1550/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 5 §, 6 § 1 och 3 mom. 7 §, 16 § 2 mom. och 17 §,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 8 december 1994 (1106/94), 5 och 7 §§ sådana de lyder i lag av den 30 december 1992 (1544/92) och 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 november 1990 (1022/90), och

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 december 1988 (1242/88) och nämnda lag av den 8 december 1994, ett nytt 6 mom. som följer:

2 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas på motsvarande sätt vad som på annat ställe i skattelagstiftningen stadgas om skatteplikt för begränsat skattskyldigs inkomster och tillgångar samt om avdrag från dem. Vid uppbörd av källskatt får från inkomsten göras endast de avdrag som stadgas i 6 §.

3 §

Om inte något annat stadgas på annat ställe, skall källskatt betalas på dividend, gottgörelse för bolagsskatt, fondandel som en personalfond betalar och överskott som en personalfond delar ut till sina medlemmar, ränta och royalty samt på lön, pension och annan utbetalning som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd. Som dividend anses även förtäckt dividend som avses i 57 § beskattningslagen och sådan förtäckt vinstöverföring till förmån för delägare som avses i 73 § i samma lag. Källskatt skall även betalas på ersättning genom personlig verksamhet av artist eller sportutövare oberoende av om ersättningen skall anses som lön eller om den betalas till artisten eller sportutövaren själv eller till någon annan.


Om ersättning genom personlig verksamhet av artist eller sportutövare betalas till ett utländskt samfund eller en person som inte är bosatt i Finland, anses vid uppbörden av källskatt endast detta samfund eller denna person som skattskyldig.

5 §

Källskatt uppbärs inte på folkpension eller pension enligt familjepensionslagen (38/69).

6 §

En begränsat skattskyldig som arbetar i Finland högst etthundra dagar under kalenderåret får från lön för arbete som

1) direkt ansluter sig till hans studier eller praktisering eller

2) sker inom ramen för ett nordiskt program för utbyte av feriearbete eller annat sådant arbete och som har utförts på en arbetsplats, vilken förmedlas av en statlig myndighet, dra av 3 000 mark per månad eller, om lönen betalas för kortare tid än en månad, 100 mark per dag.


För att få det avdrag som avses i denna paragraf skall den skattskyldige för arbetsgivaren lägga fram en sådan utredning som närmare stadgas genom förordning.

7 §

Källskatten utgör 28 procent på dividend, ränta, royalty och gottgörelse för bolagsskatt samt 35 procent på lön, pension, annan utbetalning som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd samt på fondandel som en personalfond betalar och på överskott som en sådan fond delar ut. Källskatten är 15 procent även på sådan ersättning genom verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 § 1 mom. Källskatten tillfaller i sin helhet staten.

16 §

Har källskatt inte uppburits av någon annan anledning än försummelse hos den som är skyldig att uppbära skatt eller i något annat fall än ett sådant som avses i 9 § 3 mom., tillämpas på motsvarande sätt 1 mom., likväl så att Nylands länsskatteverk ofördröjligen fastställer den skattskyldiges beskattningsbara inkomst samt debiterar den skatt som utgår på inkomsten.


17 §

Om ansvar för erläggande av skatt och förskott gäller i tillämpliga delar vad som därom stadgas i beskattningslagen och lagen om förskottsuppbörd. För skatt som enligt 16 § 2 mom. påförts en begränsat skattskyldig på grund av lön ansvarar hans arbetsgivare liksom även en utländsk arbetsgivares härvarande representant såsom för egen skatt. Arbetsgivaren och nämnda representant är dock inte ansvariga för källskatt, om för den skattskyldige har utfärdats ett skattekort enligt lagen om förskottsuppbörd och arbetsgivaren eller representanten har följt den bestämmelse om förskottsinnehållning som antecknats i skattekortet och han inte har vetat och inte bort veta att löntagaren är begränsat skattskyldig.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas i fråga om stadgandena om källskatt på inkomst som erhålls den dag lagen träder i kraft och därefter samt till övriga delar första gången vid beskattningen för 1996.

RP 76/95
StaUB 45/95
RSv 142/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.