1563/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) 2 § 1 mom., rubriken för 3 kap., 13 § 1 och 2 mom., 16 § 1 mom., 21 § 1-3 mom., 22 § samt 24 § 1 mom.,

av dessa lagrum 13 § 1 och 2 mom. och 21 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1992 (1544/92), 21 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 22 juli 1983 (639/83) och 3 mom. i lag av den 2 augusti 1994 (696/94) samt 22 § sådan den lyder i lag av den 30 juni 1989 (616/89), som följer:

2 §

Stats- och kommunalskatt för begränsat skattskyldig uppbärs såsom slutlig skatt genom innehållning vid inkomstens källa (källskatt) eller bestäms i den ordning som gäller enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/95), med iakttagande av denna lag.


3 kap.

Beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande

13 §

Ett begränsat skattskyldigt samfund skall på annan inkomst än sådan som avses i 3 § och som har förvärvats i Finland betala inkomstskatt för samfund på 28 procent.

En begränsat skattskyldig fysisk person skall på inkomst som avses i 1 mom. i statsskatt på kapitalinkomst betala 28 procent och på förvärvsinkomst 35 procent.


16 §

Skatt på inkomst som avses i 13 § samt på förmögenhet som avses i 14 § skall påföras den skattskyldige enligt lagen om beskattningsförfarande och härvid gäller angående användning av förskott samt om straffstadganden i tillämpliga delar vad som stadgas i nämnda lag eller bestäms med stöd av den samt angående skatteuppbörd och redovisning av skatter i tillämpliga delar vad som stadgas i lagen om skatteuppbörd (611/78) eller bestäms med stöd av den.


21 §

I länsskatteverkets förhandsavgörande med stöd av 12 § eller i Nylands länsskatteverks debiteringsbeslut med stöd av 16 § 2 mom. får ändring sökas hos länsrätten i Nylands län genom besvär inom 30 dagar från delfåendet. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas länsskatteverket eller länsrätten i Nylands län. Besvär på statens vägnar anförs av skatteombudet. Skatteombudets besvärstid räknas från beslutet.

Om sökande av ändring i beskattning i fråga om inkomst som avses i 13 § och förmögenhet som avses i 14 § 1 mom. gäller lagen om beskattningsförfarande. Om sökande av ändring i länsskatteverkets beslut enligt 11 § 2 mom. och 11 a § samt i avgörande som avser åläggande för den som är skyldig att uppbära källskatt att betala skatt som inte uppburits, gäller vad lagen om förskottsuppbörd stadgar om sökande av ändring i motsvarande ärenden.

I länsrättens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskattningsförfarande. Besvär på statens vägnar anförs av skatteombudet.


22 §

Vad 10 kap. lagen om beskattningsförfarande stadgar eller vad med stöd därav bestäms om befrielse från skatt eller uppskov med betalningen av den skall på motsvarande sätt tillämpas på skatt som avses i denna lag. Ansökan kan lämnas till skattestyrelsen, som skall sända den till den behöriga myndigheten för avgörande.

24 §

Genom förordning kan i fråga om begränsat skattskyldig stadgas undantag från vad enligt lagen om beskattningsförfarande eller med stöd därav gäller om tiden för och fullgörande av deklarationsskyldighet, de tider och det förfarande som skall iakttas vid verkställande av beskattning samt uppbörd av skatt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.