1507/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 4 §, 6 § 1 mom., 11 § 2 mom. och 14 a § 2 mom. förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62),

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § i förordning av den 7 november 1975 (845/75), 6 § 1 mom. och 11 § 2 mom. i förordning av den 30 oktober 1993 (1658/93) och 14 a § 2 mom. i förordning av den 31 december 1985 (1131/85), som följer:

4 §

Pensionsskyddscentralen skall på begäran av den försäkrade skriftligen delge honom det enligt första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare ändrade sammanlagda lönebelopp för vilket försäkringspremier på grund av hans arbetsförhållanden inbetalts till arbetspensionskassan.

6 §

Vid bestämmande av det i 7 a § 1 mom. pensionslagen avsedda belopp av den försäkrades lön för vilket försäkringspremie i genomsnitt betalts, divideras det sammanlagda beloppet av de löner som legat till grund för de för i nämnda moment avsedda försäkringsåren betalda försäkringspremierna, vilka löner justerats i enlighet med första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare och minskats med beloppet av arbetstagarnas pensionsavgift på det sätt som avses i 7 a § i samma lag, med antalet motsvarande försäkringsår. Av det försäkringsår under vilket den sjukdom, det lyte eller den kroppsskada som är den huvudsakliga orsaken till invaliditeten har uppkommit beaktas likväl endast den del som har förflutit innan sjukdomen, lytet eller kroppsskadan uppkom. På motsvarande sätt beaktas, om lön som intjänats före fyllda 23 år inte skall beaktas vid fastställande av pension, av det försäkringsår under vilket den försäkrade fyllt 23 år endast den del under vilken den försäkrade har uppnått nämnda ålder. År 1962 beaktas högst som ett halvt år.


11 §

Till ansökningen skall fogas en av arbetspensionskassan föreskriven utredning. Vid ansökan om invalidpension skall arbetspensionskassan även tillställas ett läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, som innehåller en vård- eller rehabiliteringsplan och är utskrivet på fastställd blankett. Pensionsskyddscentralen fastställer formuläret för blanketten. Arbetspensionskassan kan dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning. Om sökanden vårdas på sjukhus eller om annat särskilt skäl därtill föreligger kan arbetspensionskassan också på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtandet.

14 a §

En invalidpensionstagare som har återfått sin arbetsförmåga och avbrutit rehabiliteringen och den som erhåller invalidpension i form av individuell förtidspension och som har börjat förvärvsarbeta är skyldig att underrätta pensionsanstalten om förändringen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.