1506/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 §, 3 a §, 7 § 1 mom., 8 § 3 och 4 mom., 9 §, 9 a §, 11 § 2 mom., 12 f § 2 mom., i 20 § 2 mom. det inledande stycket samt 2 punkten i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 §, 3 a §, 7 § 1 mom., 9 a § och 11 § 2 mom. i förordning av den 30 december 1993 (1657/93), 9 § i förordning av den 23 februari 1990 (208/90), 12 f § 2 mom. i förordning av den 12 april 1991 (655/91) samt i 20 § 2 mom. det inledande stycket och 2 punkten i förordning av den 22 oktober 1993 (888/93), som följer:

1 §

Vid tillämpning av 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/61) uppskattas arbetsförtjänsten stiga till det gränsbelopp som avses i nämnda lagrum räknat från början av arbetsförhållandet, om den arbetsförtjänst som avses i 7 e § lagen om pension för arbetstagare, då minskningen för arbetstagarnas pensionsavgift inte beaktas, under den första månaden är minst lika stor som gränsbeloppet, och annars räknat från början av den kalendermånad under vilken arbetsförtjänsten första gången har stigit till gränsbeloppet. Efter detta anses arbetsförtjänsten vid tillämpning av nämnda lagrum vara minst lika stor som gränsbeloppet, till dess det till följd av arbetsgivarens anmälan utreds att arbetsförtjänsten åtminstone under den senaste kalendermånaden, innan anmälan gjordes, har varit mindre än gränsbeloppet.

3 a §

Myndigheter, anstalter eller försäkringsbolag som beviljar en förmån som avses i 7 f § lagen om pension för arbetstagare skall, före utgången av följande maj månad eller före annan med pensionsskyddscentralen överenskommen tidpunkt, på det sätt pensionsskyddscentralen bestämmer lämna pensionsskyddscentralen uppgifter om de förmåner som för varje kalenderår betalats ut till arbetstagaren.

7 §

Vid uträkning av i 7 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda medeltal per månad divideras det sammanlagda beloppet av de arbetsförtjänster som justerats i enlighet med första meningen i 9 § 2 mom. i samma lag och som minskats med arbetstagarnas pensionsavgift på det sätt som avses i 7 a § i samma lag med antalet dagar i tidsperioden i fråga, och kvoten multipliceras med trettio.


8 §

Inleder en arbetstagare som erhållit fribrev på nytt ett arbetsförhållande på vilket lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) eller lagen om sjömanspensioner (72/56) tillämpas, eller börjar han bedriva företagarverksamhet, på vilken lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om pension för företagare (468/69) tillämpas, och kommer han på grund därav, utan att på nytt erhålla fribrev, i åtnjutande av pension vid annan ålder eller på andra villkor, skall fribrevet ändras så att det motsvarar dessa villkor. Detsamma gäller, om en sådan arbetstagare erhåller pension på grund av frivillig fortsatt försäkring. I fråga om rätten till fribrev för arbetstagare som inlett ett arbetsförhållande enligt lagen om sjömanspensioner tillämpas dock även vad som stadgas i sista meningen i 3 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Om arbetstagaren vid sin död hade rätt till pension på grund av fribrev som avses i 2 mom., är förmånstagare, som nämns i 4 a § lagen om pension för arbetstagare, berättigad att efter honom erhålla familjepension på grund av samma fribrev.


9 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för varje kalenderår de indextal som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare på grundvalen av den genomsnittliga årliga förändringen i löne- och konsumentprisnivån under det tredje kvartalet föregående år. Indextalen skall offentliggöras senast två månader före ingången av det kalenderår från och med vilket de skall tillämpas.

9 a §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för varje kalenderår den koefficient som avses i 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare på grundval av det procenttal för arbetstagarnas pensionsavgift för samma kalenderår som avses i 12 b § lagen om pension för arbetstagare samt den förändring i löne- och prisnivån som avses i 9 §. Koefficienten skall offentliggöras senast en mffad före ingången av det kalenderår från och med vilket den skall tillämpas.

11 §

Till ansökningen skall fogas en av pensionsanstalten föreskriven utredning. Vid ansökan om invalidpension skall pensionsanstalten även tillställas ett läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, som innehåller en vård- eller rehabiliteringsplan och är utskrivet på fastställd blankett. Pensionsskyddscentralen fastställer formuläret för blanketten. Pensionsanstalten kan dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning. Om sökanden vårdas på sjukhus eller om annat särskilt skäl därtill föreligger kan pensionsanstalten också på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtandet.


12 f §

En invalidpensionstagare som har återfått sin arbetsförmåga och avbrutit rehabiliteringen och den som erhåller invalidpension i form av individuell förtidspension och som har börjat förvärvsarbeta är skyldig att underrätta pensionsanstalten om förändringen.


20 §

Den division som behandlar ärenden som gäller ändringssökande är beslutför då vid divisionens sammanträde förutom ordförande medlemmar är närvarande enligt följande:


2) vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tillämpningen av lagen om pension för lanruksföretagare, lagen om generationsväingspension för lantbruksföretagare, lagen om avträdelsepension, lagen om avträdelse-ersättning för lantbruksföretagare, lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller lagen om stöd för nedläggning av växthuroduktion och äppelodling eller tillämingen av stadganden som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem skall den medlem som företräder lantbruköretagarorganisationerna vara närvarande;Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Utan hinder av vad som stadgas i förordningens 9 § offentliggörs de indextal för 1996 som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare senast den 31 december 1995.

Utan hinder av vad som stadgas i förordningens 9 a § offentliggörs den koefficient för 1996 som avses i 7 a § lagen om pednion för arbetstagare senast den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.