1489/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 15 b § 2 mom. samt det inledande stycket i 3 mom. och 3 mom. 9 punkten,

av dessa lagrum 2 mom. sådant det lyder i lag av den 8 augusti 1986 (595/86) och 3 mom. det inledande stycket i lag av den 5 februari 1982 (105/82) samt 3 mom. 9 punkten sådan den lyder i lag av den 27 mars 1991 (623/91) som följer:

15 b §

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en änka enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tio procent av det belopp varmed värdet av änkans egendom överstiger 149 250 mark. När årsinkomsten fastställs beaktas dock som inkomst en i 5 a § 2 och 3 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd minskning eller en minskning som motsvarar denna.

Som årsinkomst räknas likväl inte:


9) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- eller förvärvsförmågan betalas för rehabiliterings- eller utbildningstid, med undantag för rehabiliteringsstöd enligt en lag som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, pensionsreglrbente eller pensionsstadga, inte heller förbån som betalas enligt lagen om arbetrbraftspolitisk vuxenutbildning (763/90).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Rehabiliteringsstöd som avses i 15 b § 3 mom. 9 punkten räknas som inkomst när det har börjat den 1 januari 1996 eller därefter.

Markbeloppen i denna lag motsvarar det poängtal för levnadskostnadsindex som använts vid uträkningen av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981.

RP 118/95
ShUB 17/95
RSv 115/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.