1562/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 20 kap. ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) 20 kap. 1, 8, 9, 12 och 12 a §§, sådana de lyder i lag av den 19 augusti 1994 (733/94), som följer:

20 kap.

Om bouppteckning

1 §

Bouppteckning skall förrättas inom tre månader från dödsfallet, om inte länsskatteverket på ansökan inom samma tid med hänsyn till boets art eller av någon annan särskild orsak förlänger tiden.

8 §

Bouppteckningsinstrumentet skall inges till länsskatteverket så som stadgas i lagen om skatt på arv och gåva (378/40).

9 §

Vid försummelse att förrätta bouppteckning skall tingsrätten på anmälan av länsskatteverket förordna en lämplig person att förrätta bouppteckning.

12 §

Ändring får inte genom besvär sökas i ett beslut som länsskatteverket meddelat med stöd av 1 §.

12 a §

Bouppteckningsinstrument eller teknisk upptagning därav som har ingetts till länsskatteverket skall förvaras permanent. Arkivverket meddelar närmare föreskrifter om förvaringen av bouppteckningsinstrument och bilagor till dem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.