1508/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om pension för företagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3 a §, 4 §, 6 § 2 mom., 8 § 2 mom. och 12 a § 2 mom. förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/69),

av dessa lagrum 3 a § och 8 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 30 december 1993 (1660/93), 4 § sådan den lyder i förordning av den 29 december 1972 (942/72) och 12 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 31 december 1985 (1134/85), som följer:

3 a §

Myndigheter, anstalter eller försäkringsbolag som beviljar en förmån som avses i 7 a § lagen om pension för företagare skall, före utgången av följande maj månad eller före annan med pensionsskyddscentralen överenskommen tidpunkt, på det sätt pensionsskyddscentralen bestämmer lämna pensionsskyddscentralen uppgifter om de förmåner som för varje kalenderår betalats ut till företagaren.

4 §

Pensionsanstalten och pensionsskyddscentralen är skyldiga att på begäran åt en företagare lämna de uppgifter som de innehar och som gäller företagarens fribrev eller annars hans rätt till pension. Likaså är pensionsanstalten skyldig att på begäran åt en person, en sammanslutning eller ett samfund som avses i 9 § 4 mom. lagen om pension för företagare lämna uppgifter som inverkar på i nämnda moment avsedd ansvarighet.

6 §

Vid bestämmandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten multipliceras den för varje tidsperiod fastställda och i enlighet med första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare justerade årsinkomnden med antalet i tidsperioden i fråga ingndnde dagar. Totalbeloppet av de sålunda bndäknade inkomsterna för skilda tidsperioder divideras med det sammanlagda antalet i tidsperioderna ingående dagar. Den pendionsgrundande arbetsinkomsten per månad erhålls genom att sistnämnda kvot divideras med tolv.

8 §

Till ansökningen skall fogas en av pensionsanstalten föreskriven utredning. Vid ansökan om invalidpension skall pensionsanstalten även tillställas ett läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, som innehåller en vård- eller rehabiliteringsplan och är utskrivet på fastställd blankett. Pensionsanstalten kan dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning. Om sökanden vårdas på sjukhus eller om annat särskilt skäl därtill föreligger kan pensionsanstalten också på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtandet.

12 a §

En invalidpensionstagare som har återfått sin arbetsförmåga och avbrutit rehabiliteringen och den som erhåller invalidpension i form av individuell förtidspension och som har börjat förvärvsarbeta är skyldig att underrätta pensionsanstalten om förändringen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.