1486/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 6 och 8 h §§ och 19 § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § ändrad genom lagar av den 18 juni 1971, den 31 december 1985, den 29 juni 1990, den 27 mars 1991 och den 28 juni 1993 (511/71, 1089/85, 602/90, 614/91 och 563/93), 8 h § i lag av den 29 december 1989 (1312/89), 19 § 1 mom. i lag av den 12 mars 1995 (394/95) och 19 § 2 mom. i lag av den 20 september 1974 (751/74), samt

fogas till lagen nya 6 a och 6 b §§ i stället för de 6 a och 6 b §§ som upphävts genom lag av den 28 december 1990 (1318/90) och till 8 k §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 28 juni 1993 och lag av den 14 oktober 1994 (882/94), ett nytt 4 mom. som följer:

6 §

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd eller individuell förtidspension, samt arbetslöshetspension, deltidspension och familjepension. En lantbruksföretagare kan också få rehabilitering och beviljas rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms, om inte något annat följer av denna lag, enligt lagen om pension för arbetstagare.

Beträffande arbetsinkomst och till pension berättigande tid som avses i denna lag tillämpas på motsvarande sätt vad lagen om pension för arbetstagare stadgar om lön och till pension berättigande tjänstgöringstid.

På pension enligt denna lag tillämpas likväl inte stadgandena i 7 f § lagen om pension för arbetstagare.

6 a §

En lantbruksföretagare har rätt till ålderspension oberoende av om han fortsätter sin i 1 § avsedda verksamhet.

När en förtida ålderspension fastställs, tillämpas 5 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare så att i stället för födelseåret 1937 används födelseåret 1945 och att den minskning som beror av födelseåret sker enligt följande procenttal:

Födelseår Minskning i procent per månad
1930 eller tidigare 0,33
1931 0,34
1932 0,36
1933 0,37
1934 0,38
1935 0,39
1936 0,40
1937 0,41
1938 0,42
1939 0,43
1940 0,44
1941 0,46
1942 0,47
1943 0,48
1944 0,49
6 b §

För att deltidspension skall beviljas förutsätts att

1) lantbruksföretagaren minskar sitt arbete, ifall det omfattas av denna lag, till hälften eller helt upphör med det,

2) lantbruksföretagarens återstående förvärvsarbete motsvarar de förutsättningar som stadgas i 4 f § 1 mom. 5 och 7 punkten lrven om pension för arbetstagare, och

3) lantbruksföretagaren lämnar pensionsanstalten tillräckliga uppgifter om minskningen av sin arbetstid.

När deltidspensionens belopp räknas ut, betraktas såsom lantbruksföretagarens stabiliserade arbetsinkomst den för honom fastställda genomsnittliga arbetsinkomsten under de fyra kalenderåren omedelbart före övergången till deltidsarbete och såsom arbetsinkomst av deltidsarbete hälften därav.

8 h §

Utan hinder av 8 och 8 a-8 g §§ fastställs såsom arbetsinkomst för en lantbruksföretagare som får deltidspension hälften av den i 6 b § 2 mom. nämnda genomsnittliga arbetsinkomsten.

8 k §

Om lantbruksföretagaren har uppburit en förmån som avses i 1 mom. till lägre än fullt belopp, används såsom förmånsdagarnas antal det antal fulla dagar som motsvarar de ersättningar som uppburits.

19 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 a, 4, 4 a-4 h, 4 j-4 n §§, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten, 3 och 6 mom., 5 a-5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a och 10 c §§, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 a-19 e, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare.

Vid tillämpningen av stadgandena i 7 g § lagen om pension för arbetstagare anses sllom födelseårsgräns i stället för år 1939 år 1947, i stället för år 1920 år 1928 och i stället för år 1919 år 1927.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 118/95
ShUB 17/95
RSv 115/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.