1527/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om temporär ändring av 11 a § lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 11 a § 2 mom. lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 augusti 1992 (798/92), som följer:

11 a §

Om föräldrarna till eller andra vårdnadshavare för ett barn som inte har fyllt tre år inte för ordnande av vården av barnet väljer en dagvårdsplats som kommunen anordnar enligt 1 mom., har de för ordnande av barnets vård på något annat sätt rätt att få stöd enligt lagen om stöd för hemvård av barn (797/92).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till och med den 31 december 1997.

Lagen tillämpas dock inte efter den 1 september 1997 på de ansökningar som gäller erhållande av dagvårdsplats från 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 122/95
ShUB 22/95
RSv 130/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.