1539/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om bränsleavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 april 1993 om bränsleavgift (337/93) 8 § 1 och 3 mom., 11 § och 14 § 2 mom.,

av dessa lagrum 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 2 augusti 1994 (705/94) som följer:

8 §
Myndigheter

Bränsleavgiften debiteras av fordonsförvaltningscentralen. De uppgifter som enligt denna lag ankommer på fordonsförvaltningscentralen handhas beträffande motorfordon registrerade i landskapet Åland av länsstyrelsen i landskapet Åland.


Om det konstateras att bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett med dieselmotor försett fordon, skall den övervakande myndigheten anmäla detta till fordonsförvaltningscentralen eller till länsstyrelsen i landskapet Åland för att bränsleavgift skall kunna påföras.

11 §
Utförselförbud för ett i utlandet registrerat fordon

Ett i utlandet registrerat fordon för vilket bränsleavgift skall uppbäras får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften har betalts. Fordonsförvaltningscentralen eller länsstyrelsen i landskapet Åland kan dock ge tillstånd till att fordonet förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har ställts för betalningen av bränsleavgiften.

14 §
Ändringssökande och verkställighet

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 198 § mervärdesskattelagen (1501/93). Besvär anförs på statens vägnar av skatteombudet vid Nylands länsskatteverk.Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

Lagen tillämpas på bränsleavgift som debiteras efter det lagen trätt i kraft samt på besvärsärenden som är anhängiga när lagen träder i kraft eller anhängiggörs därefter.

RP 152/95
StaUB 42/95
RSv 139/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.