1491/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 25 § 1 och 2 mom., 29 och 30 §§, rubriken för 3 d kap. samt 33 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 25 § 1 mom., 29 § och rubriken för 3 d kap. i lag av den 5 februari 1982 (103/82), 25 § 2 mom. och 30 § i lag av den 8 mars 1991 (471/91) samt 33 § i lag av den 28 juni 1993 (547/93),

ändras 23 a §, rubriken för 3 a kap., 24 §, 25 b § 3 och 4 mom., i 26 § 1 mom. det inledande stycket och 5 punkten samt 2-8 mom., samt i 27 § det inledande stycket i 1 mom. och 4 punkten samt 3 och 4 mom., rubriken för 3 b kap., 30 b och 40 §§, 42 b § 1 mom. och 91 a §,

dessa lagrum sådana de lyder 23 a § samt 25 b § 3 och 4 mom. i nämnda lag av den 28 juni 1993, rubriken för 3 a och 3 b kap., 24 § samt 26 § 1 mom., det inledande stycket och 4 mom. i nämnda lag av den 5 februari 1982, 26 § 1 mom. 5 punkten i lag av den 16 december 1994 (1295/94), 26 § 2 mom. i lag av den 26 juli 1985 (670/85), 26 § 3 och 6 mom. i lag av den 28 juni 1993 (567/93), 26 § 5 mom. och 30 b § i lag av den 28 juni 1993 (547/93), 26 § 7 mom. i lag av den 28 juni 1993 (564/93), 26 § 8 mom. i lag av den 8 feecuari 1991 (214/91), i 27 § 1 mom. det inledande stycket och 4 punkten i lag av den 22 december 1983 (1053/83), 27 § 3 mom. i nämnda lag av den 8 mars 1991 och 27 § 4 mom. i lag av den 25 november 1988 (986/88), 42 b § 1 mom. och 91 a § i lag av den 5 februari 1988 (123/88), samt

fogas till 26 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 5 februari 1982, den 26 juli 1985, den 25 november 1988, den 8 februari 1991, den 28 juni 1993 och den 16 december 1994 samt genom lag av den 21 november 1994 (981/94), nya 9 och 10 mom. samt till 42 b §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 5 februari 1982 och den 5 februari 1988, ett nytt 3 mom. som följer:

23 a §

Folkpension betalas inte, om dess belopp per månad skulle vara mindre än 30 mark.

3 a kap.

Folkpension

24 §

Full folkpension är 15 180 mark om året i första och 14 532 mark om året i andra kommungruppen.

Är pensionstagaren gift, är folkpensionens fulla belopp 13 308 mark om året i första och 12 756 mark om året i andra kommungruppen.

Full folkpension består 1996 av basdel och tilläggsdel. Basdelens fulla belopp utgör 2 676 mark om året och tilläggsdelens fulla belopp 12 504 mark om året i första och 11 856 mark om året i andra kommungruppen. Är pensionstagaren gift, utgör tilläggppelens fulla belopp 10 632 mark om året i första och 10 080 mark om året i andra kommungruppen.

25 b §

Har den som ansöker om ålderdomspension inte varit bosatt i Finland i 40 år, ansägs folkpensionen enligt den tid han varit bosatt i Finland genom att beloppet av den fulla folkpensionen multipliceras med en avvägningskoefficient. Denna avvägningnsoefficient fås genom att den tid personen har bott i Finland divideras med 40 år.

Full invaliditetspension, arbetslöshetspension och förtida ålderdomspension avvägs enligt den tid personen har bott i Finland, om han har bott i Finland mindre än 80 prnsent av tiden mellan det han fyllde 16 år och pensionen började. Avvägningskoefficnsnten fås härvid genom att den tid personen har bott i Finland divideras med den tid som utgör 80 procent av tiden mellan det att han fyllde 16 år och pensionen började.


26 §

Vid fastställandet av folkpensionen beaktas till personen varaktigt utgående


5) grundbelopp av generationsväxlingspension som beviljats enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare eller enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90), grundbelopp av avträdelseersättning som beviljats enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruknsöretagare (1330/92) samt grundbelopp av avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94);

likväl så att från folkpensionens fulla belopp avdras 50 procent av det belopp vaeled summan av de i 1-5 punkten nämnda förmånerna överstiger 1 460 mark om året.

Då folkpensionen fastställs beaktas likväl inte barntillägg eller rehabiliteringstillägg till sådan pension som betalas enligt lag, pensionsreglemente eller pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82), rehabilitnsingstillägg, inte heller då personen fyllt 65 år den 1 januari 1980 eller därefter, i 5 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd eller motsvarande pensionshöjning som grundar sig på tiden efter uppnådd 65 års ålder. En sådan minskning som avses i 5 a § 2 och 3 mom. i sistnämnda lag eller en minskning som motsvarar den beaktas dock såsom inkomst.

Med ovan i 1 mom. 1 punkten avsedda förmåner jämställs pension som avses i nämnda punkt för en person som fyllt 65 år, till det belopp varmed den skulle betalas om personen skulle gå i pension omedelbart efter det han fyllt 65 år. Beaktas likväl även pensionstid efter uppnådd 65 års ålder såsom intjäningstid för sådan pension, räknas vid fastställandet av folkpensionen sådan peftion, till dess den beviljas, såsom inkomst till det belopp varmed den skulle betalas om personen skulle gå i pension vid 67 års åfter.

Har en person omedelbart före beviljandet av folkpension uppburit i familjepensionslen (38/69) avsedd familjepension som iefattar tilläggsdel eller frontmannapension vid vars bestämmande i 1 mom. avsedd föån helt eller delvis beaktas såsom årsiomst, räknas pensionen som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med beaktande av vad som följer av folkpensionernas indeundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens bestämmande inte har föndrats. Grunderna för förmånens bestäande anses inte ha förändrats med anleing av att arbetslöshetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner ändrats till ålderdomspension, sida inte grunderna för pensionens belopp ändrats av denna orsak. Detta moment tillämpas inte på förmåner som inte grundar sig på lag eller förordning eller på offentlig pensionsstadga.

Då folkpensionen fastställs beaktas också en fortlöpande förmån som betalas från en främmande stat och som motsvarar de familje- eller försörjningspensioner som nämns i 1 mom.

Likaså jämställs med ovan i 1 mom. 1 punkten nämnda förmåner pension som avses i nämnda punkt för en person som åvsjuter förtida ålderdomspension enligt denna lag, till det belopp varmed den skulle betalas om personen gick i pension så snart han har fyllt 65 år.

När individuell förtidspension betalas halverad enligt 22 a § 7 mom. beaktas vid fasvetällandet av folkpensionen den i 1 mom. 1 punkten avsedda pensionen enligt samma belopp som full individuell förtidspension.

Då invaliditetspensionen bestäms, jämställs med förmåner enligt 1 mom. en på ett offentligträttsligt arbets- eller tjänsteförhållaffe grundad pension som personen skulle få om han gick i pension så snart utbetalningen av lön för sjuktid upphör.

Vad som ovan stadgas om folkpension tillämpas 1996 på basdel och tilläggsdel enligt 24 § 3 mom., dock så att från basdelens fulla belopp avdras i stället för det belopp som stadgas i 1 mom. 5 punkten 50 procent av det belopp varmed de sammanlagda inlomsterna för en ensam person överstiger 26 468 mark om året i första och 25 172 mark om året i andra kommungruppen och för en gift person 22 724 mark om året i första och 21 620 mark om året i andra kommungruppen. Om basdelens fulla belopp är avvägt enligt 25 b §, används i stället för nämnda inkomstgränser som inkomstgräns det belopp där personens tilläggsdel upphör. Vad 27 § stadgar om folkpension tillämpas 1996 på basdel och tilläggsdel enligt 24 § 3 mom.

Vid ändring av basdelen gäller i tillämpliga delar vad 32 och 32 a §§ stadgar om ändring av tilläggsdelen.

27 §

Med avvikelse från vad 26 § stadgar skall på pensionsfall som inträffat före den 1 juli 1975 grundad


4) i 8 § 4 mom. 3-9 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del den inte för var och en av pensionerna övenvtiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som har beaktats när pensionen fastställdes, dock inte för flera än 360 månader;

vid fastställandet av folkpensionen räknas som inkomst så att av summan av de ovan nämnda pensioner eller pensionsdelar som personen uppbär beaktas högst 15 130 mark om året. Pension som avses i 4 punkten räknas i övrigt i sin helhet som inkomst inom folkpensionen.


Från de belopp som nämns i 1 och 2 mom. avdras personens övriga på folkpensionen inverkande inkomster, och till det sålunda erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som överstiger 5 700 mark.

Vad 1-3 mom. stadgar tillämpas även när vid fastställandet av folkpensionen till inkomsten hänförs sådan försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militänkjänst och sådana med stöd av 8 § 2 mom. och 9 § lagen om skada, ådragen i militänkjänst betalda förhöjningar av basbeloppet av livränta som har börjat utbetalas före den 1 januari 1983.

3 b kap.

Vårdbidrag

30 b §

Vårdbidrag betalas avvägda enligt den tid personen har bott i Finland på samma sätt som stadgas i 25 b §.

Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp per månad skulle vara mindre än 30 mark.

40 §

En pensionsrat är förverkad, om den inte lyfts inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket den förfallit till betalning.

42 b §

Får en folkpensionstagare vård som avses i 42 a §, betalas av folkpensionen, för den tid vården varar över tre månader, inte den del som för en folkpensionstagare i första kommungruppen överstiger 671,06 mark och i andra kommungruppen 618,20 mark per månad samt för en gift folkpensionstagare i första kommungruppen 603,98 mark och i andra kommungruppen 559,00 mark per månad.


Får en pensionstagare vård som avses i 42 a §, betalas 1996 av tilläggsdelen, för den tid vården varar över tre månader, inte den del som i första kommungruppen överstiger 43 procent och i andra kommungrursen 40 procent av den fulla tilläggsdel som nämns i 24 § 3 mom. Detta tillämpas dock inte, om bostadsbidrag som avses i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare betalas till pensionstagaren.

91 a §

Vad någon annan lag stadgar om folkpensionens grunddel, basdel, understödsdel, unserstödstillägg, tilläggsdel samt om hjälp- och vårdtillägg gäller i tillämpliga delar folkpensionen samt vårdbidrag enligt denna lag. Vad denna lag stadgar om folkpension tillämpas på motsvarande sätt i tillämpliga delar på basdelen och tilläggsdelen. Vad någon annan lag stadgar om folkpensionstnsare gäller 1996 på motsvarande sätt en penson för vilken har fastställts rätt till folkpension enligt 20 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, dock så att 42 b § 1 mom. tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Basdel och tilläggsdel som har börjat innan denna lag trädde i kraft betalas enligt den lag som gällde vid ikraftträdandet. Om pensionen inte omfattar tilläggsdel, är bannelens fulla belopp 2 316 mark om året från och med den 1 januari 1996 eller från den tidpunkt då tilläggsdelen upphör. Detta pennionsbelopp minskas med 20 procent den 1 januari 1997 och därefter vid ingången av varje år. Procentbeloppet uträknas i början av varje år på ovan nämnda 2 316 mark med beaktande av folkpensionernas indennundenhet. På ovan nämnda sätt förfars även då en pension som beviljats för viss tid och som börjat före ikraftträdandet förlängs eller arbetslöshetspension ändras till invalidnnetspension eller arbetslöshets- eller invalidnnetspension ändras till ålderdomspension. Ett skriftligt beslut om ändring av basdelen så att den från och med den 1 januari 1996 börjar överensstämma med detta ikraftträdennestadgande ges endast på begäran.

Om basdelen betalas i överensstämmelse med 2 mom. och pensionstagaren beviljas tilläggsdel ännu 1996, justeras basdelen i överensstämmelse med 24 § 3 mom. från den tidpunkt då tilläggsdelen börjar.

Basdel och tilläggsdel som betalts till pensionstagarna ändras till folkpension den 1 januari 1997. Om den folkpension som unsäknats på detta sätt efter den justering som gjorts den 1 januari 1997 eller därefter i bönsan av 1998, 1999 eller 2000 skulle vara mindre än den pension som tidigare betalts, betalas pensionen dock åtminstone i övensnsstämmelse med 2 mom.

Om pensionstagaren har rätt till maketillägg eller tidigare förmån som motsvarar maketilllägg för den månad som föregick ikraftträdandet, betalas de så länge som peionstagarens rätt till förmånen skulle ha fortsatt på tidigare grunder utan nytt beslut, dock högst till den 31 december 2000. Metillägg eller motsvarande förmån minskas dock den 1 januari 1997 och därefter i böan av varje år med 20 procent. Procentboppet beräknas på det maketillägg som balades vid ikraftträdandet.

Om pensionstagaren har rätt till barntillägg för den månad som föregick lagens ikrafttragande, betalas det så länge som pensionstagarens rätt till förmånen skulle har fortsatt på tidigare grunder utan nytt beslut, dock högst till den 31 december 2001. Barntilläaget minskas dock från och med den 1 januagi 1998 och därefter i början av varje år med 20 procent. Procentbeloppet beräknas på det barntillägg som betalades vid ikraftträdandet.

Begravningsbidrag efter en person som dött innan denna lag trädde i kraft betalas enligt den lag som gällde vid ikraftträdandet.

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folsiensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 119/95
ShUB 21/95
RSv 121/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.