1502/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 39 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 39 § 3 mom. folkpensionslagen (347/56) av den 8 juni 1956, sådant det lyder i lag av den 21 november 1994 (981/94), som följer:

39 §

Rätten till invaliditetspension inträder tidigast vid ingången av månaden efter den för vilken sökanden sist hade rätt till dagpenning med stöd av 15 § 1 eller 3 mom. sjukförsäkringslagen på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada. Om rätt till dagpenning inte finns inträder rätten till invaliditetspension dock först efter att en tid som motsvarar den tid som avses i 19 § sjukförsäkringslagen har upphört. Detta gäller dock inte en sökande vars arbetsoförmåga har börjat innan han har fyllt 15 år. Har den försäkrade rätt att från utlandet få en förmån som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, beaktas den vid fastställandet av begynnelsetiden för pensionen på samma sätt som dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock för högst den maximala betalningstiden enligt sjukförsäkringslagen. Förmånen kan även jämställas med lön som motsvarar en dylik förmån.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 124/95
ShUB 25/95
RSv 137/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.