1551/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde och skattetagare

På sådan löneinkomst för en löntagare från utlandet som enligt inkomstskattelagen (1535/92) är inkomst förvärvad i Finland betalas källskatt på löneinkomst enligt vad som stadgas i denna lag.

Källskatt på löneinkomst betalas i stället för de skatter som skall betalas enligt inkomstskattelagen samt de premier som skall betalas på grund av de skatteören som fastställts vid kommunalbeskattningen.

Källskatten på löneinkomst tillfaller staten.

2 §
Definition av löntagare från utlandet

Med löntagare från utlandet avses vid tillämpningen av denna lag en fysisk person, om

1) han enligt inkomstskattelagen blir allmänt skattskyldig i Finland vid början av det arbete som avses i denna lag,

2) den penninglön som betalas till honom för arbetet uppgår till minst 35 000 mark i månaden under hela den tid det arbete som avses i denna lag pågår,

3) om han arbetar i uppgifter som kräver speciell sakkunskap, och

4) han inte är finsk medborgare och han inte har varit allmänt skattskyldig i Finland under de fem kalenderår som föregår det år då det arbete som avses i denna lag började.

Om en löntagare från utlandet arbetar som lärare vid ett finskt universitet, en finsk högskola eller någon annan högre läroanstalt eller bedriver vetenskapligt forskningsarbete i allmänt intresse och inte till en viss persons eller ett visst samfunds enskilda nytta krävs inte att de villkor som 1 mom. 2 och 3 punkten stadgar uppfylls.

Den skattskyldige anses vara löntagare från utlandet under en tid av högst 24 månader från det att det arbete som avses i denna lag började och så länge som detta arbete fortgår utan avbrott.

3 §
Underlaget för och beloppet av skatten

Källskatten på löneinkomst är 35 procent av totalbeloppet av den förskottsinnehållning underkastade lön, beräknad enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59), som uppburits på grund av arbete som avses i 2 §. Skattskyldig är inkomsttagaren. Skatten uppbärs som en slutlig skatt så att arbetsgivaren drar av skatten från den lön som betalas.

4 §
Ansökan om tillämpning av lagen

Denna lag tillämpas på ansökan av en löntagare från utlandet. Ansökan, i vilken skall läggas fram utredning över att de förutsättningar som avses i 2 § föreligger, skall göras skriftligen och lämnas in hos länsskatteverket före det arbete som avses i denna lag börjar eller inom 30 dagar från arbetets början. Om det föreligger förutsättningar för att tillämpa denna lag, skall länsskatteverket göra en anteckning om beslutet i löntagarens skattekort.

5 §
Avsaknad eller upphörande av förutsättningarna

Om källskatt på löneinkomst har uppburits trots att förutsättningarna därför inte har uppfyllts, verkställs beskattningen för hela den tid som arbetet pågått enligt de allmänna stadgandena om inkomstbeskattning. Den källskatt som uppburits räknas härvid den skattskyldige till godo antingen som innehållet förskott enligt lagen om förskottsuppbörd eller som källskatt enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78). Stadgandena i denna paragraf tillämpas även i det fall att under den tid det arbete som avses i denna lag pågår den skattskyldiges lön sjunker under det belopp som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten.

6 §
Beskattning av annan förvärvsinkomst

Om en löntagare från utlandet även förvärvar annan förvärvsinkomst än sådan löneinkomst på vilken stadgandena i denna lag tillämpas, skall vid beskattningen av denna andra inkomst till inkomsten läggas beloppet av den inkomst som är föremål för källskatt på löneinkomst. Från det sålunda beräknade sammanlagda beloppet av inkomsten görs de avdrag som beviljas från nettoförvärvsinkomst. Som skatt på annan förvärvsinkomst än sådan som är föremål för källskatt på löneinkomst skall härvid anses den del av den skatt som beräknats på det ovan nämnda sammanlagda beloppet som motsvarar den övriga förvärvsinkomstens förhållande till det sammanlagda beloppet av denna och den inkomst på vilken källskatt på löneinkomst skall betalas. Vid beräkningen av detta förhållande beaktas härvid nettoinkomsterna före avdragen från nettoförvärvsinkomst.

En skattskyldig som under skatteåret har förvärvat sådan annan skattepliktig förvärvsinkomst som avses i 1 mom. skall i skattedeklarationen uppge även den inkomst som är föremål för källskatt på löneinkomst.

7 §
Tillämpningen av lagen i landskapet Åland

Om på lön som en löntagare från utlandet uppbär skall betalas kommunalskatt till en kommun i landskapet Åland är beloppet av källskatten på löneinkomst 17,5 procent. Om förutsättningar för tillämpningen av denna paragraf föreligger, skall anteckning därom göras i löntagarens skattekort.

8 §
Uppbörd och betalning av skatt, ändringssökande samt uppgiftsskyldighet

Vid uppbörden och betalningen av källskatt på löneinkomst, vid övervakningen av uppbörden av skatten samt vid sökande av ändring tillämpas i tillämpliga delar lagen om förskottsuppbörd. Skattestyrelsen kan utfärda närmare stadganden om uppbörd och betalning av skatt samt om arbetsgivares årsanmälan och redovisning av skatt.

Arbetsgivaren skall i stället för att uppbära källskatt på löneinkomst verkställa förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd även om löntagarens skattekort innehåller en anteckning som avses i 4 §, om förutsättningar för källskatt på löneinkomst inte har uppfyllts eller om de har upphört. Arbetsgivaren svarar för verkställandet av förskottsinnehållningen och betalningen av det innehållna beloppet så som stadgas i lagen om förskottsuppbörd.

9 §
Sekretess samt påföljder av försummelse och straffpåföljder

Om sekretess i fråga om ärenden och handlingar som behandlas enligt denna lag gäller 61 § lagen om förskottsuppbörd.

Om påföljder av underlåtenhet att uppbära och redovisa källskatt på löneinkomst samt om straffpåföljder gäller 22-28 och 61-63 §§ lagen om förskottsuppbörd.

Källskatt på löneinkomst som inte uppburits kan uppbäras hos den skattskyldige. I detta fall iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om skatterättelse och sökande av ändring.

10 §
Arbetsgivares socialskyddsavgift

Lön som är föremål för källskatt på löneinkomst anses som sådan lön på grund av vilken skall betalas andra än i 1 § avsedda socialskyddsavgifter, arbetspensionsförsäkringspremier, olycksfallsförsäkringspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier, om vilka i övrigt i tillämpliga delar gäller vad som särskilt stadgas om dem.

11 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om tillsynen över betalningen av källskatt på löneinkomst samt övriga närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas på lön som uppbärs den dag lagen träder i kraft eller därefter på grund av ett sådant arbete som börjar under tiden mellan den dag lagen träder i kraft och den 31 december 1997, nämnda dagar medräknade. I övriga delar tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996.

RP 76/95
StaUB 45/95
RSv 142/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.