäller i tillämpliga delar 84 § lagen om beskattningsförfarande.

93 §

Rättelseyrkande och besvär kan även anföras för att bevaka statens intresse. Besvär på statens vägnar anförs av skatteombudet.

97 a §

Stämpelskatten återbetalas dock endast för den del av köpesumman, som enligt länsskatteverkets intyg hänför sig till byggnader jämte tomtmark som behövs för den produktiva verksamheten eller turistföretagsverksamheten.


98 a §

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. Skatteombudets besvärstid räknas från beslutet.

Över besvär som skatteombudet inlämnat och över besvär som en part inlämnat skall länsskatteverket bereda respektive motpart tillfälle att inge bemötande och vid behov även genmäle. Besvärsskriften jämte handlingar, till vilka även länsskatteverkets utlåtande skall fogas, skall utan dröjsmål sändas till länsrätten.

98 b §

Ändring i länsrättens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskattningsförfarande.


99 §

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer sänka eller helt avlyfta stämpelskatt, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift, förseningsränta samt ränta med anledning av uppskov som betalts eller som skall betalas.


100 a §

Har skatten inte betalts inom den tid som stadgas i 26 eller 87 §, skall på den obetalda skatten betalas skattetillägg enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.