1484/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) 5 och 10 §§,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 juni 1993 (561/93) och

ändras 3, 4 och 6 §§,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 mars 1991 (616/91) och 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 28 juni 1993 och 6 § sådan den lyder i sistnämnda lag, som följer:

3 §

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd eller individuell förtidspension, samt arbetslöshetspension och familjepension. En arbetstagare kan också få rehabilitering och beviljas rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms, om inte något annat följer av denna lag, enligt lagen om pension för arbetstagare (395/61).

En förutsättning för erhållande av pension är att arbetstagarens arbetsförtjänst av förvärvsarbete som avses i denna lag uppgår till minst 540 mark per kalenderår. Arbetsförtjänsten anses hänföra sig till det kalenderår under vilket den utbetalts. Beloppet justeras enligt förändringar i den allmänna löne- och prisnivån, så som stadgas i 9 § lagen om pension för arbetstagare.

En arbetstagare har dock rätt till ålderspension enligt denna lag oberoende av om han fortsätter med arbete som avses i 1 §.

4 §

Pensionens belopp bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 5 § 1 mom., 2 mom. 1 och 3 punkten samt 4-6 mom., 5 c, 7, 7 a och 7 b §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62).

6 §

Vid tillämpning av 8 § lagen om pension för arbetstagare skall pension enligt denna lag jämställas med pension som grundar sig på lagen om pension för arbetstagare, och den arbetsförtjänst som berättigar till pension enligt denna lag beaktas vid valet av den i nämnda stadganden förutsatta högsta pensionlönen. Härvid bestäms denna arbetsförtjänst på basis av den högsta i denna lag angivna arbetsförtjänsten, uträknad per kalenderår och minskad med beloppet av arbetstagarnas pensionsavgift så som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare.

Har ett i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnt, annat än i denna lag avsett arbets- eller tjänsteförhållande eller annan än i denna lag avsedd företagarverksamhet fortgått under ett sådant kalenderår eller i nämnda moment angiven pension fortgått under minst tre på varandra följande sådana kalenderår, då arbetstagarens i denna lag angivna arbetsförtjänst har uppgått till minst det i 3 § 2 mom. stadgade beloppet, sammanräknas för bestämmande av samorksingsgrunden de i denna lag angivna arbetksörtjänsterna med motsvarande i detta mksent nämnd, i annan lag avsedd pensionslön eller arbetsförtjänst eller pension, så som stadgasi 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Vid tillämpningen av 2 mom. används som i denna lag angiven arbetsförtjänst genomsnittet av arbetsförtjänsten per månad i arbete av detta slag under kalenderåren i fråga. Innan genomsnittet uträknas avdras från arbetsförtjänsten beloppet av arbetstagarnas pensionsavgift så som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagens 4 § tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat sedan lagen har trätt i kraft.

Beloppet i 3 § 2 mom. motsvarar det indextal som fastställts för 1996.

RP 118/95
ShUB 17/95
RSv 115/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.