1487/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 20 § 1 mom. 2 punkten, 22 § 3 mom., 22 a § 10 mom., 31 § 1 mom., 31 a § 4 mom., 39 § 7 mom. och 45 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § 1 mom. 2 punkten och 22 a § 10 mom. i lag av den 28 juni 1993 (564/93), 22 § 3 mom. i lag av den 30 december 1964 (697/64), 31 § 1 mom. i lag av den 5 februari 1982 (103/82), 31 a § 4 mom. i lag av den 18 januari 1985 (53/85), 39 § 7 mom. i lag av den 27 mars 1991 (619/91) och 45 § 1 mom. i lag av den 14 oktober 1994 (886/94), samt

fogas till lagen en ny 22 b § i stället för den 22 b § som upphävts genom nämnda lag av den 5 februari 1982, som följer:

20 §

I folkpension betalas:


2) invaliditetspension:

a) till en arbetsoförmögen person som inte har fyllt 65 år

b) i de fall som avses i 22 § 1 mom. och 22 b § i form av rehabiliteringsstöd till en arbetsoförmögen person som inte fyllt 65 år, eller

c) i de fall som avses i 22 a § i form av individuell förtidspension till en person som har fyllt 58 men inte 65 år, eller


22 §

Invaliditetspension beviljas tills vidare eller för viss tid i form av ett i 22 b § avsett rehabiliteringsstöd.


22 a §

De belopp som avses i 1 mom. justeras per kalenderår på grund av de förändringar som inträffat i den allmänna löne- och prisnivån i landet enligt det indextal som avses i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare.

22 b §

Invaliditetspension beviljas i form av rehabiliteringsstöd för främjande av sökandens rehabilitering för så lång tid som sökanden uppskattas vara arbetsoförmögen enligt 22 § 1 mom. När rehabiliteringsstöd beviljas skall pensionsanstalten försäkra sig om att en vård- eller rehabiliteringsplan har uppgjorts för sökanden. Rehabiliteringsstöd kan beviljas en arbetsoförmögen försäkrad även för den tid beredningen av vård- eller rehabiliteringsplanen pågår.

Vad som på något annat ställe i lag stadgas om invaliditetspension enligt folkpensionslagen och mottagare av sådan pension skall tillämpas på rehabiliteringsstöd enligt denna lag och mottagare av sådant stöd.

31 §

Invaliditetspensionen dras in om pensionstagaren blir arbetsför innan han uppnår till ålderdomspension berättigande ålder. Rehabiliteringsstöd kan dras in om den som uppbär stödet utan giltig anledning har vägrat delta i rehabilitering.


31 a §

Med avvikelse från vad som i lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) stadgas om höjning eller sänkning av markbeloppen justeras det i 22 c § 2 mom. stadgade beloppet per kalenderår på grund av förändring i landets allmänna löne- och prisnivå, enligt det indextal som avses i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare.

39 §

Om invaliditetspension beviljas retroaktivt, betalas pension inte för sådan tid för vilken till sökanden har betalts rehabiliteringspenning med stöd av en lag som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, pensionsreglemente eller pensionsstadga eller lagen om rehabiliteringspenning (611/91) eller till honom har betalts ersättning för inkomstbortfall enligt olycksfallsförsäkringens eller trafikförsäkringens stadganden om rehabilitering. Vad detta moment stadgar tillämpas inte i fråga om invaliditetspension som avses i 22 § 2 mom.

45 §

Utbetalningen av pension eller en del därav kan inställas interimistiskt tills ärendet har avgjorts slutligt, om det finns grundad anledning att anta att pensionen borde dras in eller dess belopp nedsättas eller om den skyldighet som enligt 46 § ålagts för justering av pensionsrätten inte fullgörs. Utbetalningen av rehabiliteringsstöd kan på motsvarande sätt avbrytas om det finns grundad anledning att förmoda att den som uppbär rehabiliteringsstöd utan giltig anledning har vägrat delta i rehabilitering och rehabiliteringsstödet borde dras in. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Om en för viss tid beviljad invaliditetspension börjar innan denna lag träder i kraft, betalas pensionen efter att lagen har trätt i kraft såsom invaliditetspension för viss tid, dock högst för den tid som pensionsanstalten beslutat bevilja pensionen.

Om en rehabiliteringsklient som uppbär rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning beviljas invaliditetspeabion eller individuell förtidspension som pabörjas innan denna lag träder i kraft, tilläabas 39 § 7 mom. sådant det lyder när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/95
ShUB 17/95
RSv 115/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.