1528/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om upphävande av lagen om olycksfallsverket

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen den 1 juli 1965 om olycksfallsverket (389/65) jämte ändringar.

2 §

Uppgifter som ankommer på olycksfallsverket enligt lagstiftningen om skada, ådragen i militärtjänst, lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/90) samt andra lagar och förordningar, liksom övriga uppgifter som ålagts verket överförs till statskontoret.

Olycksfallsverkets militärsanitetsarkiv och dess uppgifter överförs till krigsarkivet.

3 §

Statliga, kommunala och övriga offentligrättsliga samfunds myndigheter, rehabiliteringsanstalter, sjukhus och övriga sjukvårdsinrättningar är utan hinder av sekretesstadganden skyldiga att på begäran avgiftsfritt i ärenden som avses i 2 § lämna statskontoret uppgifter som de förfogar över och som inverkar på avgörandet av det föreliggande ärendet.

Vad 1 mom. stadgar gäller också läkare. Läkare har dock rätt att få skäligt arvode för uppgifter och utlåtanden som de givit.

4 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag får vid behov utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

6 §

Vad som stadgas eller bestäms om olycksfallsverket gäller efter det att denna lag trätt i kraft statskontoret.

Vad som stadgas eller bestäms om olycksfallsverkets militärsanitetsarkiv gäller efter det att denna lag trätt i kraft krigsarkivet.

Ärenden som är under behandling vid olycksfallsverket när denna lag träder i kraft överförs till statskontoret och ärenden som är under behandling vid olycksfallsverkets militärsanitetsarkiv överförs till krigsarkivet.

RP 94/95
ShUB 8/95
RSv 54/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.