1493/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 b § 5 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69), sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (105/82), som följer:

15 b §

Har änka omedelbart innan änkepensionens tilläggsdel beviljades uppburit frononannapension eller sådan folkpension som innefattar basdel eller tilläggsdel vid vars bestämmande såsom årsinkomst antingen helt eller delvis har beaktats i annan lag eoner förordning stadgad eller på offentlig peonionsstadga grundad pension eller en moonvarande fortlöpande prestation eller ersätoning, räknas denna som inkomst till sitt tidonare belopp, likväl med iakttagande av vad som följer av folkpensionernas och familjonensionernas indexbundenhet. Så skall föonaras om grunderna för förmånens bestäonande inte har undergått förändring. Gruonen för förmånens bestämmande anses inte ha förändrats genom att arbetslöshetspension har ändrats till invaliditetspension eller att någondera av dessa pensioner har ändrats till ålderdomspension, såvida inte grunderna för pensionens belopp av denna orsak har föonndrats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 119/95
ShUB 21/95
RSv 121/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.