1536/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens förslag

fogas till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) en ny 47 b § som följer:

47 b §

Ovan i 47 § stadgad stämpelskatt skall inte betalas för avtal som gäller överlåtelse av värdepapper i förening med återköpsvillkor, om

1) avtalet gäller ett i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen avsett masskuldebrevslån som bjuds ut till allmänheten för teckning och som förfaller efter att ett år förflutit sedan emissionen eller en med masskuldebrevslån jämförbar gäldenärsförbindelse som emitterats av finska staten, Finlands Bank, finsk kommun, samkommun, försäkringsanstalt, kreditinstitut eller någon annan värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen,

2) avtalet har ingåtts med en sådan organisation som kontinuerligt eller på begäran ger och offentliggör bindande köpe- och säljanbud vilka gäller sådana värdepapper som avtalet avser med stöd av avtal med fondbörsen, optionsföretag, värdepappersemittent eller Finlands Bank och som för egen räkning idkar på sådana anbud baserad handel med värdepapper som avses i 1 punkten,

3) clearingen av avtalet sker i ett finskt aktiebolag som yrkesmässigt och regelbundet bedriver clearingverksamhet med avtal som avses i denna paragraf, och

4) finansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren.

Med clearingverksamhet avses bestämmande och avveckling för parters räkning av förpliktelser som har uppkommit genom värdepappersavslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

På avtal som har ingåtts inom tre månader efter det att lagen trätt i kraft tillämpas dock inte 47 b § 1 mom. 3 punkten.

RP 167/95
EkUB 22/95
RSv 122/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.