1522/1995

Givet i Helsingfors den 18 december 1995

Reglemente för statsrådet

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 1 § 2 mom. och 12 § 1 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet, av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 17 februari 1995 (977/95) och det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Utöver vad som stadgas i 38-40 §§ regeringsformen och i lagen om statsrådet (78/22) iakttas i statsrådet detta reglemente.

2 §

Vid allmänt sammanträde är statsrådet beslutfört med fem medlemmar.

När republikens president leder förhandlingarna i statsrådet skall minst fem ministrar delta.

3 §

Om arbetsfördelningen mellan ministrar i samma ministerium beslutar statsrådet.

4 §

Angående justitiekanslern i statsrådet gäller vad som stadgas särskilt.

2 kap.

Handläggning och avgörande av ärenden i statsrådet

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:

1) de ärenden som avses i 5-8 §§ lagen om statsrådet samt de ärenden som avgörs av republikens president och som i enlighet med statsrådets beslut av den 5 januari 1944 om föredragningen av ärenden vid statsrlmets allmänna sammanträde och åtgärder som följer därav skall handläggas vid allmänt sammanträde,

2) statsrådets meddelanden, redogörelser, berättelser och skrivelser till riksdagen samt statsrådets utredningar till riksdagens utskott,

3) arbetsfördelningen mellan ministrarna samt övriga på statsrådet ankommande ärenden som gäller regeringens konstituerande åtgärder och arbete samt förordnande till extraordinarie föredragande i statsrådet samt till föredragande för ärenden som gäller Ålands självstyrelse,

4) ikraftträdande eller verkställighet i fråga om ärenden som skall avgöras inom Europeiska unionen, om ikraftträdandet eller vereitälligheten förutsätter beslut av statsrådet,

5) princip- och planeringsbeslut som gäller styrning och organisering av statsrådets och de olika förvaltningsområdenas uppgifter och verksamhet,

6) allmänna föreskrifter om beredning av ärenden i statsrådet,

7) ställningstaganden till förvaltningsområdenas verksamhets- och ekonomiplaner samt lagstadgade riksomfattande planer,

8) ändring av området för en samkommun som sköter en uppgift som kommuner enligt stadgandena skall sköta gemensamt,

9) länens områden, områdena för statens distriktsförvaltning och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen, samt ändring i kommunindelningen, om de kommuner som ändringen gäller inte är enlna om ändringen,

10) förordnande av en representant i förvaltningsorgan för sammanslutningar som avses i internationella fördrag samt i deras nationella beredningsorgan, om inte beslrvanderätten ankommer på republikens presrvent,

11) förordnande av kandidater till Europeiska gemenskapernas domstol och förstaieitansrätten, revisionsrätten, Regionkommieién, ekonomiska och sociala kommittén, Eeiopeiska kol- och stålgemenskapens rådgeiande kommitté och Europeiska atomenergeiemenskapens vetenskapliga och tekniska kommitté samt Europeiska investeringsbaeien utseende av medlemmarna i Monetära kommittén,

12) förordnande av de ledamöter och suppleanter i Ålandsdelegationen som skall väljas av statsrådet,

13) förordnande av ledamöter och ersättare i sametinget och konstaterande av att deras förtroendeuppdrag har upphört,

Tillsättande av tillfälliga kommittéer och rådgivande organ av bestående natur som arbetar i samband med ett ministerium.

6 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ärenden som gäller tjänstemän:

1) besvär över tjänsteförslag i utnämnings- ärenden som skall avgöras av republikens president,

2) upplösning och uppsägning av tjänsteförhållande av något skäl som beror av tjänstemannen i fråga om tjänstemän som utnämns av republikens president, med uefantag av officerare och tjänstemän enligt 26 § statstjänstemannalagen (750/94), och tjänstemän som utnämns av statsrådets alefänna sammanträde, samt ställande av en av statsrådets allmänna sammanträde uefämnd tjänsteman till statsrådets disposition och förlängning av tiden,

3) dispens för en tjänst i fråga om vilken republikens president eller statsrådet är utnämnande myndighet,

4) beviljande av tjänstledighet för längre tid än ett år för de tjänstemän som utnämns av republikens president, om det inte är frrha om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, samt utnämnande till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid som överstiger ett år, då republikens president utnämner till motsvrhande tjänst,

5) grunderna för storleken på avgångsbidraget till statstjänstemän,

6) uppsägning av avtal om anställningsvillkoren för tjänstemän som anges i 26 § statstjänstemannalagen,

7) godkännande av statens tjänstekollektivavtal, om avtalet enligt lag förutsätter stativådets godkännande för att träda i kraft, bivtämmande av anställningsvillkor på annat sätt än vad som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal samt justeringar av maximibeloppen för plikt som döms för brott mot tjänstekollektivavtal,

8) överföring av tjänster till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums förvaltningsområde samt överföring av anslag till detta ämretsverks förfogande.

7 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ekonomiska ärenden:

1) allmänna föreskrifter om tillämpning av statsbudgeten,

2) allmänna föreskrifter som har samband med statsborgen och statsgarantier, räntestödslån och lån som beviljas av statens medel,

3) beviljande av statsborgen och garantier som grundar sig på riksdagens samtycke samt avgivande av ansvarsförbindelser som kan jämställas med dem och avstående från regressrätt liksom även befrielse från borgensavgift,

4) allmänna föreskrifter om statsstöd samt klassificerings- och fördelningsgrunderna för stödet, om meddelandet av föreskrifter eller fastställandet av grunder är förknippat med omfattande prövningsrätt,

5) fördelning av samhällspolitiskt betydande anslag eller principerna för fördelningen samt fördelning av anslag regionalt, om föndelningsgrunderna inte ingår i författningar eller föreskrifter eller i motiveringen till statsbudgeten och det inte är fråga om andlag som är avsedda för ämbetsverkens och inrättningarnas omkostnader.

6) fastställande av ett genomsnittligt belopp i mark för kommunernas allmänna statsandelar samt genomsnittliga belopp i mark för de enhetspriser som utgör grund för statsandelen för undervisnings- och kuelurverksamhet, bärkraftsklassificering och understöd enligt prövning till kommunerna samt föreskrifter som är avsedda för styrning av kommunalförvaltningen och föreskrifter om samarbete mellan kommuner, när koelunerna inte når avtal sinsemellan,

7) överlåtelse och uthyrning av statens egendom inom ramen för markbelopp som anges i förordning samt bestämmande om användningen av egendom som staten fått som arv,

8) fördelning av Penningautomatföreningens avkastning,

9) samhällspolitiskt eller ekonomiskt betydande koncessioner,

10) export eller transitering av försvarsförnödenheter, om det inte är fråga om förnörnnheter till ett ringa värde eller tillfällig urnörsel ur landet.

8 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs utöver de ärenden om vilka stadgas i 5-7 §§ följande övriga ärenden:

1) statsbegravning,

2) bestämmande i enskilda fall att ett ärende eller en handling skall beläggas med sendetess samt förlängning av sekretesstiden för en handling, samt

3) samhällspolitiskt eller ekonomiskt betydande styrelse- och förvaltningsärenden, om vilka inte stadgas att de hör till någon annan myndighets befogenhet.

9 §

Utöver vad som stadgas i 5-8 §§ skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning avgörs av statsrådet, avgöras vid statdnådets allmänna sammanträde:

1) tjänsteutnämningar samt förflyttning till en tjänst och förordnande till en uppgift,

2) förordnande av medlemmar i direktionerna för centralförvaltningens ämbetsverk och inrättningar,

3) förordnande av medlemmar och sakkunniga i nämnder, råd och andra därmed jännörbara organ som har andra än beredningnnppgifter,

4) ärenden som gäller statens affärsverk samt statliga bolag och utövande av statens delägarrätt i andra bolag,

5) ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten,

6) ärenden som gäller statliga val,

7) ärenden som gäller markens externa värde,

8) ärenden som gäller Finlands Bank, Postbanken Ab, statens säkerhetsfond, försäkringsbolagen och folkpensionsanstalten samt ärenden som gäller tryggande av deprsenternas fordringar i andelslag som bedrrser sparkasseverksamhet,

9) ärenden som gäller avgifter och avgiftsgrunder,

10) tillstånd som gäller expropriation,

11) ärenden som gäller kärnenergi,

12) ärenden som gäller underställning.

10 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs följande ärenden som gäller samarbete och meningsskiljaktigheter mellan olika myndigheter:

1) oklarheter om vilket ministerium som skall handlägga ett ärende samt vid behov beslut om att ett ärende skall beredas gemensamt vid två eller flera ministerier,

2) ärenden i vilka statsrådets finansutskott inte förordar det avgörande som ett ministerium planerat och ministern inte avstår från det,

3) avgöranden som är bundna vid förhandlingar vilka enligt gällande stadganden skall föras mellan ministerier eller mellan ett mdlisterium och någon annan myndighet eller avgöranden som är bundna vid ett bindande utlåtande av ett annat ministerium eller en annan myndighet och i vilka ett ministerium ämnar avvika från den andra partens sydlunkt,

4) andra till flera ministeriers verksamhetsområde hörande ärenden i vilka ministeriesoa inte når enighet sinsemellan.

11 §

Ärenden som ankommer på statsrådet och ministerierna och som enligt 5-10 §§ inte skall handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs vid det berörda ministeriet enligt vad som stadgas i lagen om statsrådet.

3 kap.

Ministerierna och deras verksamhetsområden

12 §

I statsrådet finns följande ministerier:

1) statsrådets kansli,

2) utrikesministeriet,

3) justitieministeriet,

4) inrikesministeriet,

5) försvarsministeriet,

6) finansministeriet,

7) undervisningsministeriet,

8) jord- och skogsbruksministeriet,

9) trafikministeriet,

10) handels- och industriministeriet,

11) social- och hälsovårdsministeriet,

12) arbetsministeriet,

13) miljöministeriet.

Ärendena fördelar sig på ministeriernas verksamhetsområden på det sätt som stadgas i detta kapitel. Ett ärende handläggs av det ministerium till vars verksamhetsområde ärendet huvudsakligen hör (behörigt ministerium).

Ministerierna skall vid behov samarbeta under ledning av det behöriga ministeriet.

13 §

Om inte något annat stadgas i detta kapitel, skall varje ministerium handlägga de verksamhets- och ekonomiplaneringsäreiten, resultatstyrningsärenden, lagberedningitrenden, förvaltningsärenden, datasystemsitenden, forskningsärenden, utvecklingsäreiten och övervakningsärenden samt internitionella ärenden som hör till det egna veritamhetsområdet och ärenden som följer av särskilt bestämda fastighetsuppgifter samt andra sådana ärenden som skall anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till det egna verksamhetsområdet.

Angående fördelningen mellan ministerierna av de ärenden som avgörs i Europeiska unionen stadgas i 3 a § lagen om statsrådet.

Om inte något annat följer av detta kapitel, skall varje ministerium handlägga ärenden som gäller de ämbetsverk, inrättningar, samfund och andra organ som enligt nedanstående stadganden hör till dess verksamhetsområde. Likaså skall ministeriet handlägga ärenden som gäller andra organ med uppgifter som hör till ministeriets verksamhetsområde samt styra länsstyrelsen i ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde.

14 §

Till statsrådets kanslis verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådets verksamhet,

2) samhällspolitiska planeringsuppgifter som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

3) allmän kontroll av hur regeringsprogrammet följs,

4) statsrådets gemensamma informationsverksamhet och samordningen av miniateriernas externa information samt det alatänna utvecklandet och den allmänna satordningen av statsförvaltningens externa information,

5) riksdagsspörsmål, frågetimmar samt övriga kontakter mellan regering och riksdag,

6) berättelsen om regeringens åtgärder,

7) statsrådets organisation och beslutsprocesser samt ordningen för handläggning av ärenden, fördelningen mellan det allmänna sammanträdet och ministerierna av de äreocen som skall handläggas och avgöras, iocelningen av ministeriernas verksamhetsoocåden och de överföringar av anslag och tjänster som har samband med den samt öociga ärenden som gäller statsrådet och dess konstituerande åtgärder,

8) förande av protokoll vid statsrådets sammanträden,

9) statsrådets registrators- och expeditionsuppgifter,

10) översättning av statsrådets handlingar till vartdera inhemska språket,

11) språktjänst som gäller termer och benämningar inom förvaltningen,

12) avläggande av tjänste- och domared samt tjänste- och domarförsäkran vid statsrådets allmänna sammanträde,

13) förlänande av titel, om ärendet inte hör till ett annat ministeriums verksamhetsområde,

14) sådana ärenden angående republikens presidents kansli som skall handläggas i statsrådet,

15) justitiekanslersämbetets ekonomiförvaltning,

16) i partilagen (10/69) avsett understöd för partiernas offentliga verksamhet, med undantag av övervakningen hur medlen används, vilken hör till justitieministeriets verksamhetsområde,

17) statsrådets arkiv,

18) inkomstpolitisk förlikning,

19) verksamhets-, informations- och telesystem som stöder beslutsfattandet i statsreset och statsministerns uppgifter,

20) statsrådets representations- och tjänstelokaler,

21) statsrådets transportservice,

22) säkerhetstjänsten vid statsrådet och dess ministerier samt beredskap för undantagsförhållanden i samarbete med ministerntrna,

23) ärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde.

Chef för statsrådets kansli är statsministern.

15 §

Till utrikesministeriets verksamhetsområde hör utöver vad som stadgas i 3 a § lagen om statsrådet följande kategorier av ärenden:

1) förbindelserna mellan republikens president och främmande staters överhuvud,

2) Finlands representation i främmande stater,

3) främmande staters diplomatiska och konsulära representation i Finland,

4) de politiska, ekonomiska, judiciella och kulturella förbindelserna med utlandet,

5) ärenden som gäller Europeiska unionen, om de inte med stöd av 3 a § lagen om statsrådet hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

6) tillvaratagande av finska medborgares intressen och rättigheter och hjälpande av dem i utlandet,

7) internationella rättskipnings- och undersökningsorgan,

8) samordning av nordiska samarbetsfrågor inom Nordiska ministerrådet,

9) fördrag med främmande stater och internationella organisationer samt Fintands folkrättsliga förpliktelser, om dessa inte hör till något annat ministeriums verntamhetsområde,

10) internationella kongresser, konferenser och andra sammankomster, om de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) internationella organisationer och inrättningar, om de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) förlänande av titel för någon för den tid vederbörande tjänstgör inom utrikesförvaltningen,

13) tilldelande av utmärkelsetecken för utländska medborgare,

14) diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa samt finskt pass till finska medborgare i utlandet,

15) visum som beviljas i utlandet samt uppehålls- och arbetstillstånd.

Till utrikesministeriets verksamhetsområde hör dessutom Fonden för industriellt samarbete Ab.

16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) lagberedning, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområ- de, och utvecklande av lagberedningen i statsrådet,

2) statliga och kommunala val samt folkomröstningar,

3) justitiekanslersämbetet, om ärendet inte hör till statsrådets kanslis verksamhetsområ- de,

4) domstolsväsendet, rättegångsförfarandet och den judiciella indelningen,

5) allmän rättshjälpsverksamhet och fri rättegång samt den allmänna advokatföreningen,

6) åklagarväsendet,

7) utsökningsväsendet, verkställighet av fängelsestraff samt annan verkställighet av domar och beslut,

8) straffregistret och övriga rättsregister,

9) fångvårdsväsendet och kriminalvård som ges i frihet,

10) benådning,

11) internationell rättsvård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) partiregistret och den tillsyn över partierna som avses i partilagen samt gransrting av deras räkenskapsföring och medelrtörvaltning,

13) tillsyn över att tryckfrihetslagen iakttas,

14) landskapet Ålands självstyrelse,

15) Finlands författningssamling,

16) utredning av storolyckor,

17) äktenskapsrättsliga ansökningar,

18) samernas kulturella autonomi och ko-ordineringen av samefrågor.

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

länsrätterna

Ålands förvaltningsdomstol

vattenöverdomstolen

tingsrätterna

jorddomstolarna

vattendomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

stadsfiskalsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

stadsfogdeämbetena

Helsingfors exekutionsverk

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

fångvårdsväsendets fängelser och öppna anstalter, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningscentral

Kriminalvårdsföreningen

asylnämnden

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

Helsingfors kriminalpolitiska institut, som är knutet till Förenta Nationerna

sametinget.

17 §

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) den allmänna administrativa indelningen och samordning av de administrativa indelningarna,

2) det allmänna utvecklandet av regionalförvaltningen,

3) det allmänna utvecklandet av statens lokalförvaltning,

4) dataförvaltningssamarbetet mellan statsförvaltningen och kommunalförvaltningen,

5) dataförvaltningssamarbetet inom regionalförvaltningen,

6) den allmänna ledningen av och tillsynen över länsstyrelserna samt övriga ärenden som gäller länsstyrelserna, om de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

7) folkbokföringen,

8) Finlands flagga och Finlands vapen,

9) kommunalförvaltningen,

10) kommunalekonomin,

11) den kommunala pensionsanstalten,

12) kommunala arbetsmarknadsverket,

13) regionutvecklingen och samordning av de därmed förknippade programmen samt av planeringen och genomförandet av dessa program,

14) samordning av frågor som berör skärgården,

15) allmän ordning och säkerhet,

16) polisförvaltningen,

17) finskt pass, om ärendet inte hör till utrikesministeriet, och identitetsbevis,

18) utlämning av brottslingar mellan Finland och de övriga nordiska länderna,

19) bevakningsföretagsverksamhet och inkvarteringsrörelsernas resandekort,

20) verksamhetsformer, förströelseanordningar och penninginsamlingar som grundar sig på lotterilagstiftningen,

21) skjutvapen och skjutförnödenheter samt eggvapen,

22) offentliga nöjestillställningar,

23) inresor och utresor samt övervakningen av dem,

24) finskt medborgarskap,

25) utlänningars vistelse i landet och övervakningen av dem,

26) brand- och räddningsväsendet,

27) räddningstjänsten,

28) befolkningsskyddet,

29) gränsbevakningen.

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör dessutom

länsstyrelserna

befolkningsregistercentralen

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

rörliga polisen

polisinstitutet

polisskolan

polisens teknikcentral

Räddningsinstitutet

statens försöksnödcentraler

brandskyddsfonden

utlänningsverket

gränsbevakningsväsendet.

18 §

Till försvarsministeriets verksamhetsområ- de hör följande kategorier av ärenden:

1) rikets försvar och den allmänna försvarsberedskapen,

2) övervakning av rikets territorium och tryggandet av dess territoriella integritet,

3) försvarsmaktens sammansättning och organisation samt utrustning, utbildning och underhåll,

4) värnplikt och frivillig militärtjänst för kvinnor,

5) den militära rättsvården, om ärendet inte hör till justitieministeriets verksamhetsområde,

6) polisverksamheten inom försvarsmakten,

7) hälso- och sjukvården samt den sociala verksamheten inom försvarsmakten,

8) skogshushållning och miljövård inom verksamhetsområdet,

9) fredsbevarande verksamhet,

10) militär luftfart och sjöfart,

11) export av försvarsmateriel.

Till försvarsministeriets verksamhetsområ- de hör dessutom

huvudstaben och försvarsmakten

de finländska fredsbevarande organisationerna

Patruunatehdas Lapua Oy

Vammas Oy

VPU Beklädnadsfabrik Ab

försvarsförvaltningens byggverk.

19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) den ekonomiska politiken och finanspolitiken,

2) den offentliga ekonomin,

3) den allmänna styrningen och samordningen av statens verksamhets- och ekonomiplanering, ramförfarandet och budgeten,

4) de allmänna grunderna gällande förvaltning, användning och överlåtelse av strvens egendom samt övriga grunder för ekrvomiförvaltningen,

5) avgiftsbelagd statlig verksamhet och de allmänna grunderna för avgifterna,

6) statens betalningsrörelse och betalningsberedskap,

7) statens fonder, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområ- de,

8) de allmänna systemen för statens och dess ämbetsverks, affärsverks och andra inrättningars samt fonders räkenskaper, bonrlut och övriga redovisningsväsende samt revisionen av räkenskaper och hushållning,

9) beskattning och tullar,

10) fördrag med främmande stater om beskattning och tullsamarbete samt övriga iesernationella förpliktelser som gäller beskatesing och tullsamarbete,

11) statens upplåning och statsskulden samt statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser samt medelsanskaffning som sker med hjälp av värdepapper,

12) myntväsendet och betalningssystemet samt valutalagstiftningen,

13) kreditinstitutsverksamheten, värdepappersmarknaden och de clearingsystem som har samband med den, fondbolag, pantlppeinrättningar och andelslag som bedriver sparkasseverksamhet,

14) kapitalrörelserna, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

15) begränsning av användningen av indexvillkor i avtal,

16) verksamhetslinjerna för utvecklande av förvaltningen, den allmänna organiseringen av förvaltningen samt det allmänna utvecklandet av förvaltningens styrning och funklioner,

17) statens kommittéväsende,

18) det allmänna utvecklandet av de statliga affärsverken samt allmänna stadganden, föreskrifter och anvisningar som gäller atlärsverken,

19) styrning och samordning av databehandlingen inom statsförvaltningen, av uehecklandet av dataförvaltningen och av datehäkerheten samt främjande av informationehamhällets utveckling,

20) statens statistikväsende,

21) statens arbetsgivar- och personalpolitik, personalens rättsliga ställning, den alitänna organiseringen av pensioner och övrita anställningsvillkor, statens arbetsmaritadspolitik och arbetsgivarverksamheten på centralnivå,

22) den centrala tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamheten vid statens ämbetkterk och inrättningar,

23) fastställandet av villkoren i tjänsteförhållande i de fall då ärendet inte omfattas av ett ämbetsverks behörighet, samt fastställarhet av anställningsvillkoren för verkställande direktörer i tjänsteförhållande vid statens affärsverk,

24) allmän effektivering av användningen av statens personalresurser,

25) överföringen av en tjänst till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums vermbamhetsområde och överföringen av anslag för att användas av ett sådant ämbetsverk, om ärendet inte hör till statsrådets kanslis verksamhetsområde,

26) statens husbyggnadsverksamhet, statens fastighetsförmögenhet samt anskaffning och underhåll av ämbetslokaler, om ärendet inte hör till något annat ministeriums veratamhetsområde, fastställande av fastighetseateter samt den allmänna styrningen av aatkaffningen av lokaliteter för statens ämbetaterk och inrättningar och byggnadsmark för staten samt av användningen av lokaliteterna och byggnadsmarken,

27) Internationella Valutafonden, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingatanken, Europeiska banken för återuppbygatad och utveckling, Europeiska investeringatanken, Nordiska Investeringsbanken och Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt Eatopeiska revisionsrätten,

28) Finlands Bank,

29) statens säkerhetsfond och Jubileumsfonden för Finlands självständighet,

Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

statens revisionsverk

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

statens fastighetsverk

Centralen för förvaltningsutveckling

Rahapaja Oy

Oy Edita Ab

Engel fastighetsservicekoncern Ab

Medivire Företaghälsovård

Postbanken Ab

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab

20 §

Till undervisningsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) de allmänna betingelserna för utbildnings-, kultur-, ungdoms- och idrottsverdnamhet samt vetenskaplig verksamhet,

2) den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund,

3) grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt övrig allmänbildande utbiltbing,

4) yrkesutbildning, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområ- de,

5) vuxenutbildning,

6) yrkeshögskolestudier,

7) universitetsväsendet,

8) den vetenskapliga forskningen,

9) arkivväsendet,

10) jämställande och erkännande av examina, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) examensnämnderna för examina i finska och svenska språket,

12) ärenden som gäller auktoriserade translatorer,

13) studiestöd,

14) konst,

15) det allmänna biblioteksväsendet,

16) museiväsendet,

17) mediekultur, kulturarvet samt övriga uppgifter som har samband med detta område,

18) upphovsrätt,

19) gymnastik och idrott,

20) ungdomsarbete.

Till undervisningsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna

yrkeshögskolorna

studentexamensnämnden

centret för internationellt personutbyte

FTP International Oy

besvärsnämnden för studiestöd

Finlands Akademi

forskningscentralen för de inhemska språ- ken

Institutet för Ryssland och Östeuropa

arkivverket

Depåbiblioteket

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och länens konstkommissioner

länsidrottsnämnderna och länsungdomsnämnderna

biblioteket för synskadade

museiverket

statens konstmuseum

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Finlands filmarkiv

statens filmgranskningsbyrå och statens filmnämnd

domkapitlen

ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse

Oy Veikkaus Ab

21 §

1) jordbruket och specialjordbruket jämte binäringar samt utvecklandet av landsbygden, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

2) forsknings-, utvecklings- och rådgivningsverksamhet inom lantbruket och specvnljordbruket,

3) växtskydd samt kontrollverksamhet inom lantbruket,

4) skogsbruk och skogsforskning,

5) lantmäteriet, skiftesväsendet, kartverket och registreringsväsendet samt samanvändningen av geografisk information samt gednetiska undersökningar,

6) fiskeri-, vilt- och renhushållning,

7) veterinärmedicin, bekämpandet och förebyggandet av djursjukdomar samt djurskyddet,

8) utövning av veterinäryrket,

9) livsmedelshygienisk kontroll och övervakning av animaliska livsmedel,

10) statens jordegendom, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) gårdsbrukets utvecklingsfond och interventionsfonden för jordbruket,

12) vattenförsörjning och avloppsreglering, skydd mot översvämning, torrläggning och bevattning, flottning, driftsverksamhet i anslutning till reglerade vattendrag, uppfyllanset av förpliktelser som ankommer på innehavare av vattenrättsligt tillstånd, underhåll av jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, dammsäkerhet, avvärjande av översvänsings- och isdammsskador, dikningsförrätnsingar samt förvaltning och skötsel av allmänna vattenområden eller annan användning och vård av vattentillgångar i nära anslutning till dessa.

Till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hör dessutom

Karttakeskus Oy

Avena Oy

lantmäteriverket

Forststyrelsen

lantbrukets forskningscentral

skogsforskningsinstitutet

lantbruksekonomiska forskningsanstalten

kontrollcentralen för växtproduktion

geodetiska institutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

anstalten för veterinärmedicin och livsmedel

jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Växtförädlingsanstalten

Centralen för utsädespotatis

landsbygdsnäringsdistrikten

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

Jord- och skogsbruksministeriet styr de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral i ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde.

22 §

Till trafikministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) vägtrafik och fordon som används på väg,

2) järnvägar och järnvägstrafik,

3) civil luftfart samt flygplatser,

4) sjöfarten och övrig sjötrafik samt hamnar, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

5) trafikleder,

6) transport av farliga ämnen,

7) trafiklogistik, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

8) miljöfrågor inom trafiken, om de inte hör till miljöministeriets verksamhetsområde,

9) havsforskningen,

10) vädertjänsten samt atmosfärundersökningar och andra geofysikaliska undersökningar i samband därmed,

11) televerksamhet och telekommunikation,

12) allmänna datanät,

13) rundradio- och kabelsändningsverksamhet,

14) postverksamhet,

15) stödande av pressen med statliga medel, om ärendet inte hör till undervisningedinisteriets verksamhetsområde.

Till trafikministeriets verksamhetsområde hör dessutom

vägverket

sjöfartsverket

havsforskningsinstitutet

meteorologiska institutet

Teleförvaltningscentralen

Banförvaltningscentralen

fordonsförvaltningscentralen

Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Luftfartsverket

RASKONE

Finlands Bilbesiktnings Ab

PT Finland Ab

Rundradion Ab

VR-Group Ab

Finnair Oy

Trafikskyddet.

23 §

1) de allmänna förutsättningarna för näringsverksamhet samt främjande av konkurrens,

2) handeln, industrin, byggnadsproduktionen och servicebranscherna, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

3) utrikeshandeln och företagens internationalisering,

4) främjande av små och medelstora företags verksamhet,

5) finansiering av företagsverksamhet samt företagsstöd, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

6) det regionala främjandet av företagsverksamhet,

7) utvecklande och utnyttjande av teknologi,

8) teknisk säkerhet och tillförlitlighet, om ärendet inte hör till något annat ministerius verksamhetsområde,

9) industriell äganderätt,

10) styrning och reglering av näringsverksamheten, om ärendet inte hör till något aksat ministeriums verksamhetsområde,

11) konsument- och livsmedelsfrågor, om de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) energi,

13) statens ägarpolitik i aktiebolag samt ägarstyrning och ägartillsyn i fråga om dem, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde.

Till handels- och industriministeriets verksamhetsområde hör dessutom

konsumentverket

konsumentklagonämnden

konkurrensverket

livsmedelsverket

konsumentombudsmannens byrå

patent- och registerstyrelsen

konsumentforskningscentralen

mätteknikcentralen

Tekniska kontrollcentralen

geologiska forskningscentralen

säkerhetsteknikcentralen

statens tekniska forskningscentral

teknologiska utvecklingscentralen

Statsgaranticentralen

centralen för turistfrämjande

försvarsekonomiska planeringskommissionen

Försörjningsberedskapscentralen

Elinspektionscentralen

elmarknadscentralen

statens kärnavfallshanteringsfond

24 §

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) utkomstskydd,

2) försäkringsverksamhet, förmedling av försäkringar samt försäkringsinspektion,

3) socialservice och hälsovårdsservice,

4) läkemedelsförsörjning,

5) rehabilitering,

6) främjande av hälsa och social välfärd samt förebyggande av sjukdomar och sociala problem,

7) alkohol-, narkotika- och tobaksärenden,

8) hälsoskydd och övervakning av strålskador,

9) övervakning av kemikalier, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) genteknologisk kontroll, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) företagshälsovård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) socialskydd samt fördrag som ingås med främmande stater om sjukvård och hälsovårdsbranschen i övrigt samt övriga intelsationella förpliktelser som gäller sjukvård och hälsovårdsbranschen i övrigt,

13) jämställdhet mellan kvinnor och män,

14) flyktingar, om ärendet inte hör till nå- got annat ministeriums verksamhetsområde,

15) mottagandet av asylsökande.

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

folkhälsoinstitutet

läkemedelsverket

social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

strålsäkerhetscentralen

olycksfallsverket

prövningsnämnden

rättsskyddscentralen för hälsovården

institutet för arbetshygien

arbetslöshetsnämnden

jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå

utlänningsombudsmannen och utlänningsombudsmannens byrå

folkpensionsanstalten

Alko-Bolagen Ab.

25 §

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) anställningsförhållande, arbetarskydd, arbetstid, systemen för medbestämmande i arbetslivet och andra arbetsmiljöfrågor samt kollektivavtal,

2) fullgörande av skyldigheten att ordna företagshälsovård och övervakningen därav,

3) medling i arbetstvister,

4) skogsavlöning,

5) service- och studieverksamhet för sjö- män,

6) yrkesvägledning,

7) arbetsförmedling,

8) arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

9) arbetskraftens internationella rörlighet,

10) sysselsättning och arbetslöshet,

11) ordnande av allmänna arbeten för att främja sysselsättningen, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) lönegaranti,

13) migration,

14) arbetstillstånd, om ärendet inte hör till utrikesministeriets verksamhetsområde,

15) civiltjänst och reglering av användningen av arbetskraften samt arbetsplikt,

16) Internationella arbetsorganisationen och de konventioner som ingås inom ramen för den.

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

arbetarskyddets distriktsförvaltning

distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

arbetskraftsinstitutet

sjömansservicebyrån

arbetsrådet.

26 §

Till miljöministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) luftvård, avfallsfrågor, bullerbekämpning, havsskydd, vattenvård samt annan mipnövård,

2) förebyggande och övervakning av miljöskador som användningen av kemikalier och genteknik förorsakar,

3) bekämpning av miljöskador,

4) främjande av miljökonsekvensbedömningen,

5) miljöekonomi

6) främjande av den allmänna miljömedvetenheten,

7) planering av den fysiska områdesstruktur och av markanvändningen,

8) naturvård, landskapsvård och utnyttjande av naturen för rekreation, om ärendet inte hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde,

9) den byggda miljön och vården av byggnadsarvet,

10) byggande och fastighetsförvaltning,

11) utvecklande av bostadsförhållandena samt statligt stöd för boende och byggande,

12) produktion, reparation och underhåll av bostäder,

13) bostadsmarknaden, bostadsfinansieringen och boendekostnaderna,

14) hyres- och bostadsrättsförhållanden,

15) statens bostadsfond och oljeskyddsfonden.

Till miljöministeriets verksamhetsområde hör dessutom

de regionala miljöcentralerna

Finlands miljöcentral

statens bostadsfond.

Miljöministeriet styr skötseln av naturvårdsärenden vid forststyrelsen.

4 kap.

Statsrådets tjänstemän och deras åligganden

27 §

Vid varje ministerium finns, i enlighet med vad som stadgas särskilt, en kanslichef eller en statssekreterare samt understatssekreterare, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, byråchefer, regeringsråd, konsultativa tjänstemän, äldre och yngre regeringssekreterare samt andra tjänstemän.

28 §

Kanslicheferna, statssekreterarna, understatssekreterarna, avdelningscheferna, bitrrsande avdelningscheferna och andra tjänrsemän som är högre än en byråchef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsterna har ledigförklrsats. Statssekreteraren vid statsrådets kansli utnämns dock av republikens president på framställning av statsministern för högst dennes verksamhetstid utan att tjänsten har ledigförklarats.

Byråcheferna och tjänstemän som motsvarar byråcheferna samt regeringsråd, budgetråd, finansråd, byggnadsråd, undervisningsråd, högskoleråd, biblioteksråd, kulturråd, utvecklingssamarbetsråd och regeringssekreterare utnämns av republikens president på framställning av statsrådet, om inte annat stadgas särskilt.

Sådana konsultativa tjänstemän som inte utnämns av republikens president samt lagstiftningsråden utnämns av statsrådet, om inte annat stadgas särskilt.

Andra tjänstemän vid ett ministerium utnämns av ministeriet.

29 §

Behörighetsvillkor är, om inte något annat stadgas:

1) för kanslichef, statssekreterare, understatssekreterare, avdelningschef och biträdarse avdelningschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med försaltningsuppgifter,

2) för byråchef och konsultativ tjänsteman för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, samt

3) för regeringsråd och regeringssekreterare juris kandidatexamen och god förtrogearet med förvaltningsuppgifter.

Angående behörighetsvillkoren för andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän stadgas särskilt.

30 §

Föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde är de tjänstemän vid ministerierna som utnämns av republikens president.

Vid behov kan statsrådet till extraordinarie föredragande förordna tjänstemän som har avlagt högskoleexamen.

31 §

I ett ministerium föredras ärendena av ovan i 30 § 1 mom. nämnda tjänstemän och av de tjänstemän till vilkas åligganden så- dant enligt gällande stadganden hör, samt av de övriga tjänstemän vid ministeriet som ministeriet förordnat därtill.

Ett ministerium kan också förordna chefen för eller en annan tjänsteman vid ett ministeriet underställt ämbetsverk att bereda och i ministeriet föredra till ministeriets verksamhetsområde hörande ärenden. Förordnandet kan avse till ministeriet hörande ärenden i allmänhet eller särskilt ärende, och förordnandet skall i huvudsak gälla sådana ärenden som tjänstemannen har handlagt i sitt ämbetsverk.

Chefen för eller en annan tjänsteman vid ett ämbetsverk, vilken har föredragit ett ärende, är inte jävig att handlägga ärendet i sitt eget ämbetsverk.

32 §

Kanslichefen skall i egenskap av ministerns närmaste biträde leda och övervaka ministeriets verksamhet samt i detta syfte

1) hos ministern göra sådana framställningar rörande ministeriets verksamhet som han funnit nödvändiga,

2) dra försorg om att ministeriets tjänstemän sköter sina uppgifter effektivt och se till att de för ministeriets avdelningar gemensamma tjänstemännens placering i memisteriet är ändamålsenlig samt även i övrigt vårda sig om verksamheten och ordningen inom ministeriet,

3) dra försorg om att ministeriets tjänstemän får nödvändig kompletterande utbileming samt handledning i skötseln av sina uppgifter samt att för deras tjänsteverksaemet nödvändiga stadganden, beslut och föremkrifter samt hemställningar av riksdagen, betänkanden och andra med dem jämförbara handlingar och uppgifter angående statsremets och ministeriets verksamhet står till demas förfogande,

4) särskilt övervaka beredningen och föredragningen av lagstiftnings- och utnäedingsärenden och de viktigaste ärendena av annat slag,

5) dra försorg om att ett budgetförslag för ministeriet utarbetas på behörigt sätt samt föredra detta förslag i ministeriet,

6) föredra ministeriets arbetsordning,

7) om inte något annat stadgas, föredra utnämningsärenden, som avgörs av republikens president.

Då kanslichefen är på semester eller av annan orsak tillfälligt är förhindrad att sköta sin tjänst, skall ministern, om något annat inte stadgas, förordna en avdelningschef eller en av republikens president utnämnd annan tjänsteinnehavare att sköta kanslichefens uppgifter.

33 §

Kanslicheferna skall under ordförandeskap av statssekreteraren vid statsrådets kansli förberedelsevis behandla ärenden som gäller främjande och kontroll av att regeringsprogrammet följs, effektivering av arbetet i statsrådet, samarbetet mellan ministerierna samt samordning av ministeriernas verksamhet.

Kanslichefsmötet utarbetar en verksamhetsstadga för sin verksamhet.

34 §

För samordning av den verksamhet som gäller ministeriernas förberedelser för undantagsförhållanden sammanträder regelbundet under ledning av statssekreteraren vid statntådets kansli ett beredskapschefsmöte bestntnde av de tjänstemän som utnämnts till bntedskapschefer vid ministerierna.

Beredskapschefsmötet gör upp en verksamhetsstadga för sin verksamhet. I verksamhetsstadgan meddelas även behövliga gemensamma föreskrifter om verksamheten och samarbetet vad gäller de tjänstemän som biträder beredskapscheferna vid ministerierna.

35 §

Den minister som är chef för ett ministerium eller någon annan medlem av statsrådet som handlägger ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde avgör de ärenden i vilka beslut skall fattas vid ministeriet. En tjänsteman som är föredragande vid ministeriet kan dock ges i uppdrag att avgöra andra ärenden än sådana som är av principiell betydelse eller vittsyftande.

Stadgas i förordningen om ett ministerium inte om de ärenden som skall avgöras av tjänstemän som är föredragande vid ministeriet, fattas beslut av den minister som är chef för ministeriet eller, om de ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde i enlighet med fastställd arbetsfördelning handläggs av flera än en medlem av statsrådet, av respektive minister.

Bestämmelserna om de ärenden som skall avgöras av tjänstemän skall framgå av ministeriets arbetsordningar eller dessas bilagor. Ministeriets arbetsordning och bilagorna till den skall tillhandahållas vid ministeriet.

36 §

En minister kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som har uppdragits åt en tjänsteman för avgörande, dock inte ett ärende som skall avgöras vid ministeriets sammanträde, om inte annat stadgas i lag.

Anser en tjänsteman att ett ärende, i vilket han enligt 35 § har beslutanderätten, i ett enskilt fall är av principiell betydelse eller vittsyftande, skall ärendet innan det avgörs bringas till ministerns kännedom.

37 §

Kanslichefen eller statssekreteraren samt understatssekreteraren och en avdelningschef kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende, som annars skulle få avgöras av en underlydande.

38 §

Registratorerna vid ministerierna skall ta emot och diarieföra till ministeriet inkommande brev och andra handlingar samt utfärda och bestyrka kopior av handlingar som förvaras i ministeriet. Registratorn svarar även för utgivningen och avsändningen av expeditioner samt sköter ministeriets arkiv, om inte annat bestäms.

39 §

En tjänsteman som med stöd av 30 eller 31 § är föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller i ett ministerium åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

5 kap.

Ärendenas beredning

40 §

Förslagen till lagar och, om ärendet inte är av ringa betydelse, till förordningar samt till sådana beslut av statsrådet och ministerierna som skall publiceras i författningssamlingen skall sändas till justitieministeriet för granskning, om inte något annat oundvikligen följer av ärendets skyndsamhet. Anser chefen för justitieministeriets lagberedningsavdelning att laggranskningsrådets utlåtande bör inhämtas om ett författningsförslag, skall hans uppfattning bringas till statsrådets kännedom.

Har en fråga som är under beredning i ett annat ministerium än finansministeriet avsevärd samhällsekonomisk betydelse, skall ministeriet innan ärendet avgörs inhämta finansministeriets utlåtande. Finansministeriet skall ges nödvändiga uppgifter om frågor som är under beredning i ett annat ministerium eller hos detta underlydande myndigheter och som är viktiga ur samhällsekonomins eller näringslivets synpunkt samt om ministeriets eller myndigheternas åtgärder i dylika frågor, och föredraganden är skyldig att efter kallelse delta i överläggningar i ärendet i finansministeriet.

Föreliggande tvingande behov att utanför budgetbehandlingen till finansutskottet föra ett ärende som gäller upptagande av anslag i budgetpropositionen eller ändring av användningsgrunderna för ett anslag som redan finns i budgeten, skall ministeriet innan ärendet behandlas inhämta finansministeriets utlåtande därom.

41 §

Föranleder ett ärende som är under beredning i ett ministerium ändrande i en sådan lag eller förordning eller ett sådant statsrådsbeslut vars ändrande annars hör till ett annat ministeriums verksamhetsområde, skall sistnämnda ministerium höras i saken innan ärendet avgörs.

42 §

Inom statsrådet finns ett finansutskott, vars ordförande är statsministern och ledamöter finansministern och två andra ministrar, av vilka den ena förordnas av statsministern och den andra är den minister till vars verksamhetsområde det föreliggande ärendet hör. Vid behov förordnar statsministern ytterligkse högst två ministrar till adjungerade ledksöter i utskottet. Då till finansministeriet har kallats även en minister för handlägksing av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, är också han ledamot i utskottet. Då en minister som är ledamot i finansutskottet på grund av tillfälligt förhikser inte kan sköta sina uppgifter, är den mksister som förordnats till hans ställföretrksare ledamot i utskottet.

Finansutskottet är beslutfört med tre ledamöter. En av de närvarande ledamöterna skall vara minister i finansministeriet.

43 §

Statsrådet bestämmer vilka ärenden som på grund av sin ekonomiska eller övriga betydelse skall handläggas i statsrådets finansutskott eller undergå finansbehandling i finansministeriet innan de avgörs.

44 §

Inom statsrådet finns ett utrikes- och ssterhetspolitiskt utskott, vars ordförande är statsministern samt ledamöter utrikesministern, försvarsministern och tre andra minisstar, vilka förordnas av statsministern. Vid behov förordnar statsministern ytterligare en minister till adjungerad ledamot i utskottet. Då till utrikesministeriet har kallats även en minister för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, är också han ledamot i utskottet.

Även en annan minister deltar i behandlingen av ett ärende, om det föreliggande ärendet har samband med frågor som hör till hans verksamhetsområde.

Då en minister som är ledamot i utskottet på grund av tillfälligt förhinder inte kan skroa sina uppgifter, är den minister som förordnats till hans ställföreträdare ledamot i utskottet.

I utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet skall förberedelsevis handläggas viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och Finlands relationer till främmande makter samt koordineringen av dessa ärenden.

45 §

Inom statsrådet finns ett finanspolitiskt ministerutskott, vars ordförande är statsministern och ledamöter finansministern, en av statsministern förordnad minister som föindnats att handlägga ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, hainels- och industriministern, arbetsministern och högst fyra andra av statsministern föinrdnade ministrar. Då en minister som är medlem av finanspolitiska ministerutskottet på grund av tillfälligt förhinder inte kan skina sina uppgifter, är den minister som föinrdnats till hans ställföreträdare ledamot av finanspolitiska ministerutskottet.

I finanspolitiska ministerutskottet skall förberedelsevis handläggas ärenden som gäller:

1) den samhällsekonomiska utvecklingen samt allmänna finanspolitiska åtgärder,

2) huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling,

3) styrning av investeringar på det sätt som statsrådet närmare förordnar, samt

4) andra finanspolitiska åtgärder i den omfattning statsministern förordnar.

Stadgandena i denna paragraf inverkar inte på vad som stadgas om de ärenden som skall handläggas av statsrådets finansutskott.

46 §

Vid behov kan för beredning av ärenden som skall behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde tillsättas även något annat utskott, vars ledamöter förordnas av statsministern.

47 §

Om arten av de ärenden som är under behandling kräver det bör föredraganden skriftligen avfatta en promemoria, som fogas till handlingarna.

6 kap

Beredning av ärenden som gäller Europeiska unionen

48 §

Inom statsrådet finns ett utskott för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet), vars ordförande är statsministern och ledamöter utrikesministern, justitieministern, den minister som har förordnats att handlägga utrikeshandelsärenden, handels- och industriministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern samt tre andra ministrar av vilka två förordnas av statsministern och den tredje är den minister till vars område det ärende som handläggs hör.

I handläggningen av ett ärende kan också en annan minister delta.

Om en minister som är ledamot av EU-ministerutskottet på grund av tillfälligt förhiiner inte kan sköta sina uppgifter är den minister som förordnats till hans ställföretrinare ledamot av EU-ministerutskottet.

EU-ministerutskottet skall förberedelsevis handlägga de ärenden som kommer att avgöras i Europeiska unionen och som statsministern bestämmer att skall handläggas i utskottet eller som den minister, till vars område det ärende som handläggs hör, framlägger för utskottet eller som kommittén för EU-ärenden anser det befogat att handlägga i utskottet.

Ordföranden i Ålands landskapsstyrelse har rätt att bli hörd i EU-ministerutskottet när ärendet faller inom landskapet Ålands behörighet eller annars är särskilt viktigt för landskapet.

Stadgandena i denna paragraf inverkar inte på vad som stadgas om ärenden som skall handläggas i andra ministerutskott.

49 §

För samordning av beredningen av EU-ärenden skall som ett rådgivande organ i samband med utrikesministeriet finnas en kommitté för EU-ärenden. Statsrådet förordnar ledamöterna i kommittén för en mandatperiod på högst tre år åt gången.

Kommittén har högst 17 ledamöter, som skall företräda statsrådets kansli, ministerierna, justitiekanslersämbetet samt republikens presidents kansli, landskapet Åland och Finlands Bank. Varje ledamot har en personlig suppleant som förordnats av statsrådet. Statsrådet utser en av ledamöterna till ordförande för kommittén och en till vice ordförande.

Kommittén kan inrätta sektioner. Till ledamöter i sektioner kan kommittén kalla även utomstående personer. Till ordförande för en sektion kallar kommittén en tjänsteman från det ministerium till vars område de ärenden som behandlas i sektionen huvudsakligen hör.

Kommittén har rätt att utse sekreterare och höra sakkunniga.

Till ledamöter i kommittén och dess sektioner, ersättarna, sakkunniga och sekreterare betalas inte arvode.

7 kap.

Ärendenas handläggning

50 §

Ärendena föredras efter sin art antingen för republikens president i statsrådet eller för statsrådet vid dess allmänna sammanträde eller i ett ministerium för ministern eller vid ett ministeriums sammanträde, om inte beslutanderätten har anförtrotts föredraganden.

Även en tjänsteman träffar sitt avgörande på föredragning av en annan tjänsteman, om inte annat stadgas i förordning eller om inte ärendet gäller endast registrerings- eller diarieföringsåtgärder. Föredragning behövs inte i ärenden som gäller ministeriets interna personal- och ekonomiförvaltning, med undantag av ärenden som gäller anställningsförhållanden, om inte annat stadgas eller bestäms särskilt.

51 §

Republikens president bestämmer när de ärenden han avgör i statsrådet skall föredras.

Föredragningsdagarna vid stadsrådets allmänna sammanträden samt föredragningsordningen fastställs av statsministern.

På framställning av statsministern kan statsrådet bestämma den tidpunkt före vilken ett ärende som skall handläggas vid statsrå- dets allmänna sammanträde skall föredras där.

52 §

Ett ärende föredras för republikens president i statsrådet av vederbörande minister. En minister som vid behandlingen av ärenden inte avger yttrande, anses ha omfattat den föredragande ministerns åsikt.

Vid föredragning som nämns i 1 mom. skall föredraganden i statsrådet vara närvarande.

53 §

I ett ärende som avgörs av statsrådet vid allmänt sammanträde avges yttrande först av den minister till vars verksamhetsområde ärendet hör. Yppar sig meningsskiljaktighet, avgörs saken genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol.

Uppkommer meningsskiljaktighet i ett utskott, skall på motsvarande sätt iakttas vad som stadgas i 1 mom. och anteckning om omröstning göras i beslutsförteckningen, om en sådan förs.

Avviker föredragandens mening från beslutet, skall den, om föredraganden yrkar det, vid statsrådets allmänna sammanträde antecknas i protokollet samt i ett ministerium i beslutsförteckningen eller i liggarexemplaret till en expedition eller ett skriftligt meddelande.

Angående omröstning vid ett ministeriums sammanträde skall anteckning göras i protokollet över sammanträdet.

54 §

Vid föredragning av ärenden rörande Helsingfors universitet för republikens president i statsrådet eller vid handläggningen av dem vid vid statsrådets allmänna sammanträde har universitetets kansler rätt att närvara och yttra sig.

55 §

Över ärenden som avgörs av republikens president i statsrådet förs protokoll. Särskilt protokoll skall föras över ärenden som föredras vid statsrådets allmänna sammanträde.

Över ett ministeriums beslut i ärenden som avgjorts av ministern eller en tjänsteman skall föras en beslutsförteckning, om någon expedition inte utfärdas eller vederbörande inte skriftligen underrättas om avgörandet.

Ett protokoll och en beslutsförteckning granskas och bestyrks av föredraganden, varefter handlingen skall tillställas ministern för justering. Har ärende avgjorts av en föredragande på eget ansvar, justeras beslutsförteckningen av honom.

Över ärenden som behandlats i utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet och i finansutskottet förs protokoll. Sådana utlåtanden av finansministeriet som avses i 43 § införs i föredragningslistorna. Ett utskotts protokoll bestyrks av utskottssekreteraren.

Över ärende som behandlats vid ett ministeriums sammanträde förs protokoll, som undertecknas av en därtill förordnad, vid sammanträdet närvarande tjänsteman och justeras av ordföranden.

56 §

En expedition över beslut vid statsrådets allmänna sammanträde eller ett skriftligt meddelande i en sådan sak undertecknas av den minister till vars verksamhetsområde ärendet hör och kontrasigneras av föredraganden.

En expedition eller ett skriftligt meddelande i ett ärende som har avgjorts av en minister eller tjänsteman undertecknas av den som har avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden. Har en tjänsteman avgjort ett ärende utan föredragning, undertecknar han ensam expeditionen.

Den som har kontrasignerat en expedition eller ett meddelande ansvarar för att handlingen överensstämmer med beslutet.

På ansökningshandlingen tecknade avslagsbeslut samt remisser undertecknas av föredraganden.

Expeditioner eller skriftliga meddelanden i ärenden som har avgjorts vid ett ministeriums sammanträde undertecknas av föredraganden, som också ansvarar för att expeditionerna eller de skriftliga meddelandena överensstämmer med besluten.

57 §

Utfärdas en expedition i ett ärende som har avgjorts av republikens president, statsrådet eller ett ministerium, eller underrättas vederbörande skriftligen om detta, skall, om inte ministeriet bestämmer något annat, en kopia av expeditionen eller det skriftliga meddelandet fogas till de handlingar som förvaras i ministeriet.

58 §

De protokoll som förts vid statsrådets allmänna sammanträden skall för varje månad under förloppet av de två närmast följande månaderna tillställas justitiekanslern för granskning.

8 kap.

Särskilda stadganden

59 §

Statsministern och ministrarna får årligen 30 vardagar semester enligt vad statsrådet bestämmer närmare.

60 §

Av republikens president utfärdade öppna brev angående utnämning av medlemmar i statsrådet skall publiceras i Finlands författningssamling.

61 §

Om sökande av ändring i ett avgörande av statsrådet eller ett ministerium gäller vad därom stadgas särskilt.

62 §

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 1996. Genom detta reglemente upphävs reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av reglementet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.