1544/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 1 december 1978 (903/78) 4 och 5 §§, sådana de lyder i förordning av den 4 mars 1983, samt

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

4 §

Om indrivning inte har påbörjats eller om indrivning avbrutits i enlighet med 27 § 4 mom. lagen om skatteuppbörd, skall länsskatteverket fortfarande utreda den skatt- eller betalningsskyldiges inkomster, förmssenhet och vistelseort samt andra omständisseter som inverkar på indrivningen, för kosstaterande av möjligheterna att fortsätta issrivningen.

5 §

Länsskatteverket kan, för indrivning av skatt i enlighet med 27 § 3 mom. lagen om skatteuppbörd, bl.a.:

1) klarlägga den skattskyldiges betalningsförmåga och det mest ändamålsenliga indrivningssättet,

2) vidta betalningsarrangemang,

3) ansöka om försättande av den skattskyldige i konkurs,

4) föra talan i konkurs, vid fusion, vid exekutiv auktion på fastighet, vid offentlig stämning, i fråga om företags saneringsförfarande och skuldsanering för privatpersoner samt i andra situationer som kan jämställas med dessa,

5) delta i konkursförvaltning,

6) inleda nödvändiga rättegångar,

7) vidta säkringsåtgärder

8) begära och ge internationell handräckning i enlighet med vad som stadgas särskilt därom samt

9) ge uppgifter om skatterester för publicering.

5 a §

Utmätningsmannen skall utan dröjsmål underrättas om i 5 § avsedd indrivningsåtgärd som kan föranleda ändringar i indrivningen av skatt genom utsökning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.