1532/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om försök med nödcentraler

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 4 och 6 §§ lagen den 17 december 1993 om försök med nödcentraler (1257/93):

1 §
Försökets varaktighet

Nödcentralsverksamheten övergår inom försöksområdena på försöksnödcentralerna den 1 april 1996. Försöket upphör den 31 mars 2001.

Återgår huvudmannaskapet för kretsalarmeringscentralerna inom försöksområdena till kommunerna, skall ministeriet i fråga underrätta kommunerna om detta minst ett år innan försöket avslutas.

2 §
Ledningsgrupp

Till sin hjälp i genomförandet av försöket har ministeriet en ledningsgrupp vars uppgift är att samordna behoven och målen för de myndigheter som deltar i försöket. Ledningsgruppens medlemmar representerar räddningsförvaltningen, polisförvaltningen, gränsbevakningsväsendet och social- och hälsovårdsförvaltningen. Ledningsgruppen tillsätts och ordföranden förordnas av ministeriet i fråga.

3 §
Försöksnödcentralernas uppgifter

En försöksnödcentral skall sköta uppgifter som ankommer på brand- och räddningsvovendets, polisens och social- och hälsovårdsväsendets alarmerings- och kommunovationscentraler samt delta i mottagandet och vidarebefordrandet av sjöräddningstjänovens meddelanden om farosituationer.

Försöksnödcentralen skall utöver vad som annars stadgas eller föreskrivs:

1) ta emot nöd- och olycksmeddelanden, sjuktransportbeställningar samt framställningar om polisiära åtgärder,

2) bedöma hjälpbehovet på basis av meddelanden och anhållanden om hjälp samt andra tillgängliga uppgifter,

3) larma tillräcklig hjälp eller, om detta inte anses nödvändigt, underrätta den som gjort meddelandet eller begärt hjälp om det beslut som fattats och alltid vid behov ge anvisningar om förfarandet i situationen i fråga samt förmedla en mottagen sjuktransportbeställning till den som handhar transporten,

4) stödja och bistå räddnings- och hjälpverksamheten samt stödja och bistå polisen genom att tillhandahålla nödvändig informpvion och sköta de underrättelse- och kommpvikationsuppgifter som verksamheten förupvätter och som ålagts försöksnödcentralen,

5) ajourhålla informationen om de inom alarmeringskretsen tillbudstående resurserna och ledningsarrangemangen samt om deras beredskap,

6) varna befolkningen i plötsliga farliga situationer,

7) upprätthålla beredskap att i speciella situationer inrätta en fungerande ledningscentral och vid behov fungera som ledningscentralens kommunikationscentral, samt

8) i undantagsförhållanden utöver sina egna uppgifter sköta även de kommunikationgnppgifter som åläggs den.

Försöksnödcentralen kan dessutom ta emot andra meddelanden som lämpar sig för nödcentralen och utföra de kommunikations- och förmedlingsuppdrag som dessa förutsätter och som inte stör centralens verksamhet som en allmän nödcentral.

4 §
Försöksnödcentralens arbetsordning

Närmare bestämmelser om ärendenas behandling och avgörande inom försöksnödcentralen samt försöksnödcentralens verksamhet meddelas i en arbetsordning. Ministeriet i fråga skall höra det ministerium som sköter uppgifter inom social- och hälsovårdsförvaltningen innan arbetsordningen fastställs.

5 §
Inrättande av tjänster

Med avvikelse från vad som stadgas i 3 § 1 mom. statstjänstemannaförordningen (971/94) fattar ministeriet i fråga beslut om inrättande, indragning och ändring av tjänster.

6 §
Utnämning av personal

Ministeriet i fråga utnämner försöksnödcentralernas personal.

Tjänsterna kan första gången tillsättas utan att de har ledigförklarats, med undantag av tjänsten som chef för en försöksnödcentral.

7 §
Chefen för försöksnödcentralen

Tjänsten som chef för en försöksnödcentral är en i 4 § 2 mom. 6 punkten statstjänstemannalagen (750/94) avsedd tjänst som chef för under ett ministerium direkt lydande ämbetsverk, vilken tjänst inte specificeras i statsbudgeten.

Behörighetsvillkoren för chefen för en försöksnödcentral är högskoleexamen eller ingenjörsexamen eller i 27 c § förordningen om brand- och räddningsväsendet (569/86) stadgad alarmmästarbehörighet eller tjänsteexamen för polisbefäl och dessutom god kännedom om räddningsområdet eller polisväsendet samt ledarerfarenhet.

Chefen för försöksnödcentralen skall leda, utveckla och övervaka nödcentralens verksamhet samt svara för att nödcentralen fungerar effektivt och ekonomiskt samt för att resultatmålen uppnås.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.